14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1168 af 14. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Den selvstændige mv. skal senest den 30. september 2022 bekræfte, at de med ansøgningen indsendte oplysninger efter §§ 10 og 11 er korrekte.

•••

Stk. 2 Har den selvstændige mv. ikke indsendt opgørelsen efter stk. 1 inden for fristen, modtager den selvstændige mv. en rykker med en frist på 30 dage, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 2, vil selvstændige mv., som ikke har haft adgang til at indsende opgørelsen efter stk. 1 som følge af Erhvervsstyrelsens forhold modtage en rykker med en frist på 60 dage.

•••

Stk. 4 Uanset stk. 2 og 3, kan den selvstændige mv. indsende en opgørelse over det faktiske omsætnings- henholdsvis B-indkomsttab fra referenceperioden til kompensationsperiodens afslutning senest 30 dage efter fristen i styrelsens rykkerskrivelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt, og det må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den selvstændige mv. at overholde den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist som følge heraf:

  • 1) den selvstændige mv. har væsentlige aktiviteter i udlandet, eller

  • 2) den selvstændige mv. er blevet ramt af udefrakommende forhold, der ikke kan tilskrives denne.

•••

Stk. 5 En selvstændig mv., der ønsker at benytte fristen i stk. 4, skal ansøge Erhvervsstyrelsen herom på en af Erhvervsstyrelsen dertil indrettet løsning.

•••

Stk. 6 Har Erhvervsstyrelsen ikke truffet anden afgørelse senest to dage efter ansøgning om fristforlængelse, skal ansøgningen anses for godkendt.

•••

Stk. 7 I tilfælde af ændringer i de med ansøgningen indsendte oplysninger efter §§ 10 og 11, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterregulering sker i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om den selvstændiges oplysninger resulterer i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj kompensation.

•••

Stk. 8 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den i stk. 1-6 foreskrevne frist eller anden frist fastsat af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 7, samt hvis dokumentationen i øvrigt må anses for utilstrækkelig.

•••

Stk. 9 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

•••

Stk. 10 Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og den selvstændige er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 16, stk. 4, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. stk. 9.

•••

Stk. 11 Viser resultatet af efterkontrollen efter dette kapitel, at den selvstændige mv. skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

•••
profile photo
Profilside