Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1086 af 27. maj 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1524 af 28. juni 2021, bekendtgørelse nr. 2730 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 321 af 11. marts 2022, bekendtgørelse nr. 614 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1351 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1645 af 21. december 2022

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 3, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme, som ændret ved lov nr. 782 af 4. maj 2021, og i medfør af akt nr. 302 af 17. september 2020, akt nr. 325 af 1. oktober 2020, akt nr. 10 af 22. oktober 2020, akt nr. 35, akt nr. 36 og akt nr. 40 af 12. november 2020, akt nr. 95 af 3. december 2020, akt nr. 134 af 17. december 2020, akt nr. 138 af 12. januar 2021, akt nr. 149 af 28. januar 2021, akt nr. 167 af 25. februar 2021, akt nr. 206 af 8. april 2021, og akt nr. 233 af 12. maj 2021, fastsættes:

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af et forventet omsætningstab på minimum 30 pct. i gennemsnit i kompensationsperioden, jf. dog § 5, stk. 2, hos danske selvstændige, jf. § 2, nr. 2 og 11, som er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner, jf. stk. 4 og 5.

Stk. 2 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Stk. 3 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 1. september 2020 til og med 28. februar 2021, jf. dog § 4, stk. 6.

Stk. 4 Retten til kompensation tilkommer selvstændige, jf. § 2, nr. 2, som i kompensationsperioden, jf. § 4, stk. 6, er ramt af én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • 1) Forbud mod at holde åbent, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, under forudsætning af, at den selvstændige ikke har erhvervet omsætning for den periode forbuddet har været gældende. Kosmetiske klinikker, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling, anses efter denne bekendtgørelse som havende forbud mod at holde åbent fra og med den 14. januar 2021.

 • 2) Forbud mod forsamlinger på over 500 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af COVID-19, såfremt den selvstændige som følge deraf oplever et omsætningstab, der er direkte ramt af eller direkte relateret til arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19 i perioden efter stk. 3, og hvor arrangementet er planlagt til afholdelse i Danmark.

 • 3) Grænselukninger mv., hvor ansøger kan dokumentere en af følgende:

  • a) Den selvstændiges omsætningstab er direkte relateret til udenlandske kunder, der som følge af COVID-19-relaterede restriktioner ikke krydser grænsen til Danmark.

  • b) Den selvstændige før den 1. november 2020 har en registreret hjemstedsadresse i en lufthavns terminaler og yder services i tilknytning til passagerer i lufthavnen, der er eller vil kunne være omfattet af litra a.

  • c) Den selvstændiges omsætning kom fra flyvninger eller kontrakter direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt, som følge af grænselukningen eller Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 • 4) Udenrigsministeriets rejsevejledning: For selvstændige, hvor omsætningen er direkte relateret til rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, eller hvor omsætningen er direkte relateret til rejser til Grønland eller Færøerne.

 • 5) Forbud mod at holde åbent i et afgrænset tidsrum, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, i forhold til virksomhedens normale åbningstider.

 • 6) Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover i et afgrænset tidsrum, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser.

 • 7) Forbud mod forsamlinger på over 10 personer, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser.

 • 8) Regional nedlukning af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune, i perioden fra og med den 6. november 2020 til og med den 22. november 2020, såfremt den selvstændige har fast arbejdssted eller bopæl i områder ramt af regional nedlukning, eller den selvstændiges omsætning er afhængig af direkte leverancer til eller fra virksomheder ramt af den regionale nedlukning.

 • 9) Delvis nedlukning fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021.

Stk. 5 Retten til kompensation tilkommer endvidere selvstændige, som i kompensationsperioden, jf. § 4, stk. 6, er leverandører, jf. § 2, nr. 11, til virksomheder mv. omfattet af stk. 4, nr. 1, stk. 4, nr. 5, eller til virksomheder mv. omfattet af én eller flere af følgende covid-19-relaterede restriktioner:

 • 1) Forbud mod forsamlinger på over 50 personer, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, såfremt den selvstændiges omsætning stammer fra direkte leverancer til private arrangementer uden for private hjem og sociale arrangementer med offentlig adgang.

 • 2) Forbud mod forsamlinger på over 10 personer, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller senere beslægtede bekendtgørelser, såfremt den selvstændiges omsætning stammer fra direkte leverancer til private arrangementer og sociale arrangementer med offentlig adgang med mindst 10 personer, herunder leverandører af lyd, lys, busser eller taxaer.

 • 3) Aflivning af mink af hensyn til folkesundheden, for virksomheder, der ernærer sig ved at være direkte leverandør til eller aftagere fra pelsdyravlere, hvis besætning er slået ned som følge af hensyn til folkesundheden.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Omsætningstab: Sum af tab som følge af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 4, i kompensationsperioden. Der kan ikke ydes kompensation for mere end det samlede omsætningstab, beregnet som forskellen mellem omsætningen i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9.   2. pkt. finder ikke anvendelse for § 2, nr. 1, litra b. Beregning af omsætningstabet sker som følger:

  • a) For selvstændige, der er ramt af forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem omsætningen i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • b) For selvstændige, der er ramt af forbud mod forsamlinger på over 500 personer, jf. § 1, stk. 4, nr. 2, beregnes omsætningstabet som tab, der er direkte ramt af eller direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19 i perioden efter § 1, stk. 3, og hvor arrangementet er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2, dog ikke § 2, i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger. Tabsprocenten beregnes som summen af de direkte tab delt med den selvstændiges omsætning i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • c) For selvstændige, der er ramt af grænselukninger mv., jf. § 1, stk. 4, nr. 3, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel i ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med den selvstændiges samlede omsætning i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • d) For selvstændige, der er ramt af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, jf. § 1, stk. 4, nr. 4, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel i ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med den selvstændiges samlede omsætning i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • e) For selvstændige, der er ramt af forbud mod at holde åbent i et begrænset tidsrum, jf. § 1, stk. 4, nr. 5, og stk. 5, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • f) For selvstændige, der er ramt af forbud mod forsamling over 50 personer, jf. § 1, stk. 5, nr. 1, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • g) For selvstændige der er ramt af forbud mod forsamlinger på over 10 personer, jf. § 1, stk. 4, nr. 7 eller § 1, stk. 5, nr. 2, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • h) For selvstændige der er ramt af forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover i et afgrænset tidsrum, jf. § 1, stk. 4, nr. 6, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • i) For selvstændige der er ramt af regional nedlukning, jf. § 1, stk. 4, nr. 8, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • j) For selvstændige, der er ramt af den delvise nedlukning, jf. § 1, stk. 4, nr. 9, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

  • k) For selvstændige, der er ramt af krav om aflivning af mink, jf. § 1, stk. 5, nr. 3, beregnes omsætningstabet som den forholdsmæssige forskel mellem ansøgers omsætning i kompensationsperioden og referenceperioden, jf. nr. 8-9. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 8.

 • 2) Selvstændige: En virksomhedsejer, uanset virksomhedsform, hvis virksomhed er registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR) senest den 1. november 2020. Virksomhedsejeren, jf. nr. 3, skal besidde mindst 25 pct. ejerskab og være beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad i hele kompensationsperioden.  2. pkt. er ikke til hinder for, at ejerskabet kan overdrages under kompensationsperioden.

 • 3) Virksomhedsejer: En fysisk person der er:

  • a) registret som fuldt ansvarlig deltager (FAD) i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), eller

  • b) registreret som reel ejer i en virksomhed registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

 • 4) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab, der er aflagt senest den 9. marts 2020. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark.

 • 5) Personlig indkomst: Alle indtægter, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4.

 • 6) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat senest den første dag i den måned kompensationsperioden begynder, jf. § 4, stk. 6, og med fast arbejdssted i Danmark. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 7) Medarbejdende ægtefælle: En fysisk person, der senest pr. 1. november 2020 og efterfølgende gennem hele kompensationsperioden er beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad, og som ifølge sin årsopgørelse for 2019 har erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3. Såfremt den medarbejdende ægtefælle er indtrådt i virksomheden i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 1. november, skal denne ifølge sin årsopgørelse for 2020 have erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3.

 • 8) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, den selvstændiges nedgang i omsætning opgøres i forhold til. Referenceperioden må ikke række ud over den 30. november 2020, og opgøres som følger:

  • a) Hele måneder i 2019 og 2020 svarende til de måneder i 2020 og 2021, hvori den selvstændige er omfattet af en eller flere COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 4, stk. 6, jf. dog litra b og c.

  • b) For selvstændige, der ikke har haft omsætning i de relevante måneder i 2019 og 2020, jf. litra a, og hvis virksomhed er registeret i det centrale virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020, danner perioden fra og med stiftelsestidspunktet til og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra d. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

  • c) For selvstændige, der ikke har haft omsætning i minimum en hel måned i perioden omtalt i litra b, eller hvis virksomhed er registeret i det centrale virksomhedsregister (CVR) efter den 9. marts 2020, anvendes en periode på tre kalendermåneder løbende til og med dagen før den første dag i den måned kompensationsperioden begynder, jf. § 4, stk. 6, jf. dog litra d.

  • d) For selvstændige, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i litra c, danner perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med dagen før første dag i den måned kompensationsperioden begynder, jf. § 4, stk. 6, grundlag for opgørelsen, jf. dog litra e. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

  • e) For selvstændige, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i litra d, danner perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med dagen før første dag i kompensationsperioden grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

 • 9) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for den selvstændiges omsætningstab, jf. § 4, stk. 6.

 • 10) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 11) Leverandør: En selvstændig, jf. § 2, nr. 2, hvis omsætning er direkte relateret til transaktioner, salg eller leverancer til virksomheder mv., der er ramt af COVID-19 restriktioner, jf. § 1, stk. 4. Omsætningen skal stamme fra gentagende transaktioner mv. mellem disse virksomhedstyper mv.

 • 12) Fast arbejdssted: Et eller flere geografisk afgrænsede steder, distrikter eller områder, hvor arbejdet som hovedregel udføres.

§ 3

Erhvervsstyrelsen vil med udgangspunkt i denne bekendtgørelse udarbejde en vejledning vedrørende behandlingen af ansøgninger, den efterfølgende kontrol mv.

Kapitel 3 Kompensationsberettiget tab og krav
§ 4

Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede omsætningstab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2 Den selvstændige, og evt. medarbejdende ægtefælle skal være registreret i det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 3 Den selvstændige må maksimalt have 25 fuldtidsansatte. Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte, jf. § 2, nr. 6. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med.

Stk. 4 Den selvstændiges omsætning skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019, jf. dog stk. 5. Selvstændige, der ansøger om kompensation fra og med den 9. december 2020, skal dog alene have omsætning på mindst 8.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 For selvstændige der ikke har haft aktivitet i hele kalenderåret 2019 gælder følgende:

 • 1) For selvstændige med CVR-nr. registeret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) forud for den 10. marts 2019, danner perioden fra og med den 10. marts 2019 til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 4.

 • 2) For selvstændige med CVR-nr. registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) efter den 9. marts 2019, anvendes en periode på 12 kalendermåneder løbende til og med dagen før den første dag i den måned kompensationsperioden begynder, jf. § 4, stk. 6, jf. dog nr. 3.

 • 3) For selvstændige, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i nr. 2, danner perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med dagen før første dag i den måned kompensationsperioden begynder, jf. § 4, stk. 6, grundlag for gennemsnitsberegningen, jf. dog nr. 4. Gennemsnitsberegningen skal minimum dække en hel måned.

 • 4) For selvstændige, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i nr. 3, danner perioden fra og med stiftelsesdatoen til og med dagen før første dag i kompensationsperioden grundlag for gennemsnitsberegningen. Gennemsnitsberegningen skal minimum dække en hel måned.

 • 5) For selvstændige for hvem der grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom eller barsel, ikke er registreret omsætning i perioderne omtalt i nr. 1-4, kan angives anden periode på minimum en hel måned samt begrundelse herfor.

Stk. 6 Der kan ansøges om kompensation for det antal dage, den selvstændige er omfattet af én eller flere COVID- 19-relaterede restriktioner, som følger:

 • 1) Selvstændige ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner, jf. § 1, stk. 4, nr. 1-7, eller § 1, stk. 5, kan ansøge for følgende perioder, jf. dog nr. 2:

  • a) Fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020.

  • b) Fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. december 2020.

  • c) Fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. januar 2021.

  • d) Fra og med den 1. september 2020 til og med den 28. februar 2021.

  • e) Fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020.

  • f) Fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021.

  • g) Fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021.

  • h) Fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

 • 2) Selvstændige ramt af krav om aflivning af mink, jf. § 1, stk. 5, nr. 3, kan tidligst søge for perioder startende fra og med den 1. november 2020.

 • 3) Selvstændige ramt af et regionalt forbud mod at holde åbent i et begrænset tidsrum, jf. § 1, stk. 4, nr. 5, kan endvidere ansøge om kompensation for perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 28. august 2020.

 • 4) Selvstændige ramt af regional nedlukning, jf. § 1, stk. 4, nr. 8, kan ansøge om kompensation for perioden fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

 • 5) Selvstændige ramt af den delvise nedlukning, jf. § 1, stk. 4, nr. 9, kan ansøge om kompensation for perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021 eller perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021.

Stk. 7 Selvstændige med forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 4, nr. 1, kan vælge at søge kompensation alene for den periode, den selvstændige har eller har haft forbud mod at holde åbent, såfremt perioden udgør minimum 14 dage. Det er en forudsætning for ansøgning om kompensation efter 1. pkt., at den selvstændige ikke har haft omsætning i perioden, der ansøges om kompensation for, jf. dog stk. 8.

Stk. 8 Selvstændige, hvis virksomhed er en kosmetisk klinik, jf. § 1, stk. 4, nr. 1, kan søge om kompensation fra og med den 14. januar 2021 eller den 18. januar 2021.

Stk. 9 Drives en virksomhed i et selskab, er det selskabet, der kan opnå kompensation efter stk. 1.

Kompensationens størrelse
§ 5

Der ydes kompensation for 90 pct. af det forventede omsætningstab for den selvstændiges virksomhed, jf. § 2, nr. 1.

Stk. 2 Selvstændige med forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 4, nr. 1, kompenseres med 100 pct. af det forventede omsætningstab for den periode forbuddet er gældende, hvis den selvstændige ikke har haft omsætning i denne periode, jf. dog stk. 3 og 4. Selvstændige kan uafhængigt af størrelsen på det samlede omsætningstab i kompensationsperioden, kompenseres efter 1. pkt., såfremt forbuddet er gældende i minimum 14 dage.

Stk. 3 Der kan opnås kompensation på op til 23.000 kr. pr. måned pr. selvstændig, jf. dog stk. 4-5.

Stk. 4 Der kan fra og med den 9. december 2020 og efterfølgende fra og med den første i hver måned i kompensationsperioden til og med den 28. februar 2021 ansøges om kompensation på op til 30.000 kr. pr. måned pr. selvstændig, jf. dog 2. pkt. Selvstændige, der har mindst én fuldtidsbeskæftiget ansat, jf. § 4, stk. 3, som har været ansat i hele kompensationsperioden, kan ansøge om kompensation på op til 33.000 kr. pr. måned pr. selvstændig. Kompensationsudbetaling efter 1. og 2. pkt. er betinget af, at den selvstændige i februar 2021 eller marts 2021 maksimalt trækker 23.000 kr. ud af virksomheden.

Stk. 5 Såfremt en selvstændig har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation forholdsmæssigt. Der kan dog maksimalt ansøges om kompensation på op til 23.000 kr. pr. måned for den medarbejdende ægtefælle.

Stk. 6 Kompensation efter denne bekendtgørelse er omfattet af reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1, hvorefter der ifølge punkt 22(a), kan tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 2.300.000 EUR for kompensationsordninger omfattet heraf indtil den 30. juni 2022. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 23(a), kan der indtil den 30. juni 2022 tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 345.000 EUR for virksomheder inden for fiskeri- og akvakultursektoren og maksimalt 290.000 EUR til virksomheder, der beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter. Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation under Temporary Framework skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én virksomhed, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 22(ca), er mikro og små virksomheder, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, der den 31. december 2019 var kriseramt, som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, ikke berettigede til kompensation, såfremt virksomheden på tidspunktet for afgørelse om kompensation er underlagt konkursbehandling, og virksomheden har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte.

§ 6

Kompensation efter § 5 er betinget af, at den selvstændiges indkomst for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr., jf. dog 2. pkt. Ansøges der om kompensation tidligst fra den 9. december 2020, er kompensation efter § 5 betinget af, at den selvstændiges indkomst for indkomståret 2020 eller 2021 ikke overstiger 800.000 kr.

Stk. 2 Til indkomsten efter stk. 1 og 4 medregnes summen af den selvstændiges:

 • 1) personlige indkomst,

 • 2) aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og

 • 3) skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Stk. 3 For selskaber med flere virksomhedsejere, der er selvstændige efter § 2, nr. 2, gælder betingelsen i stk. 1, jf. stk. 2, for den del af kompensationen, der forholdsmæssigt kan opnås for den pågældende virksomhedsejer.

Stk. 4 Kompensationen efter § 5, stk. 5, er betinget af, at den medarbejdende ægtefælles indkomst, jf. stk. 2, for indkomståret 2020 eller 2021 ikke overstiger 800.000 kr. Indkomståret følger af det anvendte indkomstår for den selvstændige, jf. stk. 1.

§ 7

Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at den selvstændige for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at den selvstændiges virksomhed ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med den selvstændiges virksomhed, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori virksomheden indgår.

Stk. 2 Såfremt den selvstændiges virksomhed indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem den selvstændiges virksomhed og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 1, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 8

Der ydes ikke kompensation for tab, som godtgøres den selvstændige på anden vis, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordning i anledning af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation for omsætningstab som med rimelighed kunne være afværget.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i omsætning må anses at være forårsaget af, at den selvstændige uretmæssigt har undladt at henføre omsætning til kompensationsperioden eller uretmæssigt har henført for stor indkomst til referenceperioden.

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
Ansøgning og dokumentation
§ 9

Ansøgning om kompensation for perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 28. februar 2021 skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”Kompensation for tabt omsætning mellem den 1. september 2020 og den 28. februar 2021” senest den 31. juli 2021.

Stk. 2 Opgørelsen af det kompensationsberettigede tab skal indsendes via den digitale indberetningsløsning. I indberetningsløsningen anfører ansøger i øvrigt de oplysninger, som fremgår af § 10.

Stk. 3 Den selvstændige skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at omsætningstabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

§ 10

Selvstændige skal overholde kravene i stk. 2-12 i forbindelse med ansøgning om kompensation efter § 8.

Stk. 2 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato.

Stk. 3 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden.

Stk. 4 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om navn og ejerandel på virksomhedsejere.

Stk. 5 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation.

Stk. 6 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle.

Stk. 7 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedens realiserede omsætning i perioden beskrevet i § 4, stk. 4-5.

Stk. 8 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedens forventede omsætning fra de i § 1, stk. 4, nævnte aktiviteter i kompensationsperioden.

Stk. 9 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedens realiserede omsætning fra de i § 1, stk. 4, nævnte aktiviteter for referenceperioden, jf. dog nr. 1 og 2:

 • 1) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden, skal virksomheden begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor disse nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Virksomheden skal samtidig oplyse den realiserede omsætning for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder.

 • 2) For selvstændige, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i § 2, nr. 8, litra a-c, danner perioden omtalt i § 2, nr. 8, litra d eller e, fortsat grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

Stk. 10 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde en angivelse af hvilke COVID-19-relaterede restriktioner virksomheden er ramt, for hvilken periode virksomheden er ramt, samt dokumentation herfor.

Stk. 11 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde kontaktoplysninger med navn, telefonnummer og e-mail.

Stk. 12 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om, hvorvidt de pågældende selvstændige, og evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

Stk. 13 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 21, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 2-12 og § 5, stk. 4, 3. pkt., er korrekte, og at ansøger ikke selv er skyld i tabet. Erklæringen tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

Stk. 14 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 21, på tro og love erklære, at ansøger for det indkomstår, henholdsvis 2020 og 2021, der modtages kompensation for, har betalt eller vil betale den skat, som ansøger er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 7, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 7, stk. 1, jf. § 7, stk. 2, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 11

Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 7 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til den ansøgers størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 6.

Udbetaling af kompensation
§ 12

Udbetaling af kompensation vil, for selvstændige med CVR-nr. ske til virksomhedens NemKonto, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen, jf. § 11, stk. 7.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis virksomheden ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 10, stk. 13.

§ 13

Kompensationen kan udbetales forud for det faktisk lidte tab.

§ 14

Kompensationen er skattepligtig.

Kapitel 5 Kontrol og efterregulering af kompensation
§ 15

Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation, jf. §§ 16-18.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor. Ved pålæg af revisorbistand skal den indsendte dokumentation, attesteres af en uafhængig, godkendt revisor. Attestationen skal foretages senest 5 uger efter revisoren har fået adgang til dokumentationen. Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden, dog maksimalt 8.000 kr., hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation, for den periode kontrollen efter stk. 1 omfatter.

Stk. 4 Retten til godtgørelse efter stk. 3 bortfalder og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis den selvstændige endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen.

§ 16

Den selvstændige skal senest den 28. februar 2023, jf. dog stk. 2, indsende en opgørelse over det faktiske omsætningstab fra referenceperioden til kompensationsperiodens afslutning.

Stk. 2 Selvstændige, som ikke har haft adgang til at indsende opgørelsen efter stk. 1 som følge af Erhvervsstyrelsens forhold, modtager en invitation hertil med en frist på 60 dage.

Stk. 3 Hvis den selvstændiges faktiske omsætning i hele den periode, der er modtaget kompensation for, afviger fra det i ansøgningen anførte om forventet omsætningstab, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation på grundlag af den indsendte dokumentation efter stk. 1 eller 2. Efterregulering sker i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om den selvstændiges oplysninger resulterer i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj kompensation.

Stk. 4 Selvstændige kan i forbindelse med indsendelse af opgørelsen efter stk. 1 eller 2 ændre kompensationsperioden til en kortere periode fastlagt i § 4, stk. 6-7 Den kortere periode skal ligge inden for den i ansøgningen godkendte kompensationsperiode.

Stk. 5 Såfremt at den selvstændige har et omsætningstab direkte knyttet til de i ansøgningen godkendte restriktioner på mindre end 30 pct., eller at Erhvervsstyrelsen i forbindelse med slutafregningen afviser, at virksomheden er ramt af én eller flere af de i ansøgningen angivne restriktioner, jf. § 1, stk. 4-5, kan virksomheden angive at være omfattet af én eller flere øvrige restriktioner i § 1, stk. 4-5. Kompensationsperioden for eventuelt nyvalgte restriktioner skal være den samme som den i ansøgningen godkendte kompensationsperiode eller en kortere periode inden for den i ansøgningen godkendte kompensationsperiode. Den selvstændige skal begrunde og dokumentere, hvorfor omsætningsnedgangen skyldes den eller de nyvalgte restriktioner. Den selvstændige skal anvende en retvisende referenceperiode, jf. § 2, nr. 8.

Stk. 6 Selvstændige, der har modtaget kompensation efter § 5, stk. 4, udtages til kontrol for, om § 5, stk. 4, 3. pkt. er overholdt.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den i stk. 1 eller 2 foreskrevne frist eller anden frist fastsat af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, samt hvis dokumentationen i øvrigt må anses for utilstrækkelig.

Stk. 8 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

Stk. 9 Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og den selvstændige er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 15, stk. 3, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. stk. 8.

Stk. 10 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at den selvstændige skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

Stk. 11 Selvstændige, der er ramt af forbud mod forsamlinger på over 500 personer, jf. § 1, stk. 4, nr. 2, skal under tidsrammen beskrevet i stk. 1-2 bekræfte, at de med ansøgningen indsendte oplysninger efter § 10 er korrekte. I tilfælde af ændringer i de med ansøgningen indsendte oplysninger efter § 10, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterregulering sker i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om den selvstændiges oplysninger resulterer i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj kompensation.

§ 17

Retten til kompensation bortfalder, og allerede udbetalt kompensation skal fuldt ud tilbagebetales, hvis:

 • 1) den selvstændiges og en eventuel medarbejdende ægtefælles indkomst i indkomståret 2020 eller 2021 overstiger beløbsgrænsen i § 6,

 • 2) tildeling af tilskuddet er i strid med Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1, jf. § 5, stk. 6, eller

 • 3) den selvstændige har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

§ 18

Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, eksklusiv eventuel rykkerperiode, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ansøger har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse ansøger om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

Kapitel 6 Klage, straf og ikrafttræden
Klageadgang
§ 19

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf
§ 20

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
§ 21

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juni 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 189 af 8. februar 2021 om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med den 2. oktober 2020.