14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1149 af 06. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 En institution kan efter reglerne i denne bekendtgørelse opnå lønkompensation for hjemsendte ansatte, som ellers måtte afskediges som følge af et forventet omsætningstab. Det maksimale kompensationsbeløb følger af stk. 2-9. Lønkompensationen kan ikke overstige den del af lønudgiften, som ikke er godtgjort på anden vis, jf. § 6, stk. 3.

•••

Stk. 2 Lønkompensationen, jf. stk. 1, svarer til 75 pct. af den hjemsendte funktionærs løn, dog maksimalt 30.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 For ansatte, som ikke er funktionærer, svarer lønkompensationen, jf. stk. 1, til 90 pct. af den hjemsendte ansattes løn, dog maksimalt 30.000 kr. om måneden pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever, lærlinge og praktikanter.

•••

Stk. 4 Der kan højst udbetales lønkompensation for 5 måneders løn pr. fuldtidsansat inden for den i § 1, stk. 5, nævnte periode.

•••

Stk. 5 Der udbetales lønkompensation for den i § 1, stk. 5, nævnte periode fra tidspunktet for hjemsendelsen af den første berørte ansatte og indtil den dag, hvor institutionen måtte varsle eller afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager, jf. § 6, stk. 5.

•••

Stk. 6 Udgangspunktet for beregning af lønkompensation efter denne bekendtgørelse udgøres af den ansattes gennemsnitlige løn. Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder hhv. 12 måneder, jf. institutionens indberetninger til eIndkomstregistret. Hvis institutionen endnu ikke har foretaget indberetning til eIndkomstregistret, oplyses den ansattes løn i forbindelse med anmodningen om lønkompensation. Hvis den faktiske, allerede aftalte løn afviger fra det anførte udgangspunkt, herunder f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forud for hjemsendelsen, ansøger institutionen mod behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag.

•••

Stk. 7 Afbrydes hjemsendelsen helt eller delvist for nogle eller alle hjemsendte ansatte før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, reduceres kompensationen forholdsmæssigt i hele påbegyndte dage, uanset arbejdets daglige timeantal. Eventuel overskydende allerede udbetalt kompensation tilbagebetales, jf. § 13, nr. 2.

•••

Stk. 8 Ansatte, der hjemsendes for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, skal i hjemsendelsesperioden afholde 5 fridage, enten betalt eller ubetalt. Ansatte på deltid afholder fridagene forholdsmæssigt. Der ydes ikke lønkompensation for ubetalte fridage.

•••

Stk. 9 Der kan ikke udbetales lønkompensation for 21 kalenderdage pr. ansat i hele perioden fra og med 9. juli 2020 til og med 29. august 2020. De omtalte 21 kalenderdage medregnes derfor ikke i opgørelsen efter § 6, stk. 1, nr. 1. En ansat kan uanset kravet i § 6, stk. 1, nr. 2, fortsætte med at arbejde i de 21 kalenderdage. Afholder de ansatte ferie i perioden efter 1. pkt., er de første 21 kalenderdages afholdt ferie, svarende til 15 feriedage, pr. ansat ikke kompensationsberettiget.

•••

Stk. 10 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring efter § 7, stk. 5, og § 9, stk. 4, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen vedrørende revisorerklæringen kan maksimalt udgøre 16.000 kr.

•••
profile photo
Profilside