Bekendtgørelse om erhvervelse af dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 576 af 22. november 1978

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 117 af 29. marts 1978 om ændring af lov om dansk indfødsret samt § 12, stk. 1, i lov om dansk indfødsret, jfr. bekendtgørelse nr. 155 af 6. april 1978, fastsættes herved følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret i henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 117 af 29. marts 1978 om ændring af lov om dansk indfødsret indgives til overøvrigheden for det sted, hvor moderen til det barn, som erklæringen vedrører, er bosat (amtmanden, rigsombudsmanden på Færøerne, landshøvdingen over Grønland), i København dog til magistraten. Er moderen til det pågældende barn bosat udenfor Danmark, skal erklæringen indgives til den danske repræsentation i udlandet, indenfor hvis embedsområde moderen er bosat; såfremt moderen har midlertidigt ophold i Danmark, kan hun dog indgive erklæringen til overøvrigheden for det sted, hvor hun opholder sig (i København til magistraten).

§ 2

I øvrigt finder bestemmelserne i §§ 2 og 5, stk. 1, i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 24. november 1950 tilsvarende anvendelse, for så vidt angår erklæringer, der afgives dels i henhold til § 2 A i lov om dansk indfødsret, jfr. bekendtgørelse nr. 155 af 6. april 1978, dels i henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 117 af 29. marts 1978.

§ 3

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1979.