Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Miljø- og Fødevareministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 924 af 21. juni 2020

§ 12

Institutionen skal på forlangende udlevere de yderligere oplysninger, der er nødvendige for den efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 2 Der kan fastsættes en frist for afgivelsen af oplysninger efter stk. 1.

Stk. 3 Fødevarestyrelsen kan foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at en institution har fået mere eller mindre i kompensation, end institutionen er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.