Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning fra og med den 1. marts 2021 for selvstændige i økonomisk krise som følge COVID-19 § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 604 af 08. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 980 af 18. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1525 af 28. juni 2021, bekendtgørelse nr. 2720 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 318 af 11. marts 2022, bekendtgørelse nr. 621 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1354 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1641 af 21. december 2022

§ 4

Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede omsætningstab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2 Den selvstændige, og evt. medarbejdende ægtefælle skal være registreret i det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 3 Den selvstændige må maksimalt have 25 fuldtidsansatte. Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte, jf. § 2, nr. 6. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med.

Stk. 4 Den selvstændiges omsætning skal være på mindst 8.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 For selvstændige, der ikke har haft aktivitet i hele kalenderåret 2019, gælder følgende:

  • 1) For selvstændige med CVR-nr. registeret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) forud for den 10. marts 2019, danner perioden fra og med den 10. marts 2019 til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 4.

  • 2) For selvstændige med CVR-nr. registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) efter den 10. marts 2019, danner en periode på 12 kalendermåneder grundlag for gennemsnitsberegningen. Perioden må senest løbe til og med den 30. november 2020.

  • 3) For selvstændige, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i nr. 2, danner perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med den 30. november 2020, grundlag for gennemsnitsberegningen, jf. dog nr. 4. Gennemsnitsberegningen skal minimum dække en hel måned.

  • 4) For selvstændige for hvem der grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom eller barsel, ikke er registreret omsætning i perioderne omtalt i nr. 1-3, kan der søges om at anvende en anden periode på minimum en hel måned samt begrundelse herfor. Perioden må senest løbe til og med den 30. november 2020.

Stk. 6 Der kan ansøges om kompensation for følgende perioder, jf. dog stk. 7:

  • 1) Fra og med den 1. marts 2021 til og med den 5. april 2021.

  • 2) Fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. april 2021.

  • 3) Fra og med den 1. marts 2021 til og med den 15. maj 2021.

  • 4) Fra og med den 1. marts 2021 til og med den 31. maj 2021.

  • 5) Fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021.

  • 6) Fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. juni 2021.

Stk. 7 Selvstændige med forbud mod at holde åbent, jf. § 2, nr. 11, kan vælge at søge kompensation alene for den periode, den selvstændige har eller har haft forbud mod at holde åbent, såfremt perioden udgør minimum 14 dage. Det er en forudsætning for ansøgning om kompensation efter 1. pkt., at den selvstændige ikke har haft omsætning i perioden, der ansøges om kompensation for.

Stk. 8 Drives en virksomhed i et selskab, er det selskabet, der kan opnå kompensation efter stk. 1.