Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 843 af 08. juni 2022

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Folketinget forestår en ordning, hvorved personer, der har valgret til Folketinget, kan indgive forslag med henblik på senere behandling som beslutningsforslag i Folketinget, og hvorved andre personer, der opfylder den samme betingelse, kan tilkendegive deres støtte til sådanne forslag (borgerforslag).

Stk. 2 Et borgerforslags indhold skal overholde de regler, der følger af § 11, stk. 2.

§ 2

Ordningen drives som en digital løsning, som stilles til rådighed gennem hjemmesiden borgerforslag.dk.

§ 3

Personer, der ikke kan benytte den digitale løsning, kan benytte den alternative fremgangsmåde, der fremgår af § 16.

Indgivelse af borgerforslag ved anvendelse af den digitale løsning
§ 4

En borger, der ønsker at indgive et borgerforslag (forslagets hovedstiller), skal identificere sig på hjemmesiden med MitID og angive sit cpr-nummer. Den digitale løsning validerer borgerens identitet ved at sammenholde UUID-nummeret i MitID med det angivne cpr-nummer. Den digitale løsning kontrollerer herefter ved opslag i Det Centrale Personregister, at hovedstilleren har valgret til Folketinget.

Stk. 2 Hovedstilleren skal oplyse sin e-mailadresse. Hovedstilleren kan vælge tillige at oplyse sit telefonnummer.

§ 5

Hovedstilleren skal skrive sit forslag i en skabelon. Forslaget skal bestå af en dækkende overskrift på højst 140 tegn inkl. mellemrum, en forslagstekst på højst 2.000 tegn inkl. mellemrum og forklarende og uddybende bemærkninger på højst 10.000 tegn inkl. mellemrum.

§ 6

Hovedstilleren skal gennemgå sit forslag og acceptere, at det efter indgivelse ikke kan tilbagekaldes eller ændres.

Stk. 2 Hovedstilleren skal endvidere acceptere at fremgå offentligt som forslagets hovedstiller med navn og bopælskommune samt kontaktoplysninger, jf. § 4, stk. 2. Har hovedstilleren bopæl uden for Danmark, skal vedkommende acceptere at fremgå med oplysning om bopælslandet i stedet for oplysningen om bopælskommune. Har hovedstilleren navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister, skal vedkommende acceptere at fremgå med oplysningen om adressebeskyttelse i stedet for oplysningen om bopælskommune eller bopælsland uden for Danmark.

Stk. 3 Hovedstilleren skal bekræfte at være indforstået med, at accepten efter stk. 1 og 2 ikke kan tilbagekaldes.

§ 7

Hovedstilleren skal angive mindst tre og højst ti andre personer, som har valgret til Folketinget, og som hovedstilleren formoder vil være indstillet på offentligt at stille sig bag forslaget sammen med hovedstilleren selv (medstillere). Hovedstilleren skal oplyse medstillernes navne og e-mailadresser.

§ 8

Den digitale løsning sender en e-mail til hver af de angivne medstillere med oplysning om forslaget, om, at den pågældende er blevet angivet af hovedstilleren som medstiller, og om den videre fremgangsmåde, hvis den pågældende ønsker at være medstiller.

§ 9

En tiltænkt medstiller, der ønsker at bekræfte at ville være medstiller, skal identificere sig på hjemmesiden med MitID og angive sit cpr-nummer. Den digitale løsning validerer borgerens identitet ved at sammenholde UUID-nummeret i MitID med det angivne cpr-nummer. Den digitale løsning kontrollerer herefter ved opslag i Det Centrale Personregister, at den pågældende har valgret til Folketinget.

Stk. 2 Den pågældende skal bekræfte at have læst forslaget. Den pågældende skal endvidere acceptere at fremgå offentligt som medstiller af forslaget med navn og bopælskommune samt kontaktoplysninger, jf. stk. 3. Har den pågældende bopæl uden for Danmark, skal vedkommende acceptere at fremgå med oplysning om bopælslandet i stedet for oplysningen om bopælskommune. Har den pågældende navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister, skal vedkommende acceptere at fremgå med oplysningen om adressebeskyttelse i stedet for oplysningen om bopælskommune eller bopælsland uden for Danmark.

Stk. 3 Den pågældende skal oplyse sin e-mailadresse. Vedkommende kan vælge tillige at oplyse sit telefonnummer.

Stk. 4 Den pågældende skal bekræfte at være indforstået med at accepten efter stk. 1 og 2 ikke kan tilbagekaldes.

§ 10

Er der ikke senest 14 dage fra tidspunktet for hovedstillerens indgivelse af forslaget modtaget accept fra mindst tre medstillere, bortfalder forslaget. Hovedstilleren og medstillere, der har accepteret at være medstillere, oplyses herom.

Folketingets Administrations gennemgang af forslag
§ 11

Er der senest 14 dage fra tidspunktet for hovedstillerens indgivelse af forslaget modtaget accept fra mindst tre medstillere, gennemgås forslaget af Folketingets Administration, som beslutter, om forslaget skal afvises fra offentliggørelse på hjemmesiden med henblik på indsamling af støtteerklæringer.

Stk. 2 Et forslag afvises, hvis det

 • 1) vedrører en ændring af grundloven,

 • 2) klart ikke lader sig endeligt gennemføre efter sit indhold inden for den gældende grundlovs rammer,

 • 3) indebærer afholdelse af folkeafstemning,

 • 4) angår Folketingets forretningsgange for det parlamentariske arbejde,

 • 5) ikke er affattet på dansk,

 • 6) er helt usammenhængende eller uforståeligt,

 • 7) klart har karakter af en vittighed,

 • 8) ikke udgør noget konkret forslag, herunder hvis det i det væsentligste har karakter af en ren meningstilkendegivelse eller en opfordring til ikke nærmere bestemt handling vedrørende en problemstilling,

 • 9) indeholder flere forskellige forslag, der ikke har nogen tydelig indholdsmæssig sammenhæng indbyrdes,

 • 10) angår kommuners eller regioners enkelte beslutninger eller private virksomheders eller organisationers enkelte dispositioner,

 • 11) angår forhold i Grønland eller på Færøerne, som henhører under selvstyre- eller hjemmestyremyndighedernes kompetence,

 • 12) angår afgørelsen af en konkret sag, der er, har været eller må formodes at ville komme under behandling ved domstolene eller i den offentlige forvaltning,

 • 13) tilsigter en beslutning om nærmere angivne fysiske enkeltpersoners forhold bortset fra beslutninger om ministeransvar,

 • 14) indeholder oplysninger om hovedstillerens, medstilleres eller andre navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, medmindre der er tale om oplysninger, der har været gengivet i massemedier,

 • 15) udstiller navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoner, herunder offentligt ansatte, på urimelig måde,

 • 16) indeholder reklame eller andre kommercielle budskaber eller opfordring til støtte til bestemte organisationer m.v.,

 • 17) indeholder url-adresser til hjemmesider m.v.,

 • 18) indeholder oplysninger, der med rimelighed kan forventes at være undergivet fortrolighed,

 • 19) indeholder materiale, der med rimelighed kan forventes at være omfattet af andres ophavsret eller andre immaterielle rettigheder,

 • 20) indeholder injurierende eller groft stødende udsagn eller åbenlyst usande påstande,

 • 21) indeholder truende, forhånende eller nedværdigende udsagn om grupper i samfundet,

 • 22) indeholder ukvemsord eller andet upassende sprog,

 • 23) billiger, forherliger eller opfordrer til forbrydelse,

 • 24) af andre grunde end de nævnte klart falder uden for formålet med ordningen eller

 • 25) på anden måde end de nævnte har et indhold, hvis offentliggørelse på en hjemmeside, som drives for Folketinget, vil stride mod gældende ret eller Folketingets værdighed.

Stk. 3 Hvis Folketingets Administration ved gennemgangen anser det for muligt, at et forslag ikke lader sig endeligt gennemføre efter sit indhold inden for grundlovens rammer, men dette ikke fremstår med en sådan klarhed, at forslaget skal afvises efter stk. 2, nr. 2, forsyner Folketingets Administration forslaget med en anmærkning om forholdet. Anmærkningen skal være egnet til at gøre offentligheden opmærksom på, at der består en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af forholdet til grundloven ikke vil blive fremsat for Folketinget, selv om det måtte opnå det forudsatte antal støtteerklæringer, jf. § 15. Anmærkningen skal tydeligt adskille sig fra selve forslaget og dets begrundelse og fremstå som afsendt af Folketingets Administration.

Stk. 4 Hovedstilleren og medstillerne oplyses om Folketingets Administrations beslutninger efter stk. 2 og 3.

Tilkendegivelse af støtte til borgerforslag ved anvendelse af den digitale løsning
§ 12

Et forslag, som ikke er afvist efter reglerne i § 11, gøres offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer på borgerforslag.dk i en periode på 180 dage. På borgerforslag.dk føres en fortegnelse over alle forslag, for hvilke der aktuelt pågår indsamling af støtteerklæringer.

Stk. 2 Fremkommer der, efter at et forslag er gjort offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, oplysninger, som indebærer, at forslaget burde have været afvist efter reglerne i § 11, stk. 2, kan Folketingets Administration beslutte at standse indsamlingen af støtteerklæringer og at fjerne forslaget fra fortegnelsen på hjemmesiden. Forslagets hovedstiller og medstillere oplyses herom.

§ 13

En borger, der ønsker at støtte et forslag (en støtter), skal vælge det pågældende forslag på borgerforslag.dk og herefter registrere sin støtte. Støtteren skal identificere sig med MitID og angive sit cpr-nummer. Den digitale løsning validerer støtterens identitet ved at sammenholde UUID-nummeret i MitID med det angivne cpr-nummer. Den digitale løsning kontrollerer herefter ved opslag i Det Centrale Personregister, at støtteren har valgret til Folketinget. Samtidig kontrolleres, at støtteren ikke samtidig er hovedstiller eller medstiller af det samme forslag eller tidligere har tilkendegivet sin støtte til forslaget.

Stk. 2 Inden støttetilkendegivelsen registreres, skal støtteren bekræfte at have læst forslaget og acceptere, at støttetilkendegivelsen ikke kan tilbagekaldes.

Stk. 3 Der offentliggøres ingen personoplysninger om støttere i tilknytning til forslaget.

§ 14

Efter afslutningen af 180-dagesperioden for indsamling af støtteerklæringer overgår forslag, som ikke har opnået 50.000 støtteerklæringer, til en fortegnelse over afsluttede indsamlinger på borgerforslag.dk. Hovedstilleren og medstillerne oplyses herom.

§ 15

Opnår et forslag inden for 180-dagesperioden mindst 50.000 støtteerklæringer, forsynes det påborgerforslag.dk med en påtegning herom, og hovedstilleren og medstillerne oplyses herom.

Stk. 2 Fremsættes forslaget herefter for Folketinget som beslutningsforslag, forsynes det på borgerforslag.dk med en henvisning til oplysningerne om det fremsatte beslutningsforslag på Folketingets hjemmeside.

Stk. 3 Indsamlingen af støtteerklæringer for et forslag, som har opnået mindst 50.000 støtteerklæringer inden for 180-dagesperioden, fortsættes, indtil Folketingets behandling af forslaget som beslutningsforslag er afsluttet, eller indtil det må anses for afklaret, at forslaget ikke vil blive fremsat for Folketinget som beslutningsforslag.

Alternativ fremgangsmåde for personer, der ikke kan benytte den digitale løsning
§ 16

Personer, der ikke kan benytte den digitale løsning, kan i stedet benytte en blanket, som stilles til rådighed af Folketinget, til at tilkendegive, at de ønsker at være hovedstiller af et forslag, medstiller af et forslag eller støtter af et forslag. Blanketten skal indgives i papirform.

Stk. 2 Folketingets Administration forestår indtastning i den digitale løsning af oplysninger, som modtages fra personer, der benytter fremgangsmåden i stk. 1.

Stk. 3 I tilfælde, hvor hovedstilleren af et forslag benytter fremgangsmåden i stk. 1, skal medstillerne benytte samme fremgangsmåde.

Stk. 4 Bestemmelserne i § 4, stk. 2, § 5, 2. pkt., §§ 6 og 7, § 9, stk. 2-4, § 10, § 11, stk. 2-4, og §§ 12-15 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse ved benyttelse af fremgangsmåden i stk. 1. En hovedstiller eller en medstiller, som benytter fremgangsmåden i stk. 1, og som ikke har en e-mailadresse, skal som kontaktoplysning oplyse sit telefonnummer.

Stk. 5 Folketingets Administration kontrollerer ved opslag i Det Centrale Personregister, at personer, der benytter fremgangsmåden i stk. 1, har valgret til Folketinget.

Stk. 6 Personer med fast bopæl på Færøerne, som på grund af forhold i tilknytning hertil ikke kan benytte den digitale løsning, skal ved anvendelse af fremgangsmåden i stk. 1 afgive en erklæring over for Folketingets Administration om, at de har valgret til Folketinget. Erklæringen træder i stedet for Folketingets Administrations konstatering efter stk. 5 af, at den pågældende har valgret til Folketinget. Har de pågældende personer ikke et cpr-nummer, men et færøsk p-tal, skal de oplyse dette.

§ 17

Folketingets Administration afviser blanketter med støtteerklæringer, der ikke er udfyldt korrekt.

Stk. 2 Folketingets Administration afviser blanketter med støtteerklæringer, hvis der samlet eller fra samme afsender er indgivet flere blanketter for samme forslag, medmindre alle de pågældende støttere er registreret med bopæl på samme adresse i Det Centrale Personregister. Der gives ikke meddelelse om afvisning efter 1. pkt. til de enkelte støttere. Dog gives meddelelse til afsenderen, hvis denne kan identificeres.

Opbevaring og offentliggørelse af oplysninger om hovedstillere, medstillere og støttere af borgerforslag
§ 18

I perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer på borgerforslag.dk, jf. § 12 og § 15, stk. 3, opbevares de i § 6, stk. 2, og § 9, stk. 2, nævnte oplysninger om hovedstilleren og medstillerne i den digitale løsning. Disse oplysninger gøres i perioden offentligt tilgængelige i tilknytning til det pågældende forslag på borgerforslag.dk.

Stk. 2 I perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer på borgerforslag.dk, opbevares endvidere UUID-nummeret i MitID for forslagets hovedstiller, medstillere og støttere i den digitale løsning. Disse oplysninger offentliggøres ikke.

Stk. 3 Efter udløbet af perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer på borgerforslag.dk, slettes personoplysningerne nævnt i stk. 1 og 2 fra den digitale løsning. Oplysninger om hovedstillerens og medstillernes bopælskommune eller bopælsland uden for Danmark eller oplysning om adressebeskyttelse bevares offentligt tilgængelige i tilknytning til forslaget.

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 er ikke til hinder for, at Folketingets Administration før, i eller efter perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, kan opbevare oplysninger om administrationen af borgerforslagsordningen, herunder oplysninger om hovedstilleres og medstilleres identitet i tilknytning til bestemte forslag og korrespondance med borgere om ordningen, i Folketingets Administrations almindelige journal- og sagsbehandlingssystemer. Bestemmelserne i stk. 1-3 er endvidere ikke til hinder for, at Folketingets Administration fysisk kan opbevare blanketter fra personer, der har benyttet fremgangsmåden i § 16, før, i eller efter den nævnte periode.

Ikrafttræden
§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for borgerforslag, der er indgivet af hovedstilleren på borgerforslag.dk før den 1. juli 2022, eller for borgerforslag, som Folketingets Administration har modtaget fra hovedstilleren på en blanket før denne dato. For sådanne borgerforslag finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4 Folketingets Administration kan beslutte, at NemID kan anvendes i stedet for MitID til identifikation på borgerforslag.dk i en periode i forbindelse med overgangen fra NemID til MitID.