14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data

Bekendtgørelse nr. 1929 af 14. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 739 af 26. april 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§1 Erhvervsstyrelsen kan foretage samkøring og anden behandling af oplysninger, herunder videregive oplysninger til andre myndigheder, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 1, stk. 1-4, efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af styrelsens opgaver eller andre offentlige myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver.

§2 Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig myndighed for det system, der benyttes til foretagelse af samkøring og anden behandling af oplysninger efter denne bekendtgørelse.

§3 Erhvervsstyrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger i medfør af denne bekendtgørelse:

 • 1) Navne- og adresseoplysninger.

 • 2) CPR-numre.

 • 3) Statsborgerskab.

 • 4) Oplysninger om motorkøretøjers registreringsnumre.

 • 5) Kortdata.

 • 6) Beskæftigelse.

 • 7) Oplysninger om maskinel registrering (logning) af alle anvendelser af personoplysninger.

 • 8) Oplysninger om økonomiske forhold.

 • 9) Oplysninger om erhvervsmæssige forhold.

 • 10) Oplysninger om strafbare forhold.

 • 11) Oplysninger om udfaldet af statistiske beregninger og analyser foretaget på baggrund af oplysningerne i nr. 1-10.

Kapitel 2

Betingelser for samkøring og anden behandling af oplysninger

§4 Indsamling, samkøring og anden behandling af oplysninger kan af Erhvervsstyrelsen foretages, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 1, stk. 1-3, når det er nødvendigt for Erhvervsstyrelsens:

 • 1) administration og kontrol af kompensationsordninger iværksat som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Corona-virussygdom (COVID-19),

 • 2) kontrol i forbindelse med registrering af stiftelse og registrering af ændringer i virksomheder,

 • 3) selskabskontrol,

 • 4) hvidvasktilsyn,

 • 5) fondstilsyn,

 • 6) revisortilsyn,

 • 7) CO2-kvoteregistrering,

 • 8) regnskabskontrol og

 • 9) revision og kontrol med EU᾽s strukturfonde.

Stk. 2 Indsamling, samkøring, videregivelse og anden behandling af oplysninger kan af Erhvervsstyrelsen foretages, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 1, stk. 4, når det er nødvendigt for følgende offentlige myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver:

 • 1) Skatteforvaltningen.

 • 2) Kulturministeriet.

Stk. 3 Indsamling, samkøring, videregivelse og anden behandling af oplysninger kan af Erhvervsstyrelsen foretages, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 1, stk. 4, når det er nødvendigt for udførelsen af de i stk. 2 nævnte myndigheders kontrol- og tilsynsopgaver inden for følgende områder:

 • 1) Administration og kontrol af kompensationsordninger iværksat som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Corona-virussygdom (COVID-19).

 • 2) Moms- og lønsumsafgiftsbeskatning.

 • 3) Registrerings- og punktafgifter.

 • 4) Selskabs-, erhvervs-, og personbeskatning.

 • 5) Aktionærbeskatning.

 • 6) Opkrævning og inddrivelse.

 • 7) Fonde og foreninger.

 • 8) Toldområdet.

Stk. 4 Indsamling, samkøring og anden behandling kan foretages til brug for udvikling eller forbedring af metoder og modeller, som bruges i forbindelse med de i stk. 1 og 3 nævnte samkøringer og behandlinger.

§5 Indsamling, samkøring og anden behandling af personoplysninger i medfør af § 4 skal finde sted under anvendelse af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at den dataansvarlige og eventuelle databehandlere er i stand til at opfylde deres databeskyttelsesforpligtelser, herunder ved kryptering og adgangsstyring.

Stk. 2 De dataansvarlige myndigheder skal til enhver tid kunne påvise, at stk. 1 overholdes.

§6 Genanvendelse af oplysninger
Når oplysninger, der behandles efter § 4, genanvendes som led i foretagelsen af en anden samkøring og behandling, finder reglerne i denne bekendtgørelse tilsvarende anvendelse.

Kapitel 3

Fastlæggelse af informationskilder til brug for datadeling

§7 Følgende informationskilder kan, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 1, stk. 1-4, danne grundlag for foretagelsen af samkøring og anden behandling af oplysninger:

Stk. 2 Anvendelse af oplysninger fra kilder omfattet af stk. 1 skal ske i overensstemmelse med de regler, der måtte være fastsat herom ved lov eller i henhold til lov.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen fastlægger, hvilke informationskilder der er omfattet af stk. 1, nr. 1-4, og registrerer samtlige kategorier af disse informationskilder.

Kapitel 4

Opbevaring og sletning af oplysninger

§8 Oplysninger, der behandles efter § 4, opbevares af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Personoplysninger, der behandles efter § 4, slettes senest 5 år efter, at oplysningerne er indsamlet til brug for den enkelte samkøring og anden behandling, medmindre andet følger af anden lovgivning.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i konkrete tilfælde beslutte, at sletning efter stk. 2 skal udsættes i op til 2 år ad gangen, når tungtvejende hensyn gør fortsat behandling nødvendig. Sletning efter stk. 2 kan højst udsættes i 5 år.

Stk. 4 For personoplysninger, der er genanvendt i en anden sammenhæng end den, personoplysningerne blev indsamlet til brug for, jf. § 6, regnes slettefristen i den nye behandling fra genanvendelsestidspunktet.

Stk. 5 Beslutninger efter stk. 3 skal begrundes.

§9 Erhvervsstyrelsen undersøger regelmæssigt behovet for lagringen af personoplysninger omfattet af § 4 og påser, at personoplysninger ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Kapitel 5

Sikkerhedsforanstaltninger

§10 Erhvervsstyrelsen fastsætter interne skriftlige retningslinjer for adgangen til og behandlingen af oplysninger efter denne bekendtgørelse, herunder om begrænsning af det antal af medarbejdere, som kan tilgå oplysningerne, der behandles, samt om hvilke medarbejdere der kan foretage samkøring af oplysninger.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. december 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1117 af 1. juli 2020 om Erhvervsstyrelsens behandling af data ophæves.

§12 Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside