14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 799 af 19. juni 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer

I medfør af § 1, stk. 2, § 2, stk. 5, § 4, stk. 7, § 6, stk. 3, og § 8, stk. 6, i lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. april 2018, og efter forhandling med miljø- og fødevareministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Formål og definitioner

§1 Forsikringsselskaber, som tilbyder tegning af brandforsikring, behandler anmeldelser om og foranlediger udbetaling af erstatning for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer efter reglerne i lov om stormflod og stormfald og denne bekendtgørelse.

§2 Som vandløb og søer anses:

 • 1) Åbne vandløb og søer, som er omfattet af vandløbsloven.

 • 2) Rørlagte vandløb, som er omfattet af vandløbsloven, i det omfang der er konstateret en 20-års hændelse uden for den rørlagte strækning, og når det samtidig dokumenteres, at skaden stammer fra det rørlagte vandløb og ikke skyldes manglende vedligeholdelse heraf.

Stk. 2 Som vandløb og søer anses ikke:

 • 1) Bassiner til opsamling af regnvand.

 • 2) Vandløb og anlæg optaget i den kommunale spildevandsplan.

 • 3) Kloakker.

 • 4) Kilder (kildevæld).

§3 En skade, som er forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø i kombination med oversvømmelse fra et andet sted, dækkes ikke, hvis skaden dækkes af en forsikring.

Stk. 2 I tilfælde af en oversvømmelse, jf. stk. 1, anses hele skaden for at være forårsaget af oversvømmelse fra et andet sted, medmindre skaden kan opdeles i flere adskilte årsager, eller skaden ikke er dækket af en forsikring.

Kapitel 2

Principper for erstatningsopgørelse

§4 Erstatning for skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer opgøres i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen, med udgangspunkt i erstatning til nyværdi eller erstatning til dagsværdi.

Stk. 2 Ved nyværdi vedrørende bygningsskader forstås det beløb, det vil koste at genoprette det beskadigede med samme byggemåde, gængse byggematerialer og på samme sted. Ved nyværdi vedrørende løsøre forstås det beløb, det vil koste at genanskaffe en tilsvarende ny genstand på skadestidspunktet. Ved dagsværdi forstås nyværdien med fradrag for den værdiforringelse, herunder slid og ælde, som kan konstateres på den pågældende ejendom, bygningsdel eller det pågældende løsøre umiddelbart inden skadestidspunktet.

Stk. 3 Erstatning efter stk. 1 udgør for:

 • 1) Ejendomme til helårsbeboelse samt fritidshuse: Nyværdi med fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 50 pct. af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 50 pct. af nyværdien, f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der erstatning til dagsværdi. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden, som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning og evt. andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller. Partiel reparation af en bygningsdel betales fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning.

 • 2) Erhvervsejendomme: Nyværdi med fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 30 pct. af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 30 pct. af nyværdien f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der erstatning til dagsværdi. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller. Partiel reparation af en bygningsdel betales fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning.

 • 3) Privat løsøre: Nyværdi, med mindre det er mere end 2 år gammelt, i hvilke tilfælde der sker fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller. Partiel reparation betales fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning.

 • 4) Erhvervsløsøre: Afhængig af karakteren af erhvervsløsøre udgør erstatningen for:

  • a) (Rå)varer: Dagsværdi.

  • b) Færdigvarer, egen produktion: Den pris, som ved salg på almindelig vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for normale omkostninger ved salg m.m.

  • c) Inventar og driftsudstyr: Nyværdi, hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdi.

  • d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen.

Stk. 4 Er genanskaffelse af løsøre efter stk. 3, nr. 3, ikke mulig, beregnes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for nyt tilsvarende løsøre. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det vil koste at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Stk. 5 Penge, smykker og tilsvarende værdigenstande erstattes ikke.

§5 Der ydes erstatning for omkostninger i tilknytning til genhusning for den periode, der er nødvendig for at bringe ejendommen i forsvarlig, beboelig stand.

Stk. 2 Genhusning anses for nødvendig, hvis en helårsbolig eller en bolig i et fritids- og sommerhusområde, der er undtaget forbuddet om helårsbeboelse efter planlovens §§ 40 eller 41, som følge af stormflodsskade eller skade efter oversvømmelse fra vandløb eller søer, er ubeboelig.

Stk. 3 Genhusningsperioden kan undtagelsesvis overstige 2 år, hvis særlige omstændigheder, f.eks. en længere byggeperiode, gør, at der skønnes at være behov for en forlængelse af genhusningsperioden, og skadelidte ikke er skyld i forlængelsen.

Stk. 4 Taksator vurderer, om betingelserne for genhusning og forlængelse af en genhusningsperiode er opfyldt.

Stk. 5 Ved genhusning, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 3, anses den maksimale ydelse på 12.000 kr. pr. måned som et gennemsnit over den samlede genhusningsperiode. Eventuel sparet husleje efter lejelovens § 11, stk. 2, skal fratrækkes omkostningerne i tilknytning til genhusning før udbetaling.

Stk. 6 Alle udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning skal dokumenteres, før der udbetales erstatning.

§6 De beløb, der er nævnt i lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 2, nr. 3 og § 4, stk. 3-5 samt i denne bekendtgørelse § 16, stk. 1, nr. 1, reguleres årligt med forbrugerprisindekset med maj 2014 som indeks 100.

§7 Erstatning for omkostninger som følge af skimmelsvamp ydes til privatpersoner, såfremt skimmelsvamp er opstået som en direkte følgeskade i forbindelse med en erstatningsberettiget skade efter en stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 2 Der ydes erstatning til nødvendige afrensningstiltag på ramte bygninger eller bygningsdele samt på løsøre, forudsat afrensning er påkrævet i forbindelse med opmagasinering.

Stk. 3 Den af forsikringsselskabet udpegede taksator vurderer, om og i hvilket omfang skimmelsvamp er opstået eller kan risikere at opstå som en direkte følgeskade efter stormflod. Taksator vurderer endvidere hvilke afrensningstiltag, der er nødvendige, samt om de nødvendige tiltag til begrænsning af skimmelsvamp er iværksat.

Stk. 4 Såfremt taksator vurderer, at det er nødvendigt, kan taksator få en ekstern, uvildig rådgiver til at besigtige ejendommen.

Stk. 5 Fristen for at anmelde skimmelsvampskader er 9 måneder efter, at forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning af skader efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller sø.

Stk. 6 Anmeldelse af skimmelsvampskader sker efter bestemmelsen i § 12.

Kapitel 3

Definition af skadesbegrænsning og beregning af selvrisiko

§8 Som skadesbegrænsning anses:

 • 1) Lukning og sikring af bygningskonstruktioner mod nedbør.

 • 2) Opsugning og bortpumpning af vand.

 • 3) Afdækning af truede genstande.

 • 4) Sikring af elinstallationer, så der ikke påføres andre skade.

 • 5) Demontering og fjernelse af fugtskadet organisk materiale med henblik på affugtning.

 • 6) Affugtning af bygninger og løsøre.

 • 7) Korrosionsbeskyttelse.

Stk. 2 Opstår der tvivl om rækkevidden af skadesbegrænsning, afgøres dette af taksator.

§9 Fradrag af selvrisiko beregnes af den opgjorte erstatning, bortset fra udgifter til skadesbegrænsning, jf. § 8.

Stk. 2 Ved regulering af den opgjorte erstatning reguleres selvrisikoen tilsvarende.

Stk. 3 Fradrag af selvrisiko foretages ved hver udbetaling af erstatning, jf. dog stk. 1, og kun indtil den maksimale selvrisiko er fratrukket.

Kapitel 4

Registreringsdatabase og sagsunderstøttelsessystem (Stormbasen)

§10 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opbevarer og fører som led i varetagelsen af sekretariatsfunktionen for Stormrådet en database (Stormbasen) til brug for registrering af oplysninger om personer og virksomheder i forbindelse med behandlingen af sager om stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 2 Behandling af oplysninger i Stormbasen kan alene finde sted i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med behandlingen af sager om stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 3 Stormbasen består af en registreringsdatabase og et sagsunderstøttelsessystem. Anvendelse af registreringsdatabasen er obligatorisk ved forsikringsselskabernes behandling af sager om stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 4 De sagsbehandlende forsikringsselskaber registrerer de oplysninger om personer og virksomheder, som er fastlagt i denne bekendtgørelse, med mindre disse allerede er indføjet i databasen af anmelder ved elektronisk anmeldelse, jf. § 13, stk. 1. De sagsbehandlende forsikringsselskaber er ansvarlige for behandlingen af disse oplysninger.

Stk. 5 Alene de sagsbehandlende forsikringsselskaber og Stormrådets sekretariat har adgang til Stormbasen. Forsikringsselskabernes adgang begrænser sig til oplysninger vedrørende sager, de selv behandler.

Stk. 6 Registrering af oplysninger foretages af de sagsbehandlende forsikringsselskaber eller automatisk ved anmelders brug af elektronisk anmeldelse til Stormbasen via Stormrådets hjemmeside, jf. § 13, stk. 1 og 2. Ajourføring og berigtigelse af oplysninger foretages alene af det sagsbehandlende forsikringsselskab.

Stk. 7 Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling. De nærmere regler om Stormrådets udøvelse af tilsyn fastsættes i bekendtgørelse om Stormrådets forretningsorden.

Stk. 8 Hvis oplysninger i Stormbasen er urigtige eller fejlbehæftede, skal de rettes snarest muligt af det sagsbehandlende forsikringsselskab.

Kapitel 5

Udtalelse om oversvømmelse fra vandløb og søer

§11 Når en anmeldelse om en skade efter oversvømmelse fra vandløb og søer, jf. § 12, er modtaget i Stormbasen, anmoder Stormrådet Miljøstyrelsen om hurtigst muligt, og inden 14 arbejdsdage, at afgive en udtalelse om, hvorvidt skaden opfylder betingelserne i lov om stormflod og stormfald § 2, stk. 2, med henblik på afgørelse af, om anmeldelsen kan behandles efter lov om stormflod og stormfald og denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Samtidig med anmodningen til Miljøstyrelsen, frigives sagen til taksation og videre behandling i det forsikringsselskab, anmeldelsen er stilet til.

Stk. 3 Stormrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen i stk. 1, herunder i tilfælde af indhentning af eksterne oplysninger fra taksator, kommuner, DMI eller andre, eller hvis en oversvømmelseshændelse har medført en større mængde samtidige anmeldelser.

Stk. 4 Når Stormrådet har truffet afgørelse, jf. stk. 1, frigives sagen til afgørelse om erstatning i forsikringsselskabet.

Kapitel 6

Anmeldelse, taksation, sagsbehandling og afgørelser

§12 Anmeldelse af skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer skal ske elektronisk i Stormbasen og stiles til det forsikringsselskab, hvor den beskadigede ejendom eller det beskadigede løsøre er brandforsikret.

Stk. 2 Er der for samme skadelidte ved den samme stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer på samme skadested sket skade på både fast ejendom og løsøre, og er disse forsikret i forskellige forsikringsselskaber, anmeldes skaden til det forsikringsselskab, hvor ejendommen er brandforsikret. Dette forsikringsselskab varetager sagsbehandlingen, således at de øvrige forsikringsselskaber leverer de oplysninger, de er nærmest til, herunder opgørelse af skader, som har relation til skadelidtes engagement i dette selskab.

§13 Adgang til Stormbasen kan opnås via Stormrådets hjemmeside.

Stk. 2 Kan anmeldelse ikke ske elektronisk, skal det ske på det anmeldelsesskema, som findes på Stormrådets hjemmeside.

Stk. 3 Anmeldelse efter stk. 2, indsendes af forsikringstageren eller den, der af forsikringstageren bemyndiges hertil, eller som i øvrigt ved tilkendelse af erstatning har krav herpå, til det forsikringsselskab, som skal behandle sagen, jf. § 11.

Stk. 4 Forsikringsselskabet kvitterer for modtagelsen af anmeldelsen over for anmelder. Med kvitteringen skal følge information om, hvilket forsikringsselskab, der behandler sagen, samt hvilke oplysninger, der registreres om anmelder, medmindre andet følger af anden lovgivning.

§14 I det omfang anmeldelse ikke sker elektronisk, skal forsikringsselskabet registrere oplysningerne fra anmeldelsesskemaet i Stormbasen.

Stk. 2 Forsikringsselskabet registrerer endvidere alle modtagne oplysninger med relevans for behandlingen af den konkrete sag.

§15 Opfylder anmeldelsen ikke betingelserne for udbetaling af erstatning, skal anmeldelsen afvises. Det samme gælder, hvis anmeldelse er sket for sent, med mindre skaderamte er uden skyld i fristoverskridelsen, eller der i øvrigt foreligger berettigede, undskyldelige grunde hertil.

§16 Forsikringsselskabet foranlediger udbetaling af erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation for genanskaffelse eller udbedring af skader, når:

 • 1) den enkelte opgjorte skade inden for en entreprisekategori ikke overstiger 40.000 kr., dog kan der maksimalt udbetales 80.000 kr.,

 • 2) erstatning ønskes udbetalt til egen udbedring af skaden, eller

 • 3) erstatning vedrører skadelidtes forbrugte tid på eget arbejde, herunder oprydning og rengøring m.v.

Stk. 2 Erstatning for skader på fast ejendom skal forholdsmæssigt anvendes til udbedring af de enkelte skader, som de er opgjort. Skadelidte kan dog vælge, at der sker en omfordeling mellem de dækningsberettigede poster. Ikke anvendte erstatningsposter udbetales ikke.

Stk. 3 Udbetaling af erstatning efter stk. 1, nr. 2, og stk. 2, 2. pkt., kræver samtlige rettighedshaveres accept, hvis der er risiko for en væsentlig forringelse af disses rettigheder.

Stk. 4 Forsikringsselskabet foranlediger udbetaling af erstatning for skader på løsøre uden dokumentation for genanskaffelse eller udbedring af skade, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Erstatning for andre end de i stk. 1 og 4 omhandlede skader samt for skader på driftsmidler tilhørende erhvervsvirksomheder, foranlediges udbetalt, når der foreligger dokumentation for, at skaden er udbedret eller genanskaffelse er foretaget.

Stk. 6 Udbetaling af erstatning sker via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens økonomisystem, når forsikringsselskabet har meddelt dette hertil.

§17 Erstatning for skader på fast ejendom til helårsbeboelse eller fritidshus kan udbetales som totalskadeerstatning inklusiv restværdierstatning, såfremt:

 • 1) skadesprocenten overstiger 50 pct. af bygningens nyværdi,

 • 2) udbedring af de opgjorte skader ikke er påbegyndt,

 • 3) der sker opførelse af ny, tilsvarende bygning, og

 • 4) opførelse af ny bygning sker på samme fysiske placering, med mindre særlige forhold forhindrer dette.

Stk. 2 Totalskadeerstatning gælder kun for fast ejendom, som ikke var bestemt til nedrivning, renovering eller modernisering på tidspunktet umiddelbart inden skadens indtræden.

Stk. 3 Ved beregning af skaden medtages kun de beskadigede bygningsdele. Skadesprocenten beregnes som den opgjorte skades procentmæssige andel af den samlede beregnede udgift til opførelse af en ny, tilsvarende bygning.

Stk. 4 Værdien af anvendelige materialer fra ikke-beskadigede dele af ejendommen, som skadelidte vælger at beholde, fradrages i totalskadeerstatningen.

§18 Ønskes en skade ikke udbedret eller en bygning ikke genopført, kan erstatningen udbetales som kontanterstatning.

Stk. 2 Udbetaling af erstatning efter stk. 1 kræver samtlige rettighedshaveres accept, hvis der er risiko for en væsentlig forringelse af disses rettigheder.

Stk. 3 Ved beregning af erstatning efter stk. 1 opgøres ejendommens værdi til dagsværdi, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 4 Den samlede kontanterstatning kan ikke overstige de på ejendommen værende bygningers handelsværdi (kontantværdi) umiddelbart inden skadens indtræden.

§19 Når den afgjorte erstatning er anvist og udbetalt, eller der af andre grunde ikke vil blive anvist og udbetalt yderligere erstatning, afslutter forsikringsselskabet sagen. Dette meddeles til forsikringstageren og registreres i Stormbasen.

Kapitel 7

Klage

§20 Afgørelser truffet af forsikringsselskaberne i medfør af lov om stormflod og stormfald og denne bekendtgørelse kan påklages til Stormrådet.

Stk. 2 Klage til Stormrådet kan først ske, når klager ved skriftlig henvendelse til forsikringsselskabet forgæves har forsøgt at opnå en ændring af afgørelsen, eller hvis forsikringsselskabet har undladt inden 3 uger efter modtagelsen af en sådan henvendelse at reagere herpå.

Stk. 3 Klage skal indgives senest 8 uger efter forsikringsselskabets endelige afgørelse, jf. stk. 2.

Stk. 4 Klage indgives skriftligt med eventuelle bilag til rådet, som kan bestemme, at der hertil skal anvendes et særligt skema. Dette skema skal i givet fald kunne findes på Stormrådets hjemmeside.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§21 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Følgende bekendtgørelser ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 1005 af 18. september 2014 om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer.

 • 2) Bekendtgørelse nr. 1006 af 18. september 2014 om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af stormflod og om oprettelse, førelse og anvendelse af en registreringsdatabase og et sagsunderstøttelsessystem.

 • 3) Bekendtgørelse nr. 568 af 28. maj 2018 om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.

profile photo
Profilside