Bekendtgørelse om en midlertidig og målrettet lønkompensationsordning på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 340 af 02. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 715 af 22. april 2021, bekendtgørelse nr. 972 af 19. maj 2021, bekendtgørelse nr. 2375 af 03. december 2021 og bekendtgørelse nr. 1231 af 25. august 2022

§ 13

Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvist tilbagebetaling af kompensation:

  • 1) hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig væsentligt,

  • 2) hvis der er udbetalt for stor kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, jf. § 5, stk. 6,

  • 3) hvis institutionen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller

  • 4) hvis den i § 11 omtalte dokumentation ikke indsendes inden for den af Slots- og Kulturstyrelsen angivne frist, eller hvis dokumentationen er utilstrækkelig.

Stk. 2 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at institutionen skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Slots- og Kulturstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.