Bekendtgørelse om erstatning for atomskader (nukleare skader)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 598 af 29. juni 1994

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Stater, som har tiltrådt Fællesprotokollen af 21. september 1988 vedrørende anvendelsen af Wienkonventionen og Pariskonventionen, og som ligeledes har tiltrådt Wienkonventionen, skal ved anvendelsen af kapitel II i lov om erstatning for atomskader ligestilles med stater, der har tiltrådt Pariskonventionen. Fællesprotokollen er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Hvis nuklear substans sendes til et anlæg her i riget fra en afsender i en stat, der har tiltrådt Wienkonventionen og fællesprotokollen, skal indehaveren af anlægget ved skriftlig aftale påtage sig ansvaret for nukleare skader forvoldt ved ulykker, som ikke udelukkende finder sted i en stat, der ikke har tiltrådt Tillægskonventionen af 31. januar 1963 til Pariskonventionen.

Stk. 2 Ved forsendelse fra et anlæg her i riget til en modtager i en stat, der har tiltrådt Wienkonventionen og fællesprotokollen, skal indehaveren af anlægget ved skriftlig aftale påtage sig ansvaret i det omfang, der er nævnt i stk. 1.

§ 3

Overtrædelse af bekendtgørelsens § 2 straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2 Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der efter § 41, stk. 3, 2. pkt., i lov om erstatning for atomskader pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1994.