Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 621 af 14. maj 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 797 af 08. juni 2020, bekendtgørelse nr. 557 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 917 af 06. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1386 af 17. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1873 af 24. september 2021, bekendtgørelse nr. 2214 af 26. november 2021 og bekendtgørelse nr. 1317 af 22. september 2022

§ 11

Selvstændige mv. uden CVR-nr. skal overholde kravene i stk. 2-8 i forbindelse med ansøgning om kompensation, efter § 9.

Stk. 2 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om navn og CPR-nr.

Stk. 3 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om den selvstændiges realiserede B-indkomst i perioden beskrevet i § 4, stk. 5.

Stk. 4 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om den selvstændiges forventede B-indkomst i kompensationsperioden.

Stk. 5 Den selvstændiges realiserede B-indkomst for referenceperioden, jf. dog nr. 1 og 2:

  • 1) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for den selvstændiges forventede B-indkomst for kompensationsperioden, skal den selvstændige mv. begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor disse nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Den selvstændige mv. skal samtidig oplyse den realiserede B-indkomst for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder.

  • 2) Hvis den selvstændige ikke har haft B-indkomst siden den 1. december 2019, danner perioden for første erhvervede B-indkomst frem til 9. marts 2020 fortsat grundlag for opgørelsen, jf. § 2, nr. 9, litra d. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

Stk. 6 Har den selvstændige mv. været midlertidigt forpligtet til at holde sine lokaler fuldt lukket, jf. § 5, stk. 5, skal den digitale indberetning indeholde oplysninger om i hvilken periode den selvstændige mv. har haft denne forpligtelse.

Stk. 7 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde kontaktoplysninger med navn, telefonnummer og e-mail.

Stk. 8 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om, hvorvidt de pågældende selvstændige mv., og evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

Stk. 9 Ansøger skal under strafansvar, jf. § 22, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 2-8 er korrekte, og at ansøger ikke selv er skyld i tabet. Erklæringen tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.