Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning fra og med den 1. marts 2021 for freelancere mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 605 af 08. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 979 af 18. maj 2021, bekendtgørelse nr. 2721 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 317 af 11. marts 2022, bekendtgørelse nr. 615 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1344 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1647 af 21. december 2022

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Freelancer mv.: Fysisk person med cpr-nr. og fast arbejdssted i Danmark, der enten:

  • a) Har haft blandet indkomst frem til den 1. november 2020, jf. nr. 2-5, og hvor freelancerens beskæftigelsesgrad knyttet til A-indkomsten højst udgør 55 pct. i gennemsnit pr. måned.

  • b) Har haft indtægter som B-indkomst frem til den 1. november 2020, jf. nr. 3.

 • 2) A-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde i et ansættelsesforhold, og hvori der er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 3) B-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for et ansættelsesforhold, og hvori der ikke er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 4) Overskud fra selvstændig virksomhed: Overskud fra egen selvstændig virksomhed, registreret i Det Centrale Virksomhedsregister senest den 1. november 2020. Der kan ikke medtages overskud efter den 30. november 2020 eller overskud fra formueforvaltning.

 • 5) Anden indkomst: Indtægter, som ikke omfattes af nr. 2 og 3, for arbejde, når indtægterne har form af vederlag i form af biblioteksafgift, legater fra Statens Kunstfond, bortseelsesberettigede pensionsindbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 19, godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, indkomst, der beskattes efter kildeskattelovens §§ 48 E og F, og indkomst fra beskæftigelse om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Sidstnævnte indkomst opgøres efter § 10 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen.

 • 6) Samlet indkomst:

 • 7) Indkomsttab: Forskellen i den samlede indkomst i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som indkomsttabet delt med den samlede indkomst i referenceperioden, jf. nr. 8.

 • 8) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, freelancerens mv. nedgang i samlet indkomst opgøres i forhold til. Referenceperioden må ikke slutte senere end den 30. november 2020, og opgøres som følger:

  • a) Perioden fra og med den 1. april 2019 til og med den 30. juni 2019, jf. dog litra b-f.

  • b) For freelancere mv., som ansøger om kompensation i perioderne beskrevet i § 4, stk. 6, nr. 1-2, kan perioden fra og med den 1. marts 2019 til og med den 30. april 2019 danne grundlag for opgørelsen.

  • c) For freelancere mv., som ikke har erhvervet samlet indkomst i hele perioden omtalt i litra a, danner perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra d-f.

  • d) For freelancere mv., der ikke har erhvervet samlet indkomst i hele perioden omtalt i litra a eller c, danner perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 30. november 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra e-f.

  • e) For freelancere mv., hvor referenceperioden omtalt i litra a, c og d ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for freelancerens mv. forventede samlet indkomst for kompensationsperioden grundet særlige omstændigheder, kan der søges om at anvende en anden periode på tre sammenhængende hele måneder samt begrundelse herfor, jf. dog litra f.

  • f) For freelancere mv., der ikke har erhvervet samlet indkomst i hele perioden omtalt i litra a og c-e, danner perioden fra først erhvervet samlet indkomst frem til og med den 30. november 2020 grundlag for opgørelsen. Perioden skal være på minimum en hel måned.

 • 9) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for freelanceren mv.’s indkomsttab, jf. § 4, stk. 6.

 • 10) Fast arbejdssted: Et eller flere geografisk afgrænsede steder, distrikter eller områder, hvor arbejdet som hovedregel udføres.