Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 715 af 09. juli 2019 og bekendtgørelse nr. 1080 af 29. juni 2020

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Relaterede bekendtgørelser

 • Taxilov
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse regulerer CO2-udledningen og luftforureningen fra biler, som anvendes til erhvervsmæssig persontransport i dansk registrerede biler, der er indrettet til transport af højst ni personer inklusiv chaufføren, og som anvendes til taxikørsel, limousinekørsel eller til kørsel for offentlig myndighed, jf. § 4, stk. 1 i taxiloven.

Stk. 2 Bekendtgørelsen regulerer ligeledes CO2-udledningen og luftforureningen fra biler, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, der er indrettet til befordring af højst ni personer, føreren medregnet, og som anvendes til taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport eller til kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik, jf. § 36, stk. 4 i taxiloven.

Stk. 3 Bilerne, jf. stk. 1 og 2, inddeles på følgende måde:

 • 1) Almindelig bil: Bil indrettet til højst 5 personer, chaufføren medregnet.

 • 2) Storvogn I: Bil indrettet til 6 eller 7 personer, chaufføren medregnet.

 • 3) Storvogn II: Bil indrettet til 8 eller 9 personer, chaufføren medregnet.

Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse anvendes definitionerne vedrørende måling og angivelse af brændstofforbrug samt opdeling i energiklasser, der er fastsat i bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler.

§ 3

I denne bekendtgørelse anvendes definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6).

Energi- og miljøkrav
§ 4

For biler, som registreres i Køretøjsregistret til anvendelsesformerne, som nævnt i § 1, stk. 1 og 2, første gang den 1. januar 2019 og senest den 10. juli 2019, gælder følgende krav til energiklasser, jf. dog § 6:

 • 1) Almindelig bil skal være i energiklasse A eller bedre, dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse B eller bedre.

 • 2) Storvogn I skal være i energiklasse B eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse D eller bedre.

 • 3) Storvogn II skal være i energiklasse D eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn II være i energiklasse E eller bedre.

Stk. 2 For biler, som registreres i Køretøjsregistret til anvendelsesformerne, som nævnt i § 1, stk. 1 og 2, første gang den 11. juli 2019 og senest den 31. december 2020, gælder følgende krav til energiklasser, jf. dog § 6:

 • 1) Almindelig bil skal være i energiklasse A+ eller bedre, dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse A eller bedre.

 • 2) Storvogn I skal være i energiklasse A eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse C eller bedre.

 • 3) Storvogn II skal være i energiklasse C eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn II være i energiklasse D eller bedre.

Stk. 3 For biler, som registreres i Køretøjsregistret til anvendelsesformerne, som nævnt i § 1, stk. 1 og 2, første gang den 1. januar 2021 eller senere, gælder følgende krav til energiklasser, jf. dog § 6:

 • 1) Almindelig bil skal være i energiklasse A++ eller bedre, dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse A eller bedre.

 • 2) Storvogn I skal være i energiklasse A+ eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse C eller bedre.

 • 3) Storvogn II skal være i energiklasse B eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn II være i energiklasse D eller bedre.

§ 5

Biler, som er registreret i Køretøjsregistret første gang den 11. juli 2019 eller senere, skal minimum opfylde kravene til Euro 6b, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6).

§ 6

Følgende biler er undtaget fra kravene i §§ 4 og 5:

 • 1) Limousiner, som har en akselafstand over 3500 mm, eller som er registreret første gang for mere end 35 år siden.

 • 2) Biler udstyret med fastmonteret lift og indrettet til befordring af mindst 2 kørestole.

 • 3) Biler indrettet til liggende sygetransport med bårerum og 1-2 sæder i patientkabinen.

 • 4) Plug-in hybridbiler, elbiler og biler, der anvender gas som drivmiddel.

§ 7

Dieseldrevne biler, som ikke er forsynet med partikelfilter, skal være synet og godkendt med et eftermonteret partikelfilter efter kravene i bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter.

Stk. 2 Stk. 1 gælder uanset datoen for bilens registrering til kørsel efter § 1, stk. 1 eller 2.

§ 8

Der må ikke foretages konstruktive ændringer på en bil, som er registreret til kørsel efter § 1, stk. 1 eller 2, første gang her i landet den 1. januar 2019 eller senere, der forringer bilens energi- eller miljøegenskaber.

Stk. 2 Stk. 1 gælder også for biler, der er registreret til kørsel efter § 1, stk. 1 eller 2, første gang her i landet den 15. september 2009 eller senere.

Stk. 3 Stk. 1 gælder også for biler, der er registreret til kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik, første gang her i landet den 1. marts 2012 eller senere.

Klageadgang og straf
§ 9

Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 10

Med bøde straffes den, der overtræder §§ 4, 5, 7 og 8.

Ikrafttræden
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1085 af 11. september 2015 om energi- og miljøkrav til taxier m.v. ophæves.

Overgangsbestemmelser
§ 12

Biler, for hvilke, der er indgået bindende leveringsaftale senest den 31. december 2018, kan registreres i Køretøjsregistret til og med den 1. juli 2019, såfremt bilerne opfylder energi- og miljøkravene i bekendtgørelse nr. 1085 af 11. september 2015, og der foreligger dokumentation for, at der er indgået bindende leveringsaftale senest den 31. december 2018, samt at bilerne er bestilt med henblik på kørsel som nævnt i § 1, stk. 1 eller 2.

Stk. 2 Dispensationsansøgning sendes til Færdselsstyrelsen inden den 1. marts 2019 sammen med dokumentation for, at der er indgået bindende leveringsaftale senest den 31. december 2018, samt at bilerne er bestilt med henblik på kørsel som nævnt i § 1, stk. 1 eller 2.