Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1168 af 14. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1420 af 26. september 2020, bekendtgørelse nr. 1991 af 28. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 2724 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 322 af 11. marts 2022, bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2022 og bekendtgørelse nr. 1347 af 22. september 2022

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 ser ud til at være ophævet, jf. bekendtgørelse nr. 803 af 4. maj 2021. 1) Omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab: Tab som er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som den selvstændige mv. skulle levere til, er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet henholdsvis B-indkomsttabet i kompensationsperioden delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 9-10.

 • 2) Selvstændig mv.:

  • a) En virksomhedsejer, uanset virksomhedsform, hvis virksomhed er registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR) senest den 1. januar 2019. Virksomhedsejeren, jf. nr. 3, skal besidde mindst 25 pct. ejerskab og være beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad.

  • b) Personer, herunder freelancere, uden CVR-nr., der har haft indtægter som B-indkomst frem til den 1. januar 2019, jf. nr. 4, og som har fast arbejdssted i Danmark.

 • 3) Virksomhedsejer: En fysisk person der er:

  • a) registret som fuldt ansvarlig deltager (FAD) for en enkeltmandsvirksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), eller

  • b) registreret som reel ejer i en virksomhed registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

 • 4) B-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for et ansættelsesforhold, og hvori der ikke er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 5) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab, der er aflagt senest på datoen for kompensationsperiodens start. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark.

 • 6) Personlig indkomst: Alle indtægter, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4.

 • 7) Ansatte: Lønmodtagere med fuldtids kontraktuel tilknytning til virksomheden i kompensationsperioden. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 8) Medarbejdende ægtefælle: En fysisk person, der ifølge sin årsopgørelse for 2019 har erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3. Såfremt den medarbejdende ægtefælle er indtrådt i virksomheden i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 9. marts 2020, skal denne ifølge sin årsopgørelse for 2020 have erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3.

 • 9) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, den selvstændiges tabsprocent opgøres i forhold til. Referenceperioden er perioden fra og med den 1. maj 2019 til og med den 31. juli 2019 eller perioden fra og med den 1. juni 2019 til og med den 31. august 2019. Perioden skal svare til den valgte kompensationsperiode med en forskydning på et år, jf. § 4, stk. 6. Selvstændige mv. som grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom, barsel eller at have en toårig cyklus i sit virke, ikke har registreret omsætning henholdsvis B-indkomst i kalenderåret 2019, kan vælge et andet kalenderår for referenceperioden.

 • 10) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for den selvstændiges omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab, jf. § 4, stk. 6.

 • 11) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 12) Sæsonafhængig: Den gennemsnitlige omsætning henholdsvis B-indkomst i referenceperioden pr. måned er 50 pct. højere end den gennemsnitlige omsætning henholdsvis B-indkomst pr. måned for dét kalenderår, hvori referenceperioden ligger, jf. § 10, stk. 9, eller § 11, stk. 5.