14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1149 af 06. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ansøgning og dokumentation
Ansøgning om udbetaling af kompensation for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 29. august 2020 indsendes til Socialstyrelsen senest den 20. september 2020.

•••

Stk. 2 Socialstyrelsen kan behandle en ansøgning, selvom tidsfristen i stk. 1 er overskredet, hvis fristoverskridelsen skyldes, at ansøgeren ved en fejl har ansøgt kompensationsordningen under en anden bekendtgørelse.

•••

Stk. 3 Ansøgningen skal udarbejdes i det ansøgningsskema, der er tilgængeligt på socialstyrelsen.dk, eller som kan fås ved henvendelse til Socialstyrelsen. Skemaet vedlægges de oplysninger, der fremgår af stk. 4 og 5 og § 8.

•••

Stk. 4 Institutionen skal registrere CPR-nummer på de ansatte, der ansøges om lønkompensation til, jf. § 8, stk. 1, nr. 2.

•••

Stk. 5 Institutionen skal sammen med ansøgningen og dokumentationen efter § 8 indsende en revisorerklæring, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Revisorerklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Erklæring om at offentligt tilskud til drift, jf. § 4, nr. 3, i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Har institutionen ikke afsluttet et regnskabsår, afgives erklæringen efter 1. pkt. på grundlag af perioden fra institutionens stiftelse til og med den 9. marts 2020.

  • 2) Angivelse af løn for henholdsvis funktionærer og ikke-funktionærer, herunder elever, lærlinge og praktikanter, der hjemsendes med fuld løn og uden at arbejde.

  • 3) Antallet af ansatte, som er eller vil blive hjemsendt, opgjort i pct. af institutionens samlede antal ansatte, hvis antallet af hjemsendte ansatte ikke er mere end 50, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, og oplysninger om godtgjort lønudgift, jf. § 6, stk. 3.

•••

Stk. 6 Ved afgivelse af erklæringen efter stk. 5 finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

•••

Stk. 7 Socialstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 5.

•••

Stk. 8 En institution kan som udgangspunkt ansøge om lønkompensation én gang for kompensationsperioden. Ved behov for yderligere hjemsendelser, end dem som institutionen først har ansøgt om, kan der dog indgives ansøgning igen.

•••
profile photo
Profilside