Bekendtgørelse om en ny midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1169 af 14. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1430 af 24. september 2020, bekendtgørelse nr. 558 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 918 af 06. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1387 af 17. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1874 af 24. september 2021, bekendtgørelse nr. 2211 af 26. november 2021, bekendtgørelse nr. 319 af 11. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 1345 af 22. september 2022

Kompensationens størrelse
§ 5

Der ydes kompensation for 90 pct. af det forventede omsætningstab for den selvstændiges virksomhed og 90 pct. af det forventede B-indkomsttab for selvstændige mv. uden CVR-nr.

Stk. 2 Der kan opnås kompensation på op til 23.000 kr. pr. selvstændig mv., jf. dog stk. 3 og 5.

Stk. 3 Såfremt en selvstændig mv. har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til i alt 46.000 kr. for den pågældende selvstændige, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Det er en forudsætning for modtagelse af kompensation efter stk. 3, at den medarbejdende ægtefælle har deltaget væsentligt i driften af virksomheden senest den 9. marts 2020.

Stk. 5 Selvstændige mv., der er midlertidigt forpligtet til at holde sine lokaler fuldt lukket for offentligheden for at inddæmme smittespredning, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), kompenseres uafhængigt af størrelsen på det samlede omsætningstab i kompensationsperioden, med 100 pct. af det forventede omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab for den selvstændige, i den periode forbuddet er gældende, hvis den selvstændige ikke har haft omsætning henholdsvis B-indkomst i denne periode, dog maksimalt 23.000 kr.

Stk. 6 Kompensation efter denne bekendtgørelse er omfattet af reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1, hvorefter der ifølge punkt 22(a), kan tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 2.300.000 EUR for kompensationsordninger omfattet heraf indtil den 30. juni 2022. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 23(a), kan der indtil den 30. juni 2022 tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 345.000 EUR for virksomheder inden for fiskeri- og akvakultursektoren og maksimalt 290.000 EUR til virksomheder, der beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter. Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation under Temporary Framework skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én virksomhed, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 22(ca), er mikro og små virksomheder, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, der den 31. december 2019 var kriseramt, som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, ikke berettigede til kompensation, såfremt virksomheden på tidspunktet for afgørelse om kompensation er underlagt konkursbehandling, og virksomheden har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte.