14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en ny midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1169 af 14. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab: Forskellen mellem omsætning henholdsvis B-indkomst i kompensationsperiode og referenceperioden, jf. nr. 9-10.

 • 2) Selvstændig mv.:

  • a) En virksomhedsejer, uanset virksomhedsform, hvis virksomheder registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020. Virksomhedsejeren, jf. nr. 3, skal besidde mindst 25 pct. ejerskab og være beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad.

  • b) Personer, herunder freelancere, uden CVR-nr., der har haft indtægter som B-indkomst frem til den 9. marts 2020, jf. nr. 4, og som har fast arbejdssted i Danmark.

 • 3) Virksomhedsejer: En fysisk person der er:

  • a) registret som fuldt ansvarlig deltager (FAD) for en enkeltmandsvirksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), eller

  • b) registreret som reel ejer i en virksomhed registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

 • 4) B-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for et ansættelsesforhold, og hvori der ikke er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 5) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab, der er aflagt senest den 9. marts 2020. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark.

 • 6) Personlig indkomst: Alle indtægter, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4.

 • 7) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat senest den 9. marts 2020 og med fast arbejdssted i Danmark. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 8) Medarbejdende ægtefælle: En fysisk person, der ifølge sin årsopgørelse for 2019 har erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3. Såfremt den medarbejdende ægtefælle er indtrådt i virksomheden i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 9. marts 2020, skal denne ifølge sin årsopgørelse for 2020 have erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3.

 • 9) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, den selvstændiges nedgang i omsætning henholdsvis B-indkomst opgøres i forhold til. Referenceperioden er:

  • a) Perioden fra og med 1. juli 2019 til og med 31. august 2019, jf. dog litra b.

  • b) For selvstændige mv., der ikke har haft omsætning henholdsvis B-indkomst i perioden omtalt i litra a, danner perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra c eller d.

  • c) For selvstændige med virksomheder, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i litra a eller b, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

  • d) For selvstændige uden CVR-nr., der ikke har haft B-indkomst i hele perioden omtalt i litra a eller b, danner perioden for første registrerede B-indkomst frem til den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

 • 10) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for den selvstændiges omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab. Kompensationsperioden er er sammenfaldende med perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020.

 • 11) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

•••
profile photo
Profilside