Bekendtgørelse om en ny midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1169 af 14. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1430 af 24. september 2020, bekendtgørelse nr. 558 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 918 af 6. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1387 af 17. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1874 af 24. september 2021, bekendtgørelse nr. 2211 af 26. november 2021, bekendtgørelse nr. 319 af 11. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 1345 af 22. september 2022

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og i medfør af akt nr. 242 af 25. juni 2020 og akt nr. 233 af 12. maj 2021, fastsættes:

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af forventet omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab på minimum 30 pct. i kompensationsperioden hos danske selvstændige mv., jf. § 2, nr. 2, som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19), jf. dog § 5, stk. 5.

Stk. 2 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Stk. 3 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 9. juli 2020 til og med 31. august 2020.

Stk. 4 Retten til kompensation tilkommer virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) samt personer med B-indkomst, som har fast arbejdssted i Danmark, jf. § 2, nr. 2.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab: Forskellen mellem omsætning henholdsvis B-indkomst i kompensationsperiode og referenceperioden, jf. nr. 9-10.

 • 2) Selvstændig mv.:

  • a) En virksomhedsejer, uanset virksomhedsform, hvis virksomheder registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020. Virksomhedsejeren, jf. nr. 3, skal besidde mindst 25 pct. ejerskab og være beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad.

  • b) Personer, herunder freelancere, uden CVR-nr., der har haft indtægter som B-indkomst frem til den 9. marts 2020, jf. nr. 4, og som har fast arbejdssted i Danmark.

 • 3) Virksomhedsejer: En fysisk person der er:

  • a) registret som fuldt ansvarlig deltager (FAD) for en enkeltmandsvirksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), eller

  • b) registreret som reel ejer i en virksomhed registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

 • 4) B-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for et ansættelsesforhold, og hvori der ikke er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 5) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab, der er aflagt senest den 9. marts 2020. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark.

 • 6) Personlig indkomst: Alle indtægter, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4.

 • 7) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat senest den 9. marts 2020 og med fast arbejdssted i Danmark. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 8) Medarbejdende ægtefælle: En fysisk person, der ifølge sin årsopgørelse for 2019 har erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3. Såfremt den medarbejdende ægtefælle er indtrådt i virksomheden i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 9. marts 2020, skal denne ifølge sin årsopgørelse for 2020 have erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3.

 • 9) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, den selvstændiges nedgang i omsætning henholdsvis B-indkomst opgøres i forhold til. Referenceperioden er:

  • a) Perioden fra og med 1. juli 2019 til og med 31. august 2019, jf. dog litra b.

  • b) For selvstændige mv., der ikke har haft omsætning henholdsvis B-indkomst i perioden omtalt i litra a, danner perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra c eller d.

  • c) For selvstændige med virksomheder, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i litra a eller b, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

  • d) For selvstændige uden CVR-nr., der ikke har haft B-indkomst i hele perioden omtalt i litra a eller b, danner perioden for første registrerede B-indkomst frem til den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

 • 10) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for den selvstændiges omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab. Kompensationsperioden er er sammenfaldende med perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020.

 • 11) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

§ 3

Erhvervsstyrelsen vil med udgangspunkt i denne bekendtgørelse udarbejde en vejledning vedrørende behandlingen af ansøgninger, den efterfølgende kontrol mv.

Kapitel 3 Kompensationsberettiget tab og krav
§ 4

Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2 Den selvstændige mv., og evt. medarbejdende ægtefælle skal være registreret i det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 3 Den selvstændige må maksimalt have 25 fuldtidsansatte. Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte, jf. § 2, nr. 7. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med.

Stk. 4 Den selvstændiges omsætning henholdsvis B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 For selvstændige mv. der ikke har haft aktivitet i hele kalenderåret 2019 gælder følgende:

 • 1) For selvstændige med CVR-nr. registeret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) forud for den 10. marts 2019, danner perioden fra og med den 10. marts 2019 til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 4.

 • 2) For selvstændige med CVR-nr. registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) efter den 9. marts 2019, danner perioden fra stiftelsestidspunktet og frem til og med den 9. marts 2020, grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 4. Gennemsnitsberegningen skal dog minimum dække en hel måned.

 • 3) For selvstændige mv. uden CVR-nr., der har haft B-indkomst forud for den 10. marts 2019, danner perioden fra og med den 10. marts 2019 til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 4.

 • 4) For selvstændige mv. uden CVR-nr., der har haft den først registrerede B-indkomst efter den 9. marts 2019, danner perioden fra den først registrerede B-indkomst og frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 4. Gennemsnitsberegningen skal dog minimum dække en hel måned.

 • 5) For selvstændige mv. for hvem der grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom eller barsel, ikke er registreret omsætning henholdsvis B-indkomst i perioderne omtalt i nr. 1-4, kan angives anden periode på minimum en hel måned samt begrundelse herfor.

Stk. 6 Der kan ansøges om kompensation for den fulde kompensationsperiode, jf. § 2, nr. 10.

Stk. 7 Drives en virksomhed i et selskab, er det selskabet, der kan opnå kompensation efter stk. 1.

Kompensationens størrelse
§ 5

Der ydes kompensation for 90 pct. af det forventede omsætningstab for den selvstændiges virksomhed og 90 pct. af det forventede B-indkomsttab for selvstændige mv. uden CVR-nr.

Stk. 2 Der kan opnås kompensation på op til 23.000 kr. pr. selvstændig mv., jf. dog stk. 3 og 5.

Stk. 3 Såfremt en selvstændig mv. har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til i alt 46.000 kr. for den pågældende selvstændige, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Det er en forudsætning for modtagelse af kompensation efter stk. 3, at den medarbejdende ægtefælle har deltaget væsentligt i driften af virksomheden senest den 9. marts 2020.

Stk. 5 Selvstændige mv., der er midlertidigt forpligtet til at holde sine lokaler fuldt lukket for offentligheden for at inddæmme smittespredning, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), kompenseres uafhængigt af størrelsen på det samlede omsætningstab i kompensationsperioden, med 100 pct. af det forventede omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab for den selvstændige, i den periode forbuddet er gældende, hvis den selvstændige ikke har haft omsætning henholdsvis B-indkomst i denne periode, dog maksimalt 23.000 kr.

Stk. 6 Kompensation efter denne bekendtgørelse er omfattet af reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1, hvorefter der ifølge punkt 22(a), kan tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 2.300.000 EUR for kompensationsordninger omfattet heraf indtil den 30. juni 2022. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 23(a), kan der indtil den 30. juni 2022 tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 345.000 EUR for virksomheder inden for fiskeri- og akvakultursektoren og maksimalt 290.000 EUR til virksomheder, der beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter. Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation under Temporary Framework skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én virksomhed, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 22(ca), er mikro og små virksomheder, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, der den 31. december 2019 var kriseramt, som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, ikke berettigede til kompensation, såfremt virksomheden på tidspunktet for afgørelse om kompensation er underlagt konkursbehandling, og virksomheden har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte.

§ 6

Kompensation efter § 5, stk. 2 og 5, er betinget af, at den selvstændiges indkomst for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

Stk. 2 Til indkomsten efter stk. 1 og 4 medregnes summen af den selvstændiges:

 • 1) personlige indkomst,

 • 2) aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og

 • 3) skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Stk. 3 For selskaber med flere virksomhedsejere, der er selvstændige mv. efter § 2, nr. 2, litra a, gælder betingelsen i stk. 1, jf. stk. 2, for den del af kompensationen, der forholdsmæssigt kan opnås for den pågældende virksomhedsejer.

Stk. 4 Kompensationen efter § 5, stk. 3, er betinget af, at den medarbejdende ægtefælles indkomst, jf. stk. 2, for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr. Der kan dog fortsat opnås kompensation efter § 5, stk. 2, såfremt kravene hertil er opfyldt.

§ 7

For selvstændige mv. med CVR-nummer er retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse betinget af, at den selvstændige mv. for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at den selvstændige mv.’s virksomhed ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med den selvstændige mv.’s virksomhed, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori virksomheden indgår.

Stk. 2 Såfremt den selvstændige mv.’s virksomhed indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem den selvstændige mv.’s virksomhed og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 1, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 8

Der ydes ikke kompensation for tab, som godtgøres den selvstændige mv. på anden vis, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordning i anledning af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation for omsætnings- henholdsvis B-indkomststab som med rimelighed kunne være afværget.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation for indkomsttab, som er finansieret af offentlige ydelser.

Stk. 4 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i omsætning eller i B-indkomst må anses at være forårsaget af, at den selvstændige uretmæssigt har undladt at henføre omsætning eller B-indkomst til kompensationsperioden eller uretmæssigt har henført for stor indkomst til referenceperioden.

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
Ansøgning og dokumentation
§ 9

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”kompensation til selvstændige” senest den 30. november 2020.

Stk. 2 Opgørelsen af det kompensationsberettigede tab skal indsendes via den digitale indberetningsløsning. I indberetningsløsningen anfører ansøger i øvrigt de oplysninger, som fremgår af § 10 og § 11.

Stk. 3 Den selvstændige mv. skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at omsætnings- henholdsvis B-indkomsttabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

Stk. 4 Der kan alene søges kompensation for enten CVR-nr. eller B-indkomst.

§ 10

Selvstændige med CVR-nr. skal overholde kravene i stk. 2-12 i forbindelse med ansøgning om kompensation efter § 8.

Stk. 2 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato.

Stk. 3 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden.

Stk. 4 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om navn og ejerandel på virksomhedsejere.

Stk. 5 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation.

Stk. 6 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle.

Stk. 7 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedens realiserede omsætning i perioden beskrevet i § 4, stk. 5.

Stk. 8 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden.

Stk. 9 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden, jf. dog nr. 1 og 2:

 • 1) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden, skal virksomheden begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor disse nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Virksomheden skal samtidig oplyse den realiserede omsætning for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder.

 • 2) For selvstændige med virksomheder stiftet efter den 1. december 2019, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til 9. marts 2020 fortsat grundlag for opgørelsen, jf. § 2, nr. 9, litra c. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

Stk. 10 Har den selvstændige mv. været midlertidigt forpligtet til at holde sine lokaler fuldt lukket, jf. § 5, stk. 5, skal den digitale indberetning indeholde oplysninger om, i hvilken periode den selvstændige mv. har haft denne forpligtelse.

Stk. 11 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde kontaktoplysninger med navn, telefonnummer og e-mail.

Stk. 12 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om, hvorvidt de pågældende selvstændige, og evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

Stk. 13 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 22, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 2-12 er korrekte, og at ansøger ikke selv er skyld i tabet. Erklæringen tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

Stk. 14 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 22, på tro og love erklære, at ansøger for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som ansøger er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 7, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 7, stk. 1, jf. § 7, stk. 2, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 11

Selvstændige mv. uden CVR-nr. skal overholde kravene i stk. 2-8 i forbindelse med ansøgning om kompensation, efter § 9.

Stk. 2 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om navn og CPR-nr.

Stk. 3 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om den selvstændiges realiserede B-indkomst i perioden beskrevet i § 4, stk. 5.

Stk. 4 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om den selvstændiges forventede B-indkomst i kompensationsperioden.

Stk. 5 Den selvstændiges realiserede B-indkomst for referenceperioden, jf. dog nr. 1 og 2:

 • 1) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for den selvstændiges forventede B-indkomst for kompensationsperioden, skal den selvstændige mv. begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor disse nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Den selvstændige mv. skal samtidig oplyse den realiserede B-indkomst for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder.

 • 2) Hvis den selvstændige ikke har haft B-indkomst siden den 1. december 2019, danner perioden for første erhvervede B-indkomst frem til 9. marts 2020 fortsat grundlag for opgørelsen, jf. § 2, nr. 9, litra d. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

Stk. 6 Har den selvstændige mv. været midlertidigt forpligtet til at holde sine lokaler fuldt lukket, jf. § 5, stk. 5, skal den digitale indberetning indeholde oplysninger om i hvilken periode den selvstændige mv. har haft denne forpligtelse.

Stk. 7 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde kontaktoplysninger med navn, telefonnummer og e-mail.

Stk. 8 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om, hvorvidt de pågældende selvstændige mv., og evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

Stk. 9 Ansøger skal under strafansvar, jf. § 22, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 2-8 er korrekte, og at ansøger ikke selv er skyld i tabet. Erklæringen tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

§ 12

Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 7 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til den ansøgers størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 6.

Udbetaling af kompensation
§ 13

Udbetaling af kompensation vil, for selvstændige med CVR-nr. ske til virksomhedens NemKonto, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen. For selvstændige uden CVR-nr. udbetales kompensationen direkte til den selvstændiges NemKonto, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen, jf. § 12, stk. 7.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis virksomheden ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 10, stk. 13, og § 11, stk. 9.

§ 14

Kompensationen kan udbetales forud for det faktisk lidte tab.

§ 15

Kompensationen er skattepligtig.

Kapitel 5 Kontrol og efterregulering af kompensation
§ 16

Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation, jf. §§ 17-19.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Stk. 4 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 3, dog maksimalt 8.000 kr., hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode, kontrollen efter stk. 1, og § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 621 af 14. maj 2020 om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 omfatter.

Stk. 5 Retten til godtgørelse efter stk. 4 bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis den selvstændige endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen.

§ 17

Den selvstændige mv. skal senest den 30. september 2021 indsende en opgørelse over det faktiske omsætnings- henholdsvis B-indkomsttab fra referenceperioden til kompensationsperiodens afslutning.

Stk. 2 Har den selvstændige mv. ikke indsendt opgørelsen efter stk. 1 inden for fristen, modtager den selvstændige mv. en rykker med en frist på 30 dage, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Uanset stk. 2, vil selvstændige mv., som ikke har haft adgang til at indsende opgørelsen efter stk. 1 som følge af Erhvervsstyrelsens forhold modtage en rykker med en frist på 60 dage.

Stk. 4 Uanset stk. 2 og 3, kan den selvstændige mv. indsende en opgørelsen efter stk. 1 senest 30 dage efter fristen i styrelsens rykkerskrivelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt, og det må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den selvstændige mv. at overholde den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist som følge heraf:

 • 1) den selvstændige mv. har væsentlige aktiviteter i udlandet, eller

 • 2) den selvstændige mv. er blevet ramt af udefrakommende forhold, der ikke kan tilskrives denne.

Stk. 5 En selvstændig mv., der ønsker at benytte fristen i stk. 4, skal ansøge Erhvervsstyrelsen herom på en af Erhvervsstyrelsen dertil indrettet løsning.

Stk. 6 Har Erhvervsstyrelsen ikke truffet anden afgørelse senest to arbejdsdage efter ansøgning om fristforlængelse efter stk. 5, skal ansøgningen anses for godkendt.

Stk. 7 Hvis den selvstændiges faktiske omsætning henholdsvis B-indkomst i hele den periode, der er modtaget kompensation for, afviger fra det i ansøgningen anførte om forventede omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation på grundlag af den indsendte dokumentation efter stk. 1. Efterregulering sker i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om den selvstændiges oplysninger resulterer i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj kompensation.

Stk. 8 Ansøger som modtager kompensation efter § 5, stk. 6, skal under strafansvar, jf. § 22, på tro og love erklære at overholde Europa-kommissionens regler for de minimis-støtte i overensstemmelse med de minimis-forordningen. Støttemodtager skal samtidig oplyse det samlede de minimis-støttebeløb, som støttemodtager har modtaget fra offentlige myndigheder de seneste 3 år og om eventuelle krav om tilbagebetaling af tilskud, som Europa-Kommissionen tidligere har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne.

Stk. 9 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den i stk. 1-6 foreskrevne frist eller anden frist fastsat af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 7, samt hvis dokumentationen i øvrigt må anses for utilstrækkelig.

Stk. 10 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

Stk. 11 Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og den selvstændige mv. er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 16, stk. 4, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. stk. 10.

Stk. 12 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel at den selvstændige mv. skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

§ 18

Retten til kompensation bortfalder, og allerede udbetalt kompensation skal fuldt ud tilbagebetales, hvis:

 • 1) den selvstændiges og en eventuelt medarbejdende ægtefælles indkomst i indkomståret 2020 overstiger beløbsgrænsen i § 6,

 • 2) tildeling af tilskuddet efter § 5, stk. 6, er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen), eller

 • 3) den selvstændige mv. har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

§ 19

Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, eksklusiv eventuel rykkerperiode, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ansøger har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse ansøger om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

§ 20

Den selvstændige mv., dennes ledelse og eventuelle revisor skal på forlangende udlevere de oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som er nødvendige for styrelsens udøvelse af kontrol efter dette kapitel.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 7 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Kapitel 6 Klage, straf og ikrafttræden
Klageadgang
§ 21

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf
§ 22

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juli 2020.