Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Ældreministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1947 af 15. oktober 2021

§ 13

Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation:

  • 1) hvis forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig væsentligt,

  • 2) hvis der er udbetalt en for høj kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode, jf. § 5, stk. 6,

  • 3) hvis institutionen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller

  • 4) hvis den i § 11 omtalte dokumentation m.v. ikke indsendes inden for den i § 11, stk. 1, angivne frist, eller dokumentationen m.v. er utilstrækkelig.

Stk. 2 Er efterreguleringen efter § 12 eller tilbagebetalingen efter stk. 1 mindre end 200 kr., ændres den udbetalte kompensation ikke.