14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19

Bekendtgørelse nr. 1168 af 14. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1420 af 26. september 2020, bekendtgørelse nr. 1991 af 28. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 2724 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 322 af 11. marts 2022, bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2022 og bekendtgørelse nr. 1347 af 22. september 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og i medfør af akt nr. 257 af 25. juni 2020 fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af et forventet omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab på minimum 50 pct. samlet i kompensationsperioden hos danske sæsonafhængige selvstændige mv., jf. § 2, nr. 2 og 12, som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Stk. 3 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 1. maj 2020 til og med den 31. august 2020.

Stk. 4 Retten til kompensation tilkommer virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) samt personer med B-indkomst, som har fast arbejdssted i Danmark, og som udfører sæsonafhængigt arbejde, jf. § 2, nr. 1 og 2.

Kapitel 2

Definitioner

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 ser ud til at være ophævet, jf. bekendtgørelse nr. 803 af 4. maj 2021.

  1) Omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab: Tab som er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som den selvstændige mv. skulle levere til, er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger. Tabsprocenten beregnes som omsætningstabet henholdsvis B-indkomsttabet i kompensationsperioden delt med omsætningen i referenceperioden, jf. nr. 9-10.

 • 2) Selvstændig mv.:

  • a) En virksomhedsejer, uanset virksomhedsform, hvis virksomhed er registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR) senest den 1. januar 2019. Virksomhedsejeren, jf. nr. 3, skal besidde mindst 25 pct. ejerskab og være beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad.

  • b) Personer, herunder freelancere, uden CVR-nr., der har haft indtægter som B-indkomst frem til den 1. januar 2019, jf. nr. 4, og som har fast arbejdssted i Danmark.

 • 3) Virksomhedsejer: En fysisk person der er:

  • a) registret som fuldt ansvarlig deltager (FAD) for en enkeltmandsvirksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), eller

  • b) registreret som reel ejer i en virksomhed registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

 • 4) B-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for et ansættelsesforhold, og hvori der ikke er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 5) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab, der er aflagt senest på datoen for kompensationsperiodens start. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark.

 • 6) Personlig indkomst: Alle indtægter, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4.

 • 7) Ansatte: Lønmodtagere med fuldtids kontraktuel tilknytning til virksomheden i kompensationsperioden. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 8) Medarbejdende ægtefælle: En fysisk person, der ifølge sin årsopgørelse for 2019 har erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3. Såfremt den medarbejdende ægtefælle er indtrådt i virksomheden i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 9. marts 2020, skal denne ifølge sin årsopgørelse for 2020 have erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3.

 • 9) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, den selvstændiges tabsprocent opgøres i forhold til. Referenceperioden er perioden fra og med den 1. maj 2019 til og med den 31. juli 2019 eller perioden fra og med den 1. juni 2019 til og med den 31. august 2019. Perioden skal svare til den valgte kompensationsperiode med en forskydning på et år, jf. § 4, stk. 6. Selvstændige mv. som grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom, barsel eller at have en toårig cyklus i sit virke, ikke har registreret omsætning henholdsvis B-indkomst i kalenderåret 2019, kan vælge et andet kalenderår for referenceperioden.

 • 10) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for den selvstændiges omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab, jf. § 4, stk. 6.

 • 11) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 12) Sæsonafhængig: Den gennemsnitlige omsætning henholdsvis B-indkomst i referenceperioden pr. måned er 50 pct. højere end den gennemsnitlige omsætning henholdsvis B-indkomst pr. måned for dét kalenderår, hvori referenceperioden ligger, jf. § 10, stk. 9, eller § 11, stk. 5.

§3 Erhvervsstyrelsen vil med udgangspunkt i denne bekendtgørelse udarbejde en vejledning vedrørende behandlingen af ansøgninger, den efterfølgende kontrol mv.

Kapitel 3

Kompensationsberettiget tab og krav

§4 Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2 Den selvstændige mv., og evt. medarbejdende ægtefælle skal være registreret i det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 3 Den selvstændige må maksimalt have 25 fuldtidsansatte. Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte, jf. § 2, nr. 7. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med.

Stk. 4 Den selvstændiges omsætning henholdsvis B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019. Selvstændige mv. som grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom, barsel eller at have en toårig cyklus i sit virke, ikke har registreret omsætning henholdsvis B-indkomst i kalenderåret 2019, kan vælge et andet kalenderår.

Stk. 5 Den selvstændige mv. skal være sæsonafhængig, jf. § 2, nr. 12.

Stk. 6 Der kan ansøges om kompensation for perioden fra og med den 1. maj 2020 til og med den 31. juli 2020 eller fra og med den 1. juni 2020 til og med den 31. august 2020.

Stk. 7 Drives en virksomhed i et selskab, er det selskabet, der kan opnå kompensation efter stk. 1.

§5 Kompensationens størrelse mv.
Der ydes kompensation for 90 pct. af det forventede omsætningstab for den selvstændiges virksomhed og 90 pct. af det forventede B-indkomsttab for selvstændige mv. uden CVR-nr.

Stk. 2 Der kan maksimalt opnås kompensation på 37.000 kr. pr. måned i gennemsnit pr. selvstændig mv., og samlet set op til 111.000 kr. pr. selvstændig mv. i hele kompensationsperioden, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Såfremt en selvstændig mv. har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til i alt 74.000 kr. pr. måned i gennemsnit for den pågældende selvstændige, jf. dog stk. 4, og samlet set op til 222.000 kr. pr. selvstændig mv. i hele kompensationsperioden.

Stk. 4 Det er en forudsætning for modtagelse af kompensation efter stk. 3, at den medarbejdende ægtefælle har deltaget væsentligt i driften af virksomheden.

Stk. 5 Kompensation efter denne bekendtgørelse er omfattet af reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1, hvorefter der ifølge punkt 22(a), kan tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 2.300.000 EUR for kompensationsordninger omfattet heraf indtil den 30. juni 2022. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 23(a), kan der indtil den 30. juni 2022 tildeles et samlet kompensationsbeløb svarende til maksimalt 345.000 EUR for virksomheder inden for fiskeri- og akvakultursektoren og maksimalt 290.000 EUR til virksomheder, der beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter. Ved beregning af de i denne bekendtgørelse omhandlede støttetærskler for kompensation under Temporary Framework skal alle enheder, som de jure eller de facto kontrolleres af én og samme enhed, betragtes som én virksomhed, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108. I medfør af reglerne i sektion 3.1 punkt 22(ca), er mikro og små virksomheder, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014, der den 31. december 2019 var kriseramt, som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014, ikke berettigede til kompensation, såfremt virksomheden på tidspunktet for afgørelse om kompensation er underlagt konkursbehandling, og virksomheden har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte.

§6 Kompensation efter § 5, stk. 2, er betinget af, at den selvstændiges indkomst for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

Stk. 2 Til indkomsten efter stk. 1 og 4 medregnes summen af den selvstændiges:

 • 1) personlige indkomst,

 • 2) aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og

 • 3) skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Stk. 3 For selskaber med flere virksomhedsejere, der er selvstændige mv. efter § 2, nr. 2, litra a, gælder betingelsen i stk. 1, jf. stk. 2, for den del af kompensationen, der forholdsmæssigt kan opnås for den pågældende virksomhedsejer.

Stk. 4 Kompensationen efter § 5, stk. 3, er betinget af, at den medarbejdende ægtefælles indkomst, jf. stk. 2, for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr. Der kan dog fortsat opnås kompensation efter § 5, stk. 2, såfremt kravene hertil er opfyldt.

§7 For selvstændige mv. med CVR-nummer er retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse betinget af, at den selvstændige mv. for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at den selvstændige mv.’s virksomhed ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med den selvstændige mv.’s virksomhed, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori virksomheden indgår.

Stk. 2 Såfremt den selvstændige mv.’s virksomhed indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem den selvstændige mv.’s virksomhed og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 1, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§8 Der ydes ikke kompensation for tab, som godtgøres den selvstændige mv. på anden vis, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordning i anledning af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation for omsætnings- henholdsvis B-indkomststab som med rimelighed kunne være afværget.

Stk. 3 Selvstændige mv., som har opnået kompensation i medfør af bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19, bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19, eller den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst kan søge kompensation efter denne ordning. Allerede udbetalt kompensation efter bekendtgørelserne i 1. pkt. for en periode, der overlapper kompensationsperioden efter denne bekendtgørelse, jf. § 4, stk. 6, vil blive modregnet kompensationen efter denne ordning. Ansøgninger om kompensation, der endnu ikke er udbetalt, kan skriftligt fortrydes af ansøger.

Stk. 4 Der ydes ikke kompensation for indkomsttab, som er finansieret af offentlige ydelser.

Stk. 5 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i omsætning eller i B-indkomst må anses at være forårsaget af, at den selvstændige uretmæssigt har undladt at henføre omsætning eller B-indkomst til kompensationsperioden eller uretmæssigt har henført for stor indkomst til referenceperioden.

Kapitel 4

Betingelser for at modtage kompensation

§9 Ansøgning og dokumentation
Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”kompensation til selvstændige” senest den 31. oktober 2020.

Stk. 2 Opgørelsen af det kompensationsberettigede tab skal indsendes via den digitale indberetningsløsning. I indberetningsløsningen anfører ansøger i øvrigt de oplysninger, som fremgår af § 10 og § 11.

Stk. 3 Den selvstændige mv. skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at omsætnings- henholdsvis B-indkomsttabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

Stk. 4 Der kan alene søges kompensation for enten CVR-nr. eller B-indkomst.

§10 Selvstændige med CVR-nr. skal overholde kravene i stk. 2-11 i forbindelse med ansøgning om kompensation efter § 8.

Stk. 2 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato.

Stk. 3 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden.

Stk. 4 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om navn og ejerandel på virksomhedsejere.

Stk. 5 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation, samt dokumentation for det forventede tabs relation til et eller flere arrangementer, jf. § 2, nr. 1. Det er et krav, at kontrakter og aftaler, som der søges kompensation for, skal være indgået forud for den 6. april 2020.

Stk. 6 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle.

Stk. 7 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedens realiserede månedlige omsætning i perioden beskrevet i § 4, stk. 4. Såfremt der grundet særlige omstændigheder vælges et andet kalenderår, skal der indsendes begrundelse herfor samt dertilhørende dokumentation.

Stk. 8 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden.

Stk. 9 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden. Såfremt der grundet særlige omstændigheder vælges et andet kalenderår for referenceperioden, skal der indsendes begrundelse herfor samt dertilhørende dokumentation, jf. § 2, nr. 9.

Stk. 10 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde kontaktoplysninger med navn, telefonnummer og e-mail.

Stk. 11 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om, hvorvidt de pågældende selvstændige, og evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

Stk. 12 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 22, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 2-11 er korrekte, og at ansøger ikke selv er skyld i tabet. Erklæringen tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

Stk. 13 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 22, på tro og love erklære, at ansøger for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som ansøger er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 7, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 7, stk. 1, jf. § 7, stk. 2, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§11 Selvstændige mv. uden CVR-nr. skal overholde kravene i stk. 2-7 i forbindelse med ansøgning om kompensation efter § 9.

Stk. 2 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om navn og CPR-nr.

Stk. 3 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om den selvstændiges realiserede månedlige B-indkomst i perioden beskrevet i § 4, stk. 4. Såfremt der grundet særlige omstændigheder vælges et andet kalenderår, skal der indsendes begrundelse herfor samt dertilhørende dokumentation.

Stk. 4 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om den selvstændiges forventede B-indkomst i kompensationsperioden, samt dokumentation for det forventede tabs relation til et eller flere arrangementer, jf. § 2, nr. 1. Det er et krav, at kontrakter og aftaler, som der søges kompensation for, skal være indgået forud for den 6. april 2020.

Stk. 5 Den selvstændiges realiserede B-indkomst for referenceperioden. Såfremt der grundet særlige omstændigheder vælges et andet kalenderår for referenceperioden, skal der indsendes begrundelse herfor samt dertilhørende dokumentation, jf. § 2, nr. 9.

Stk. 6 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde kontaktoplysninger med navn, telefonnummer og e-mail.

Stk. 7 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om, hvorvidt de pågældende selvstændige mv., og evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

Stk. 8 Ansøger skal under strafansvar, jf. § 22, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 2-7 er korrekte, og at ansøger ikke selv er skyld i tabet. Erklæringen tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

§12 Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 7 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til den ansøgers størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3, udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 6.

§13 Udbetaling af kompensation
Udbetaling af kompensation vil, for selvstændige med CVR-nr. ske til virksomhedens NemKonto, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen. For selvstændige uden CVR-nr. udbetales kompensationen direkte til den selvstændiges NemKonto, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen, jf. § 12, stk. 7.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis virksomheden ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 10, stk. 12, og § 11, stk. 8.

§14 Kompensationen kan udbetales forud for det faktisk lidte tab.

§15 Kompensationen er skattepligtig.

Kapitel 5

Kontrol og efterregulering af kompensation

§16 Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation, jf. §§ 17-19.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Stk. 4 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 3, dog maksimalt 8.000 kr., hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode, kontrollen efter stk. 1 omfatter.

Stk. 5 Retten til godtgørelse efter stk. 4 bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis den selvstændige endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen.

§17 Den selvstændige mv. skal senest den 30. september 2022 bekræfte, at de med ansøgningen indsendte oplysninger efter §§ 10 og 11 er korrekte.

Stk. 2 Har den selvstændige mv. ikke indsendt opgørelsen efter stk. 1 inden for fristen, modtager den selvstændige mv. en rykker med en frist på 30 dage, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Uanset stk. 2, vil selvstændige mv., som ikke har haft adgang til at indsende opgørelsen efter stk. 1 som følge af Erhvervsstyrelsens forhold modtage en rykker med en frist på 60 dage.

Stk. 4 Uanset stk. 2 og 3, kan den selvstændige mv. indsende en opgørelse over det faktiske omsætnings- henholdsvis B-indkomsttab fra referenceperioden til kompensationsperiodens afslutning senest 30 dage efter fristen i styrelsens rykkerskrivelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt, og det må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den selvstændige mv. at overholde den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist som følge heraf:

 • 1) den selvstændige mv. har væsentlige aktiviteter i udlandet, eller

 • 2) den selvstændige mv. er blevet ramt af udefrakommende forhold, der ikke kan tilskrives denne.

Stk. 5 En selvstændig mv., der ønsker at benytte fristen i stk. 4, skal ansøge Erhvervsstyrelsen herom på en af Erhvervsstyrelsen dertil indrettet løsning.

Stk. 6 Har Erhvervsstyrelsen ikke truffet anden afgørelse senest to dage efter ansøgning om fristforlængelse, skal ansøgningen anses for godkendt.

Stk. 7 I tilfælde af ændringer i de med ansøgningen indsendte oplysninger efter §§ 10 og 11, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterregulering sker i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om den selvstændiges oplysninger resulterer i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj kompensation.

Stk. 8 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den i stk. 1-6 foreskrevne frist eller anden frist fastsat af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 7, samt hvis dokumentationen i øvrigt må anses for utilstrækkelig.

Stk. 9 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

Stk. 10 Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og den selvstændige er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 16, stk. 4, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. stk. 9.

Stk. 11 Viser resultatet af efterkontrollen efter dette kapitel, at den selvstændige mv. skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

§18 Retten til kompensation bortfalder, og allerede udbetalt kompensation skal fuldt ud tilbagebetales, hvis:

 • 1) den selvstændiges og en eventuelt medarbejdende ægtefælles indkomst i indkomståret 2020 overstiger beløbsgrænsen i § 6,

 • 2) tildeling af tilskuddet er i strid med Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak sektion 3.1, jf. § 5, stk. 5, eller

 • 3) den selvstændige mv. har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

§19 Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, eksklusiv eventuel rykkerperiode, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ansøger har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse ansøger om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

§20 Den selvstændige mv., dennes ledelse og eventuelle revisor skal på forlangende udlevere de oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som er nødvendige for styrelsens udøvelse af kontrol efter dette kapitel.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 7 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Kapitel 6

Klage, straf og ikrafttræden

§21 Klageadgang
Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§22 Straf
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§23 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juli 2020.

profile photo
Profilside