14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1116 af 02. juli 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og i medfør af akt nr. 117 af 25. marts 2020, akt nr. 127 af 31. marts 2020, akt nr. 155 af 29. april 2020, akt. nr. 162 af 11. maj 2020 og akt. nr. 243 af 25. juni 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes delvis kompensation for private virksomheders lønudgifter for virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser på minimum 30 pct. eller mere end 50 af virksomhedens ansatte i virksomhedens kompensationsperiode, grundet et forventet omsætningstab som konsekvens af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Lønkompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 29. august 2020.

Stk. 3 Retten til kompensation tilkommer virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og som har ansatte med fast arbejdssted i Danmark.

Stk. 4 Der kan ikke ydes kompensation til organer inden for den offentlige forvaltning.

Kapitel 2

Definitioner

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat før den 9. marts 2020 med fast arbejdssted i Danmark. Lønmodtagere må ikke have en ejerandel på 25 pct. eller derover af den kompensationsberettigede virksomhed.

 • 2) Virksomhed: En privatretlig juridisk person samt enkeltmandsvirksomhed, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

 • 3) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 4) Løn: Den ansattes arbejdsmarkedsbidragspligtige og arbejdsmarkedsbidragsfrie A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Kapitel 3

Lønkompensationens størrelse

§3 En virksomhed kan efter reglerne i denne bekendtgørelse opnå lønkompensation for hjemsendte ansatte, som ellers måtte afskediges som følge af et forventet omsætningstab. Det maksimale kompensationsbeløb følger af stk. 2-6.

Stk. 2 Lønkompensationen, jf. stk. 1, svarer til 75 pct. af den hjemsendte funktionærs løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For ansatte, som ikke er funktionærer, svarer lønkompensationen, jf. stk. 1, til 90 pct. af den hjemsendte ansattes løn, dog maksimalt kr. 30.000 om måneden pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever og lærlinge.

Stk. 4 Der kan højst udbetales lønkompensation for fem måneders løn pr. fuldtidsansat inden for den i § 1, stk. 2, nævnte periode.

Stk. 5 Udgangspunktet for beregning af lønkompensation efter denne bekendtgørelse udgøres af den ansattes gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder hhv. 12 måneder, jf. virksomhedens indberetninger til eIndkomstregistret. Hvis virksomheden endnu ikke har foretaget indberetning til eIndkomstregistret, oplyses den ansattes løn i forbindelse med anmodningen om lønkompensation. Hvis den faktiske, allerede aftalte løn afviger fra det anførte udgangspunkt, herunder f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forud for hjemsendelsen, ansøger virksomheden mod behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag.

Stk. 6 Afbrydes hjemsendelsen helt eller delvist for nogle eller alle hjemsendte ansatte før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, reduceres det kompensationsberettigede beløb forholdsmæssigt i hele påbegyndte dage, uanset arbejdets daglige timeantal. Eventuel overskydende allerede udbetalt kompensation tilbagebetales, jf. § 11, nr. 2.

Kapitel 4

Betingelser for at modtage kompensation

§4 Ret til udbetaling af lønkompensation efter denne bekendtgørelse forudsætter, at

 • 1) minimum 30 pct. eller mere end 50 af virksomhedens ansatte hjemsendes i virksomhedens kompensationsperiode,

 • 2) de hjemsendte ansatte ikke arbejder for virksomheden, jf. dog § 3, stk. 6, og

 • 3) de hjemsendte ansatte oppebærer deres fulde hidtidige løn i den periode, der ansøges om lønkompensation for.

Stk. 2 Elever og lærlinge kan uanset kravet i § 4, stk. 1, nr. 2, fortsætte med at arbejde under hjemsendelse.

Stk. 3 Der kan ikke udbetales lønkompensation for 21 kalenderdage pr. ansat i hele perioden fra og med 9. juli 2020 til og med 29. august 2020. De omtalte 21 kalenderdage medregnes derfor ikke i opgørelsen efter § 4 stk. 1, nr. 1. En ansat kan uanset kravet i § 4, stk. 1, nr. 2, fortsætte med at arbejde i de i 1. pkt. omtalte 21 kalenderdage. Virksomheden kan også varsle ferie for den ansatte i løbet af perioden efter 1. pkt., jf. lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode. Afholder de ansatte ferie i perioden efter 1. pkt., er de første 21 kalenderdages afholdt ferie - svarende til 15 feriedage - pr. ansat ikke kompensationsberettiget.

Stk. 4 Der kan ikke udbetales lønkompensation for ansatte, hvis lønudgiften på anden vis er godtgjort, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner, tilskud mv., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Virksomheder, der har hjemsendt fleksjobansatte med påbegyndt ansættelse før den 1. januar 2013, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan få kompensation for den del af lønnen, som ikke er dækket af kommunal refusion.

Stk. 6 Ret til udbetaling af lønkompensation forudsætter desuden, at virksomheden ikke i den periode, der søges om lønkompensation for, varsler eller foretager afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der ansøges om lønkompensation for. Varsling eller afskedigelse i kompensationsperioden, jf. 1. pkt., anses for en fuldstændig afbrydelse efter § 3, stk. 6. En virksomhed kan ligeledes ikke søge lønkompensation, jf. § 1, stk. 1, for ansatte, der er varslet afskediget frem til og med kompensationsperiodens begyndelse.

Stk. 7 En virksomhed kan ikke få udbetalt lønkompensation for ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, hvori virksomheden er part. I sådanne situationer vil der ske en reduktion af det kompensationsberettigede beløb efter § 3, stk. 6.

Stk. 8 Virksomheden skal i forbindelse med ansøgningen bekræfte, at hjemsendelsen skyldes et forventet omsætningstab som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 9 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at virksomheden for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at virksomheden ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med virksomheden, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori virksomheden indgår.

Stk. 10 Såfremt virksomheden indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem virksomheden og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 9, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§5 Ansøgning og dokumentation
Ansøgning om udbetaling af kompensation inden for den i § 1, stk. 2 angivne periode, indsendes til Erhvervsstyrelsen via en digital blanket, som tilgås via virksomhedsguiden.dk, senest den 20. september 2020.

Stk. 2 Virksomheden skal registrere CPR-nummer på de ansatte, der ansøges om lønkompensation til, jf. § 6, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3 Ansøgningsblanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i § 6.

Stk. 4 En virksomhed kan som udgangspunkt ansøge om lønkompensation én gang for kompensationsperioden angivet i § 1, stk. 2, jf. dog § 16, stk. 6. Ved behov for yderligere hjemsendelser, end virksomheden først har ansøgt om, kan der dog indgives ansøgning igen.

§6 Ved ansøgning, jf. § 5, skal virksomheden oplyse:

 • 1) Antallet af ansatte, som er eller vil blive hjemsendt uden at arbejde, jf. § 4, stk. 1.

 • 2) Navn og CPR-nummer på hver af de hjemsendte ansatte.

 • 3) Ansættelsesform, jf. § 3, stk. 2 eller 3.

 • 4) Beskæftigelsesgrad.

 • 5) Begrundelsen for hjemsendelsen.

 • 6) Hjemsendelsens forventede varighed inden for den i § 1, stk. 2, fastsatte periode. De ikke kompensationsberettigede dage efter § 4, stk. 3, medtages i den ansøgte periode, hvorefter der i forbindelse med udbetaling vil ske en reduktion i kompensationsbeløbet.

 • 7) For hver af de ansatte, der ansøges om lønkompensation for, om virksomheden for de pågældende ansatte i samme periode modtager andre offentlige refusioner, jf. § 4, stk. 4 og 5.

 • 8) Om virksomheden ansøger om kompensation for ansatte i stillingskategorier, der er omfattet af en lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, jf. § 4, stk. 7.

 • 9) Om virksomheden har varslet afskedigelse, jf. § 4, stk. 6.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen indhenter, på baggrund af de i stk. 1, nr. 2, angivne oplysninger, oplysninger til brug for beregningen efter § 3, stk. 5, fra eIndkomstregistret, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 3 I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden under strafansvar, jf. § 15, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på virksomhedsguiden.dk, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 4 Virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar på tro og love erklære, at virksomheden for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 4, stk. 9, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 4, stk. 9, jf. § 4, stk. 10, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Stk. 5 Virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 15, på tro og love erklære, at ansattes ferie afvikles efter reglerne i § 4, stk. 3.

§7 Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 4, stk. 9 og 10 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til virksomhedens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager, eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 6.

§8 Udbetaling af kompensation
Udbetaling af kompensation vil ske direkte til virksomheden, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav, jf. § 6, til dokumentation for lønkompensation, er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Der udbetales ikke lønkompensation, hvor den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig, jf. § 6 og § 7.

Stk. 2 Udbetaling af kompensation sker direkte til virksomhedens NemKonto.

Stk. 3 Kompensationen kan udbetales forskudsvis.

Kapitel 5

Kontrol og tilbagebetaling

§9 Retten til kompensation er betinget af, at virksomheden senest 6 måneder efter ophøret af perioden, hvortil der ydes lønkompensation, jf. § 1, indsender følgende supplerende dokumentation:

 • 1) Antallet af hjemsendte ansatte, jf. § 4, stk. 1, som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19). Virksomheden skal indsende dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde. Dokumentationen skal ledsages af en attestation fra en faglig repræsentant i virksomheden om, at de pågældende ansatte har været hjemsendt uden arbejde. Er der ikke en faglig repræsentation i virksomheden, skal virksomheden indsende dokumentation for, at de ansatte har været sendt hjem uden arbejde.

 • 2) Den faktiske periode, som medarbejderne var hjemsendt i uden at arbejde. Hvis der er forskel på varigheden af de ansattes faktiske hjemsendelse, herunder eventuelle afbrydelsesperioder efter § 3, stk. 6, anføres dette.

 • 3) Virksomhedens aftaleretlige forpligtelse til at udbetale løn.

 • 4) At virksomhedens lønudgifter for den enkelte ansatte ikke er kompenseret på anden vis i lønkompensationsperioden, herunder modtager anden offentlig refusion, jf. § 4, stk. 4 og 5.

 • 5) At virksomheden ikke har foretaget afskedigelser begrundet i økonomiske forhold i perioden, der efter § 6, stk. 1, nr. 6, er ansøgt om lønkompensation for, jf. § 4, stk. 6.

 • 6) Om virksomheden i kompensationsperioden har været omfattet af § 4, stk. 7, herunder perioden for eventuel lovligt varslet og iværksat hovedkonflikt, samt hvilke ansatte, der har været i konfliktramte stillingskategorier, og som virksomheden har modtaget lønkompensation for.

§10 Virksomheden skal på forlangende udlevere oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt i forbindelse med kontrollen pålægge en virksomhed at anvende revisorbistand.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 4, stk. 9 og 10 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at en virksomhed har fået mere eller mindre i kompensation, end virksomheden er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§11 Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvist tilbagebetaling af kompensation,

 • 1) hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig væsentligt,

 • 2) hvis der er udbetalt for stor kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, jf. § 3, stk. 6,

 • 3) hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller

 • 4) hvis den i § 9 omtalte dokumentation ikke indsendes inden for den af Erhvervsstyrelsen angivne frist, eller hvis dokumentationen er utilstrækkelig.

Stk. 2 Viser resultatet af efterreguleringen efter § 10 eller tilbagebetalingen efter stk. 1, at være på mindre end 200 kr. i forhold til den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om regulering af virksomhedens allerede udbetalte kompensationsbeløb.

§12 Erhvervsstyrelsen kan til kontrollen indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningens indkomstregister, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Kapitel 6

Klage, fagretlig behandling, straf og ikrafttræden

§13 Klageadgang
Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§14 Uenigheder om lovligheden eller fortolkningen af en faglig konflikt, jf. § 4, stk. 7, behandles fagretligt i overensstemmelse med gældende regler.

§15 Straf
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges virksomheder m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§16 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 701 af 29. maj 2020 om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med den 25. marts 2020, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4 Bekendtgørelsens § 4, stk. 9 og 10, § 6, stk. 4, § 7, stk. 2 samt § 10, stk. 3, finder alene anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med 29. maj 2020, og alene for den del af virksomhedens kompensationsperiode, der løber fra og med 9. juni 2020 og frem til og med 29. august 2020.

Stk. 5 Bekendtgørelsens § 4, stk. 7, § 6, stk. 1, nr. 8, § 9, nr. 6, og § 14, finder alene anvendelse for ansøgninger modtaget fra og med 29. maj 2020. For ansøgninger modtaget i perioden fra og med 29. maj 2020 til og med 30. juni 2020 finder de nævnte bestemmelser anvendelse for den del af virksomhedens kompensationsperiode, der løber fra og med 9. juni 2020 og frem til og med 29. august 2020. For ansøgninger modtaget fra og med 1. juli 2020 finder de nævnte bestemmelser anvendelse for virksomhedens samlede ansøgte kompensationsperiode efter denne kompensationsordning.

Stk. 6 Virksomheder, der på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. stk. 1, har ansøgt eller fået udbetalt lønkompensation, kan ansøge på ny efter reglerne i denne bekendtgørelse. Kompensationsbeløbet vil blive reguleret forholdsmæssigt ud fra virksomhedens tidligere ansøgning.

profile photo
Profilside