Bekendtgørelse om en referencerente § 1

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om en referencerente er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1664 af 21. december 2010

§ 1

Referencerenten udregnet på grundlag af stk. 2 og 3 anvendes i beregningen af henlæggelse til sparekassereserve og fondsreserve, jf. §§ 213, stk. 1, og 221 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Referencerenten tager udgangspunkt i en rentesats opgjort som gennemsnittet af den af Nasdaq OMX Copenhagen A/S ved udgangen af hver måned offentliggjorte gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år.

Stk. 3 Gennemsnitsrenten efter stk. 2 ganges med 7/8 og nedrundes til nærmeste hele antal procentpoint.