14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 621 af 14. May 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Kompensationens størrelse
Der ydes kompensation for 90 pct. af det forventede omsætningstab for den selvstændiges virksomhed og 90 pct. af det forventede B-indkomsttab for selvstændige mv. uden CVR-nr.

•••

Stk. 2 Der kan opnås kompensation på op til 23.000 kr. pr. måned pr. selvstændig mv., jf. dog stk. 3 og 5.

•••

Stk. 3 Såfremt en selvstændig mv. har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til i alt 46.000 kr. pr. måned for den pågældende selvstændige, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Det er en forudsætning for modtagelse af kompensation efter stk. 3, at den medarbejdende ægtefælle har deltaget væsentligt i driften af virksomheden senest den 9. marts 2020.

•••

Stk. 5 Selvstændige mv., der er midlertidigt forpligtet til at holde sine lokaler fuldt lukket for offentligheden for at inddæmme smittespredning, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), kompenseres uafhængigt af størrelsen på det samlede omsætningstab i kompensationsperioden, med 100 pct. af det forventede omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab for den selvstændige, i den periode forbuddet er gældende, hvis den selvstændige ikke har haft omsætning henholdsvis B-indkomst i denne periode, dog maksimalt 23.000 kr.

•••

Stk. 6 Kompensationen efter stk. 5 udbetales i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, såfremt den selvstændige mv.’s omsætningstab i kompensationsperioden er mindre end 30 pct, jf. § 1, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside