Bekendtgørelse om en midlertidig og målrettet lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1579 af 27. juni 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1891 af 30. september 2021, bekendtgørelse nr. 2004 af 29. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 2210 af 26. november 2021, bekendtgørelse nr. 2728 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 686 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1330 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1651 af 21. december 2022

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 3, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme, som ændret ved lov nr. 782 af 4. maj 2021, og i medfør af akt nr. 117 af 25. marts 2020, akt nr. 127 af 31. marts 2020, akt nr. 155 af 29. april 2020, akt. nr. 162 af 11. maj 2020, akt. nr. 243 af 25. juni 2020, akt nr. 39 af 12. november 2020, akt nr. 132 af 17.december 2020 , akt nr. 142 af 21. januar 2021, akt nr. 165 af 25. februar 2021, akt nr. 210 af 15. april 2021, akt nr. 225 af 29. april 2021 og akt nr. 301 af 24. juni 2021, fastsættes:

 • Bilag

 • Bilag 1 Virksomhedsgrupper, der har fået forbud mod at holde åbent siden december 2020
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes delvis kompensation for private virksomheders lønudgifter for virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser på minimum 30 pct. eller mere end 50 af virksomhedens ansatte i virksomhedens kompensationsperiode, grundet et forventet omsætningstab som konsekvens af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Lønkompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 29. august 2020. Lønkompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder ligeledes for virksomheder, der er omfattet af et forbud mod at holde åbent, i perioden fra forbuddets ikrafttrædelse og så længe forbuddet er gældende.

Stk. 3 Lønkompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder ligeledes for produktionsenheder, der har forbud mod at holde åbent i perioden fra og med 6. november 2020 og så længe forbuddet er gældende, jf. dog stk. 5.

Stk. 4 Lønkompensationsordningen i stk. 1, gælder for virksomheder eller produktionsenheder i perioden fra og med 9. december 2020 til og med 30. juni 2021.

Stk. 5 Virksomheder, som er omfattet af § 1 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling og har haft forbud mod at holde åbent, kan beregne perioden i stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, enten fra og med den 14. januar 2021 eller fra og med den 18. januar 2021 til og med 28. februar 2021.

Stk. 6 En virksomhed omfattet af stk. 2, 2. pkt. og stk. 3 og 5, er berettiget til kompensation i de efterfølgende 7 kalenderdage efter at forbuddet mod at holde åbent er ophævet.

Stk. 7 Retten til kompensation tilkommer virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og som har ansatte med fast arbejdssted i Danmark.

Stk. 8 Der kan ikke ydes kompensation til organer inden for den offentlige forvaltning.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, med fast arbejdssted i Danmark, men som ikke i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret som administrerende direktør eller som den eneste direktør i registret for den ansøgende virksomhed. Lønmodtagere må ikke have en reel ejerandel på 25 pct. eller derover af den kompensationsberettigede virksomhed. Den ansatte skal være ansat i virksomheden inden

  • a) den 9. marts 2020 for virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, 1. pkt.,

  • b) datoen for varsel eller politisk aftale om forbud mod at holde åbent, som vil ramme virksomheden eller produktionsenheden,

  • c) den 6. november 2020 for virksomheder omfattet af § 1, stk. 3, eller

  • d) den 7. december 2020 for virksomheder eller produktionsenheder omfattet af § 1, stk. 4.

 • 2) Virksomhed: En privatretlig juridisk person samt enkeltmandsvirksomhed, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation under Temporary Framework skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én virksomhed.

 • 3) Produktionsenhed: En i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) registreret geografisk adresse, hvorfra virksomheden, jf. nr. 2, udøver en aktivitet.

 • 4) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 5) Løn: Den faktiske og indberettede løn til eIndkomstregistret, som omfatter den ansattes arbejdsmarkedsbidragspligtige og arbejdsmarkedsbidragsfrie A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning. I lønnen medregnes endvidere følgende bestanddele, afhængig af kompensationsperiode:

  • a) I perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 31. august 2020, medregnes opsparing til Søgnehelligdagsbetaling. Mod dokumentation samt attestation fra en godkendt revisor, jf. § 10, stk. 1, nr. 8, kan medregnes arbejdsgivers faktiske lønomkostninger til bruttoferiepenge modregnet den i perioden afholdte ferie med løn, samt hensættelse af lønomkostninger som ikke er indberettet til eIndkomstregistret og hidrører fra, optjent ferie, fritvalgsordning, særlig opsparing til frihedsbetaling eller anden tilsvarende ordning, som træder i stedet for fritvalgslønkonto eller Søgnehelligdagsbetaling og som ikke er dækket af 1. pkt., dog modregnet de eventuelle tilsvarende udbetalte løndele i kompensationsperioden.

  • b) I perioden fra og med 1. september 2020 og så længe bekendtgørelsen er gældende, medregnes bruttoferiepenge modregnet den i perioden afholdte ferie med løn, samt opsparing til Søgnehelligdags betaling. Mod dokumentation samt attestation fra en godkendt revisor, jf. § 10, stk. 1, nr. 8, kan medregnes arbejdsgivers faktiske hensættelse af lønomkostninger som ikke er indberettet til eIndkomstregistret og hidrører fra, optjent ferie, fritvalgsordning, særlig opsparing til frihedsbetaling eller anden tilsvarende ordning, som træder i stedet for fritvalgslønkonto eller Søgnehelligdagsbetaling og som ikke er dækket af 1. pkt., dog modregnet de eventuelle tilsvarende udbetalte løndele i kompensationsperioden.

 • 6) Forbud mod at holde åbent: Virksomheder der ved lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf, har forbud mod at holde åbent grundet COVID-19.

 • 7) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Sponsorater og royalties medregnes ligeledes ikke i opgørelsen af omsætningen. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Med tjenesteydelser og varer produceret i Danmark skal forstås alle produkter og tjenesteydelser mv., som er solgt fra den danske virksomhed, således at omsætningen kan henføres til virksomhedens danske CVR-nummer. Dette omfatter alt, der faktureres fra Danmark, uanset om produktet er produceret helt eller delvist i udlandet. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.

 • 8) Finansielle virksomheder: Virksomheder omfattet af definitionen i § 5, stk. 1, nr. 1 i lov om finansiel virksomhed.

 • 9) Periode med omsætning: Periode hvor en virksomhed har haft en omsætning. Perioden går fra og med første dag virksomheden har omsætning til og med sidste dag, virksomheden har omsætning i en kalendermåned.

Kapitel 3 Lønkompensationens størrelse
§ 3

En virksomhed kan efter reglerne i denne bekendtgørelse opnå lønkompensation for hjemsendte ansatte, som ellers måtte afskediges som følge af et forventet omsætningstab. Det maksimale kompensationsbeløb følger af stk. 2-6.

Stk. 2 Lønkompensationen, jf. stk. 1, svarer til 75 pct. af den hjemsendte funktionærs løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For ansatte, som ikke er funktionærer, svarer lønkompensationen, jf. stk. 1, til 90 pct., jf. dog stk. 4, af den hjemsendte ansattes løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever, praktikanter og lærlinge.

Stk. 4 For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, 2. pkt. eller § 1, stk. 3, som modtager kompensation efter stk. 3, vil kompensationen på mellem 80 og 90 pct. være omfattet af reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1 punkt 22(a), hvorved der kan meddeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 2,3 mio. EUR for kompensationsordninger omfattet heraf indtil 30. juni 2022. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 23(a) kan der meddeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 345.000 EUR for virksomheder inden for fiskeri- og akvakultursektoren og maksimalt 290.000 EUR til virksomheder, der beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter. Finansielle virksomheder kan i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1 punkt 22(a), modtage op til 80 pct. af den efter stk. 3 udbetalte løn pr. ansat.

Stk. 5 Udgangspunktet for beregning af den lønkompensation, der kan oppebæres og dermed forudbetales ved ansøgning om lønkompensation, udgøres af den ansattes gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de 5 måneder, fra 1. april 2020 til og med 31. august 2020, de seneste 3 måneder eller de seneste 12 måneder fra ansøgningstidspunktet, jf. virksomhedens indberetninger til eIndkomstregistret. Hvis virksomheden endnu ikke har foretaget indberetning til eIndkomstregistret, oplyses den ansattes løn i forbindelse med anmodningen om lønkompensation. Hvis den faktiske, allerede aftalte løn afviger fra det anførte udgangspunkt, herunder f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forud for hjemsendelsen, ansøger virksomheden mod behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag.

Stk. 6 Afbrydes hjemsendelsen helt eller delvist for nogle eller alle hjemsendte ansatte før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, reduceres det kompensationsberettigede beløb forholdsmæssigt i hele påbegyndte kalenderdage, uanset arbejdets daglige timeantal. Eventuel overskydende allerede udbetalt kompensation tilbagebetales, jf. § 13, nr. 2.

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
§ 4

Ret til udbetaling af lønkompensation efter denne bekendtgørelse forudsætter, at

 • 1) minimum 30 pct. eller mere 50 af virksomhedens ansatte hjemsendes i virksomhedens kompensationsperiode, jf. dog stk. 2,

 • 2) de hjemsendte ansatte ikke arbejder for virksomheden, jf. dog stk. 3 og § 3, stk. 6, og

 • 3) de hjemsendte ansatte oppebærer deres fulde hidtidige løn i den periode, der ansøges om lønkompensation for.

Stk. 2 Betingelsen i § 4, stk. 1, nr. 1, om hjemsendelse af minimum 30 pct. eller mere end 50 af virksomhedens eller produktionsenhedens ansatte, skal for virksomheder eller produktionsenheder omfattet af § 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 eller 4, alene opgøres for virksomhedens kompensationsperiode inden for § 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 eller 4.

Stk. 3 Ansatte, der er omfattet af en ansøgning om lønkompensation efter den 13. april 2021 for en periode af mindst 30 kalenderdages varighed op til seneste slutdato i virksomhedens ansøgninger, og som har været hjemsendt i minimum 30 kalenderdage, kan i de sidste syv dage heraf, arbejde for virksomheden. Kravet i stk. 1, nr. 2, finder derved ikke anvendelse i de syv dage. Retten til lønkompensation i de sidste syv dage, jf. 1. pkt., kan kun anvendes én gang pr. ansøgte ansatte.

Stk. 4 Elever, praktikanter og lærlinge kan uanset kravet i § 4, stk. 1, nr. 2, fortsætte med at arbejde under hjemsendelse.

Stk. 5 Der kan ikke udbetales lønkompensation for 21 kalenderdage pr. ansat i hele perioden fra og med 9. juli 2020 til og med 29. august 2020. De omtalte 21 kalenderdage medregnes derfor ikke i opgørelsen efter § 4, stk. 1, nr. 1. En ansat kan uanset kravet i § 4, stk. 1, nr. 2, fortsætte med at arbejde i de i 1. pkt. omtalte 21 kalenderdage. Virksomheden kan også varsle ferie for den ansatte i løbet af perioden efter 1. pkt., jf. lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode. Afholder de ansatte ferie i perioden efter 1. pkt., er de første 21 kalenderdages afholdt ferie - svarende til 15 feriedage - pr. ansat ikke kompensationsberettiget.

Stk. 6 Der kan ikke udbetales lønkompensation for 3 kalenderdage pr. ansat i hele perioden fra og med 9. december 2020 til og med 3. januar 2021, for virksomheder omfattet af § 1, stk. 4. De omtalte 3 kalenderdage medregnes derfor ikke i opgørelsen efter § 4, stk. 1, nr. 1. En ansat kan uanset kravet i § 4, stk. 1, nr. 2, fortsætte med at arbejde i de i 1. pkt. omtalte 3 kalenderdage.

Stk. 7 Der kan ikke udbetales lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner, tilskud mv., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), jf. dog stk. 8.

Stk. 8 Virksomheder, der har hjemsendt fleksjobansatte med påbegyndt ansættelse før den 1. januar 2013, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan få kompensation for den del af lønnen, som ikke er dækket af kommunal refusion.

§ 5

Ret til udbetaling af lønkompensation forudsætter desuden, at virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, ikke i den periode, der søges om lønkompensation for, varsler eller foretager afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der ansøges om lønkompensation for. Varsling eller afskedigelse i kompensationsperioden, jf. 1. pkt., anses for en fuldstændig afbrydelse efter § 3, stk. 6. En virksomhed kan ligeledes ikke søge lønkompensation, jf. § 1, stk. 1, for ansatte, der er varslet afskediget frem til og med kompensationsperiodens begyndelse.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af § 1, stk. 3 eller 4, har ret til udbetaling af lønkompensation, hvis virksomheden ikke i den periode og i de produktionsenheder, der søges om kompensation for, varsler eller foretager afskedigelser begrundet i økonomiske forhold. Varsling eller afskedigelse i kompensationsperioden, jf. 1. pkt., anses for en fuldstændig afbrydelse efter § 3, stk. 6. En virksomhed kan ligeledes ikke søge lønkompensation, jf. § 1, stk. 1, for ansatte, der er varslet afskediget frem til og med kompensationsperiodens begyndelse, jf. § 1, stk. 3 eller 4.

Stk. 3 En virksomhed kan ikke få udbetalt lønkompensation for ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, hvori virksomheden er part. I sådanne situationer vil der ske en reduktion af det kompensationsberettigede beløb efter § 3, stk. 6.

Stk. 4 Virksomheden skal i forbindelse med ansøgningen bekræfte, at hjemsendelsen skyldes et forventet omsætningstab som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 5 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at virksomheden for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at virksomheden ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med virksomheden, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori virksomheden indgår.

Stk. 6 Såfremt virksomheden indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem virksomheden og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 6, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Stk. 7 En virksomhed, der modtager kompensation i henhold til § 1, stk. 2, 2. pkt., må ikke have en omsætning, der hidrører fra virksomhedens aktiviteter i form af salg af produkter og tjenesteydelser i perioden, som virksomheden modtager kompensation for. Der ydes ikke kompensation, i det omfang opfyldelse af betingelsen i 1. pkt. er forårsaget af, at virksomheden uretmæssigt har undladt at henføre omsætning til denne kompensationsperiode. Perioden efter 1. pkt. er, for produktionsenheder af § 1, stk. 3, fra og med den 6. november 2020 og så længe kompensationsperioden løber. Perioder med omsætning fratrækkes kompensation i forbindelse med efterkontrollen, jf. § 12, stk.1.

Stk. 8 En virksomhed kan ikke modtage løntilskud fra Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag (AUB) efter tekstanmærkning 244 på Finansloven for lønudgifter til ansatte, hvortil virksomheden samtidig modtager midlertidig lønkompensation jf. § 1, stk. 1-4, i perioden fra og med d. 9. december 2020 til løntilskudsordningens ophør d. 31. december 2020.

Ansøgning og dokumentation
§ 6

Ansøgning om udbetaling af kompensation inden for den i § 1, stk. 2, 1. pkt. angivne periode, indsendes til Erhvervsstyrelsen via en digital blanket, som tilgås via virk.dk, senest den 14. november 2020. Fristen for ansøgninger om udbetaling af kompensation for perioden i § 1, stk. 4, er den 31. oktober 2021, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, 2. pkt. eller stk. 3, kan særskilt eller samtidig med ansøgningen i stk. 1, ansøge om kompensation for perioden, hvor forbuddet som omtalt i § 1, stk. 2, 2. pkt. eller stk. 3, er gældende. Virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, 2. pkt. eller stk. 3, kan for perioden d. 9. december 2020 til 30. juni 2021, vælge at ansøge om kompensation under de betingelser, der gælder for virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 eller stk. 4.

Stk. 3 Ansøgningsperioderne for virksomheder omfattet af stk. 2, vil være inddelt i intervaller, der administrativt fastsættes af Erhvervsstyrelsen og angives på virk.dk, hvor der løbende åbnes for ansøgninger. Der skal ansøges senest seks uger efter et intervals afslutning. Den første periode for:

 • 1) Virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, 2. pkt. løber fra og med den 30. august 2020 til og med den 5. november 2020. Første intervals ansøgningsfrist udløber den 24. januar 2021.

 • 2) Virksomheder omfattet af § 1, stk. 3, løber fra og med den 6. november 2020 til og med den 5. april 2021. Første intervals ansøgningsfrist udløber den 24. maj 2021.

Stk. 4 Uanset stk. 3 er ansøgningsfristen for ansøgningsperioder, hvor forbuddet som omtalt i § 1, stk. 2, 2. pkt. eller stk. 3 er gældende, og som ikke vedrører perioden omtalt i § 6, stk. 3, nr. 1, den 31. oktober 2021.

Stk. 5 Virksomheden skal registrere CPR-nummer på de ansatte, der ansøges om lønkompensation til, jf. § 7, stk. 1, nr. 1.

Stk. 6 Ansøgningsblanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i § 7.

Stk. 7 En virksomhed kan som udgangspunkt ansøge om lønkompensation én gang for hver kompensationsperiode angivet i henholdsvis § 1, stk. 2, 1. og 2. pkt., stk. 3 eller 4. Ved behov for yderligere hjemsendelser, end virksomheden først har ansøgt om, kan der dog indgives ansøgning igen.

§ 7

Ved ansøgning, jf. § 6, skal virksomheden oplyse:

 • 1) Antallet af ansatte, som er eller vil blive hjemsendt uden at arbejde, jf. § 4, stk. 1.

 • 2) Navn og CPR-nummer på hver af de hjemsendte ansatte.

 • 3) Ansættelsesform, jf. § 3, stk. 2 eller 3.

 • 4) Beskæftigelsesgrad.

 • 5) Begrundelsen for hjemsendelsen.

 • 6) Hjemsendelsens forventede varighed inden for den i § 1, stk. 2-4, fastsatte periode. De ikke kompensationsberettigede dage efter § 4, stk. 5, medtages i den ansøgte periode, hvorefter der i forbindelse med udbetaling vil ske en reduktion i kompensationsbeløbet.

 • 7) For hver af de ansatte, der ansøges om lønkompensation for, om virksomheden for de pågældende ansatte i samme periode modtager andre offentlige refusioner, jf. § 4, stk. 7 og 8.

 • 8) Om virksomheden ansøger om kompensation for ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, jf. § 5, stk. 3.

 • 9) Om virksomheden har varslet afskedigelse, jf. § 5, stk. 1-3.

 • 10) Dokumentation for at virksomheden er omfattet af forbuddet mod at holde åbent, når der ansøges om kompensation for perioden efter § 1, stk. 2, 2. pkt. eller stk. 3.

 • 11) Om virksomheden har haft eller forventes at have omsætning i perioden efter § 1, stk. 2, 2. pkt. eller stk. 3, jf. § 5, stk. 7.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen indhenter, på baggrund af de i stk. 1, nr. 2, angivne oplysninger, oplysninger til brug for beregningen efter § 3, stk. 5, fra eIndkomstregistret, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 3 I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden under strafansvar, jf. § 18, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på virk.dk, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 4 Virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar på tro og love erklære, at virksomheden for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 5, stk. 6, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 5, stk. 6, jf. § 5, stk. 7, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Stk. 5 Virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 18, på tro og love erklære, at ansattes ferie afvikles efter reglerne i § 4, stk. 5.

§ 8

Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 5, stk. 6 og 7 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til virksomhedens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager, eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 6.

Udbetaling af kompensation
§ 9

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til virksomheden, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav, jf. § 7, til dokumentation for lønkompensation, er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Der udbetales ikke lønkompensation, hvor den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig, jf. §§ 7 og 8.

Stk. 2 Udbetaling af kompensation sker direkte til virksomhedens NemKonto.

Stk. 3 Kompensationen kan udbetales forskudsvis.

Kapitel 5 Kontrol og tilbagebetaling
§ 10

Virksomheder, som modtager kompensation i henhold til § 1, stk. 2, 1. pkt., skal senest den 30. september 2021, jf. dog stk. 4, indsende følgende supplerende dokumentation:

 • 1) Antallet af hjemsendte ansatte, jf. § 4, stk. 1, som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19). Virksomheden skal indsende dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde. Hvis der er en faglig repræsentant i virksomheden, skal dokumentationen for, at den foreskrevne andel af virksomhedens ansatte har været hjemsendt uden arbejde, jf. bestemmelsens 1. og 2. pkt., attesteres af den faglige repræsentant. Efterreguleringen efter kapitel 5 vil dog gennemføres uden en attestation i følgende tilfælde:

  • a) Den faglige repræsentant indsender ikke en attestation som følge af, at repræsentanten vurderer, at virksomhedens indsendte oplysninger, jf. 1. og 2. pkt., om genindkaldelse og hjemsendelse af medarbejdere ikke er korrekte eller som følge af, at repræsentanten ikke er i besiddelse af tilstrækkelig viden til at kunne attestere.

  • b) Den faglige repræsentant ikke reagerer på anmodningen om attestation inden for 14 kalenderdage.

  • c) Den samlede proces for attestation ved den faglige repræsentant overskrider 28 kalenderdage.

 • 2) Den faktiske periode, som medarbejderne var hjemsendt i uden at arbejde. Hvis der er forskel på varigheden af de ansattes faktiske hjemsendelse, herunder eventuelle afbrydelsesperioder efter § 3, stk. 6, anføres dette.

 • 3) Virksomhedens aftaleretlige forpligtelse til at udbetale løn.

 • 4) At virksomhedens lønudgifter for den enkelte ansatte ikke er kompenseret på anden vis i lønkompensationsperioden, herunder modtager anden offentlig refusion, jf. § 4, stk. 7 og 8.

 • 5) At virksomheden ikke har foretaget afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der efter § 7, stk. 1, nr. 6, er ansøgt om lønkompensation for, jf. § 5, stk. 1-3.

 • 6) Om virksomheden i kompensationsperioden har været omfattet af § 5, stk. 3, herunder perioden for eventuel lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, samt hvilke ansatte, der har været i konfliktramte stillingskategorier, og som virksomheden har modtaget lønkompensation for.

 • 7) At virksomheden, omfattet af § 5, stk. 7, ikke har haft en omsætning i perioden, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent. Såfremt virksomheden har haft en periode med omsætning, jf. § 2, nr. 9, indsendes dokumentation herfor.

 • 8) Dokumentation for de lønbestanddele, der indgår i § 2, nr. 5, litra a, 2. pkt. og litra b, 2. pkt., i de tilfælde, hvor virksomheden anmoder om lønkompensation for disse dele. Den indsendte dokumentation skal attesteres af en uafhængig, godkendt revisor. Attestationen skal foretages senest den 25. november 2021, eller 8 uger efter revisoren har fået adgang til dokumentationen.

Stk. 2 Virksomheder, som modtager kompensation i henhold til § 1, stk. 2, 2. pkt. eller § 1, stk. 3, skal senest den 28. februar 2023 indsende den i stk. 1 omtalte dokumentation.

Stk. 3 Virksomheder, som modtager kompensation i henhold til § 1, stk. 4, skal senest den 28. februar 2023 indsende den i stk. 1 omtalte dokumentation.

Stk. 4 For virksomheder der er omfattet af stk. 1 og 2, anvendes den af fristerne i stk. 1 eller 2, der udløber senest, med henblik på en samlet indrapportering fra virksomheden.

Stk. 5 For virksomheder der er omfattet af stk. 3, anvendes den af fristerne i stk. 2 eller 3, der udløber senest, med henblik på en samlet indrapportering fra virksomheden.

§ 10a

Har virksomheden, som har modtaget kompensation i henhold til § 1, stk. 2, 1. pkt., ikke indsendt den supplerende dokumentation efter § 10, stk. 1 inden den 30. september 2021, modtager virksomheden en rykker med en frist på 30 dage.

Stk. 2 Uanset fristen i stk. 1, vil virksomheder, som ikke har haft adgang til at indsende den supplerende dokumentation efter § 10, stk. 1, som følge af Erhvervsstyrelsens forhold, modtage en rykker med en frist på 60 dage.

Stk. 3 Uanset fristen i § 10 a, stk. 1 og 2, kan virksomheden indsende den supplerende dokumentation senest 30 dage efter fristen i styrelsens eventuelle rykkerskrivelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt, og det må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, som følge heraf:

 • 1) virksomheden har væsentlige aktiviteter i udlandet, eller

 • 2) virksomheden er blevet ramt af udefrakommende forhold, der ikke kan tilskrives denne.

Stk. 4 En virksomhed, der benytter fristen i stk. 3, skal ansøge herom på en af Erhvervsstyrelsen dertil indrettet løsning.

Stk. 5 Har Erhvervsstyrelsen ikke truffet afgørelse senest to arbejdsdage efter ansøgning om fristforlængelse, skal ansøgningen anses for godkendt.

§ 10b

Virksomheder, som har modtaget kompensation i henhold til § 1, stk. 2, 2. pkt., § 1, stk. 3, § 1, stk. 4, eller § 1, stk. 2, 1. pkt. og 2. pkt., eller § 1, stk. 2, 1. pkt. og § 1, stk. 3, og som ikke haft mulighed for at indsende supplerende dokumentation efter § 10, stk. 1, inden den 28. februar 2023, som følge af Erhvervsstyrelsens forhold, modtager virksomheden en invitation hertil med en frist på 60 dage.

§ 11

Virksomheden skal på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende revisorbistand. Ved pålæg af revisorbistand skal den indsendte dokumentation, jf. stk. 1, attesteres af en uafhængig, godkendt revisor. Attestationen skal foretages senest den 25. november 2021, eller 8 uger efter revisoren har fået adgang til dokumentationen.

Stk. 3 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 2, dog maksimalt 8.000 kr., hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for i den periode, som kontrollen efter stk. 2 vedrører.  1. pkt. gælder ligeledes revisors bistand efter § 10, stk. 1, nr. 8.

Stk. 4 Retten til godtgørelse efter stk. 3, bortfalder og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis virksomheden endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen.

Stk. 5 Hvis efterreguleringen, jf. § 13, resulterer i et tilbagebetalingskrav, og virksomheden er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 11, stk. 3, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 5, stk. 6 og 7 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

§ 12

Erhvervsstyrelsen kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at en virksomhed har fået mere eller mindre i kompensation, end virksomheden er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

§ 13

Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation,

 • 1) hvis det viser sig, at forudsætninger for udbetalingen har ændret sig væsentligt,

 • 2) hvis der er udbetalt for stor kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i ansøgningen, oplyste forventede hjemsendelsesperiode, jf. § 3, stk. 6,

 • 3) hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller

 • 4) hvis den i § 10 omtalte dokumentation ikke indsendes inden for den af Erhvervsstyrelsen angivne frist, eller hvis dokumentationen er utilstrækkelig.

Stk. 2 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at virksomheden skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

§ 14

Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, eksklusiv eventuel rykkerperiode, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Virksomheden har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse virksomheden om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

§ 15

Erhvervsstyrelsen kan til kontrollen indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningens indkomstregister, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Kapitel 6 Klage, fagretlig behandling, straf og ikrafttræden
Klageadgang
§ 16

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 17

Uenigheder om lovligheden eller fortolkningen af en faglig konflikt, jf. § 5, stk. 3, behandles fagretligt i overensstemmelse med gældende regler.

Straf
§ 18

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges virksomheder m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 461 af 18. marts 2021 om en midlertidig og målrettet lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 ophæves.