14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1086 af 27. maj 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Omsætningstab: Sum af tab som følge af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 4, i kompensationsperioden. Der kan ikke ydes kompensation for mere end det samlede omsætningstab, beregnet som forskellen mellem omsætningen i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9.   2. pkt. finder ikke anvendelse for § 2, nr. 1, litra b. Beregning af omsætningstabet sker som følger:

  • a) For selvstændige, der er ramt af forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem omsætningen i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • b) For selvstændige, der er ramt af forbud mod forsamlinger på over 500 personer, jf. § 1, stk. 4, nr. 2, beregnes omsætningstabet som tab, der er direkte ramt af eller direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19 i perioden efter § 1, stk. 3, og hvor arrangementet er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2, dog ikke § 2, i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger. Tabsprocenten beregnes som summen af de direkte tab delt med den selvstændiges omsætning i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • c) For selvstændige, der er ramt af grænselukninger mv., jf. § 1, stk. 4, nr. 3, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel i ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med den selvstændiges samlede omsætning i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • d) For selvstændige, der er ramt af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, jf. § 1, stk. 4, nr. 4, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel i ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med den selvstændiges samlede omsætning i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • e) For selvstændige, der er ramt af forbud mod at holde åbent i et begrænset tidsrum, jf. § 1, stk. 4, nr. 5, og stk. 5, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • f) For selvstændige, der er ramt af forbud mod forsamling over 50 personer, jf. § 1, stk. 5, nr. 1, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • g) For selvstændige der er ramt af forbud mod forsamlinger på over 10 personer, jf. § 1, stk. 4, nr. 7 eller § 1, stk. 5, nr. 2, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • h) For selvstændige der er ramt af forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover i et afgrænset tidsrum, jf. § 1, stk. 4, nr. 6, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • i) For selvstændige der er ramt af regional nedlukning, jf. § 1, stk. 4, nr. 8, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • j) For selvstændige, der er ramt af den delvise nedlukning, jf. § 1, stk. 4, nr. 9, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • k) For selvstændige, der er ramt af krav om aflivning af mink, jf. § 1, stk. 5, nr. 3, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

 • 2) Selvstændige: En virksomhedsejer, uanset virksomhedsform, hvis virksomhed er registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020. Virksomhedsejeren, jf. nr. 3, skal besidde mindst 25 pct. ejerskab og være beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad i hele kompensationsperioden.  2. pkt. er ikke til hinder for, at ejerskabet kan overdrages under kompensationsperioden.

 • 3) Virksomhedsejer: En fysisk person der er:

  • a) registret som fuldt ansvarlig deltager (FAD) i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), eller

  • b) registreret som reel ejer i en virksomhed registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

 • 4) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab, der er aflagt senest den 9. marts 2020. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark.

 • 5) Personlig indkomst: Alle indtægter, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4.

 • 6) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat senest den første dag i den måned kompensationsperioden begynder, jf. § 4, stk. 6, og med fast arbejdssted i Danmark. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 7) Medarbejdende ægtefælle: En fysisk person, der senest pr. 1. november 2020 og efterfølgende gennem hele kompensationsperioden er beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad, og som ifølge sin årsopgørelse for 2019 har erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3. Såfremt den medarbejdende ægtefælle er indtrådt i virksomheden i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 1. november, skal denne ifølge sin årsopgørelse for 2020 have erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3.

 • 8) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, den selvstændiges nedgang i omsætning opgøres i forhold til. Referenceperioden må ikke række ud over den 30. november 2020, og opgøres som følger:

  • a) Hele måneder i 2019 og 2020 svarende til de måneder i 2020 og 2021, hvori den selvstændige er omfattet af en eller flere COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 4, stk. 6, jf. dog litra b og c.

  • b) For selvstændige, der ikke har haft omsætning i de relevante måneder i 2019 og 2020, jf. litra a, og hvis virksomhed er registeret i det centrale virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020, danner perioden fra og med stiftelsestidspunktet til og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra d. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

  • c) For selvstændige, der ikke har haft omsætning i minimum en hel måned i perioden omtalt i litra b, eller hvis virksomhed er registeret i det centrale virksomhedsregister (CVR) efter den 9. marts 2020, anvendes en periode på tre kalendermåneder løbende til og med dagen før den første dag i den måned kompensationsperioden begynder, jf. § 4, stk. 6, jf. dog litra d.

  • d) For selvstændige, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i litra c, danner perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med dagen før første dag i den måned kompensationsperioden begynder, jf. § 4, stk. 6, grundlag for opgørelsen, jf. dog litra e. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

  • e) For selvstændige, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i litra d, danner perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med dagen før første dag i kompensationsperioden grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

 • 9) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for den selvstændiges omsætningstab, jf. § 4, stk. 6.

 • 10) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 11) Leverandør: En selvstændig, jf. § 2, nr. 2, hvis omsætning er direkte relateret til transaktioner, salg eller leverancer til virksomheder mv., der er ramt af COVID-19 restriktioner, jf. § 1, stk. 4. Omsætningen skal stamme fra gentagende transaktioner mv. mellem disse virksomhedstyper mv.

 • 12) Fast arbejdssted: Et eller flere geografisk afgrænsede steder, distrikter eller områder, hvor arbejdet som hovedregel udføres.

•••
profile photo
Profilside