14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om erhvervsankenævnet og bygger på bekendtgørelse nr. 1135 af 13. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om Erhvervsankenævnet

Kapitel 1

Erhvervsankenævnets kompetence og organisation

§1 Erhvervsankenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller af den færøske registreringsmyndighed, i det omfang det er fastsat i den øvrige lovgivning.

Stk. 2 Ankenævnet kan i øvrigt behandle klager over afgørelser, hvor der ved lov eller i henhold til lov er fastsat bestemmelse om klageadgang til nævnet.

§2 Ankenævnet består af en formand, en eller flere næstformænd og et antal sagkyndige, der beskikkes for en periode af 4 år.

Stk. 2 Formandskabets og nævnets øvrige medlemmer kan genbeskikkes.

§3 Formanden tilrettelægger ankenævnets arbejde, herunder arbejdet i dets sekretariat. Formanden drager omsorg for indkaldelse til møder, leder møder og sørger for, at arbejdet udføres på en hensigtsmæssig måde.

Stk. 2 Formanden kan bemyndige en næstformand til at træde i sit sted, når formanden er forhindret.

Stk. 3 Formanden bestemmer om, og i bekræftende fald på hvilken måde nævnets afgørelser skal offentliggøres.

§4 Ved behandlingen og afgørelsen af en sag medvirker formanden eller en næstformand og 2 eller 4 sagkyndige.

Stk. 2 Fordelingen af de enkelte sager mellem formanden og næstformænd bestemmes af formanden i samråd med næstformændene.

Stk. 3 I sager, der efter stk. 2 er fordelt til en næstformand, varetager denne de beføjelser, der efter bekendtgørelsen er henlagt til formanden.

§5 Formanden udpeger under hensyn til den enkelte sags beskaffenhed de sagkyndige, der skal deltage i sagens behandling og afgørelse, og bestemmer, om 2 eller 4 sagkyndige skal medvirke.

Stk. 2 Forudsætter afgørelsen kendskab til fondsretlige forhold, skal de medvirkende sagkyndige udpeges blandt de sagkyndige, der har særlig kendskab til området. Vedrører afgørelsen en vedtægtsændring eller en frivillig opløsning ved likvidation i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde, der forudsætter Civilstyrelsens samtykke, skal mindst en af de i 1. pkt. nævnte sagkyndige have særligt kendskab til permutationsretlige forhold.

Stk. 3 Forudsætter afgørelsen kendskab til kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi, forsikringsmatematik eller forbrugerforhold, skal mindst en af de medvirkende sagkyndige udpeges blandt de sagkyndige, der har særligt kendskab til området.

§6 Ankenævnets arbejdssprog er dansk.

profile photo
Profilside