14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer  - ophæves den 1. juli 2022 § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 799 af 19. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Forsikringsselskabet foranlediger udbetaling af erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation for genanskaffelse eller udbedring af skader, når:

  • 1) den enkelte opgjorte skade inden for en entreprisekategori ikke overstiger 40.000 kr., dog kan der maksimalt udbetales 80.000 kr.,

  • 2) erstatning ønskes udbetalt til egen udbedring af skaden, eller

  • 3) erstatning vedrører skadelidtes forbrugte tid på eget arbejde, herunder oprydning og rengøring m.v.

•••

Stk. 2 Erstatning for skader på fast ejendom skal forholdsmæssigt anvendes til udbedring af de enkelte skader, som de er opgjort. Skadelidte kan dog vælge, at der sker en omfordeling mellem de dækningsberettigede poster. Ikke anvendte erstatningsposter udbetales ikke.

•••

Stk. 3 Udbetaling af erstatning efter stk. 1, nr. 2, og stk. 2, 2. pkt., kræver samtlige rettighedshaveres accept, hvis der er risiko for en væsentlig forringelse af disses rettigheder.

•••

Stk. 4 Forsikringsselskabet foranlediger udbetaling af erstatning for skader på løsøre uden dokumentation for genanskaffelse eller udbedring af skade, jf. dog stk. 5.

•••

Stk. 5 Erstatning for andre end de i stk. 1 og 4 omhandlede skader samt for skader på driftsmidler tilhørende erhvervsvirksomheder, foranlediges udbetalt, når der foreligger dokumentation for, at skaden er udbedret eller genanskaffelse er foretaget.

•••

Stk. 6 Udbetaling af erstatning sker via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens økonomisystem, når forsikringsselskabet har meddelt dette hertil.

•••
profile photo
Profilside