Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1167 af 14. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1419 af 26. september 2020, bekendtgørelse nr. 1990 af 28. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 2723 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 613 af 12. maj 2022 og bekendtgørelse nr. 1346 af 22. september 2022

§ 3

I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 ser ud til at være ophævet, jf. bekendtgørelse nr. 803 af 4. maj 2021. 1) Indkomsttab: Tabet i samlet indkomst, jf. nr. 6, som er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som freelanceren mv. skulle levere til, er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 eller kapitel 1 og 2 i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger. Tabsprocenten beregnes som indkomsttabet i kompensationsperioden delt med indkomsten i referenceperioden, jf. nr. 8-9.

  • 2) Freelancer mv.: Fysisk person med CPR-nr., der har haft indtægter som både A- og B-indkomst frem til den 1. januar 2019, jf. nr. 3 - 5, som har faste arbejdssteder i Danmark, og hvor freelancerens beskæftigelsesgrad knyttet til A-indkomsten højst udgør 55 pct. i gennemsnit pr. måned.

  • 3) A-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde i et ansættelsesforhold, og hvori der er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag før udbetaling af beløbet.

  • 4) B-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for et ansættelsesforhold, og hvori der ikke er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag før udbetaling af beløbet.

  • 5) Anden indkomst: Indtægter, som ikke omfattes af nr. 3 og 4, for arbejde, når indtægterne har form af vederlag i form af biblioteksafgift, legater fra Statens Kunstfond, bortseelsesberettigede pensionsindbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 19, godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, indkomst, der beskattes efter kildeskattelovens §§ 48 E og F, og indkomst fra beskæftigelse om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Sidstnævnte indkomst opgøres efter § 10 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen.

  • 6) Samlet indkomst: Summen af indtægterne i nr. 3, 4 og 5.

  • 7) Overskud fra selvstændig virksomhed: Overskud fra egen selvstændig virksomhed, registreret i Det Centrale Virksomhedsregister senest den 1. januar 2019.

  • 8) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode freelancerens mv. tabsprocent opgøres i forhold til. Referenceperioden er perioden fra og med 1. maj 2019 til og med 31. juli 2019 eller perioden fra og med den 1. juni 2019 til og med den 31. august 2019. Perioden skal svare til den valgte kompensationsperiode med en forskydning på et år, jf. § 4, stk. 6. Freelancere mv. som grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom, barsel eller at have en toårig cyklus i sit virke, ikke har registreret samlet indkomst i kalenderåret 2019, kan vælge et andet kalenderår for referenceperioden.

  • 9) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for freelancerens mv. indkomsttab, jf. § 4, stk. 6.

  • 10) Sæsonafhængig: Den gennemsnitlige samlede indkomst i referenceperioden pr. måned er 50 pct. højere end den gennemsnitlige samlede indkomst pr. måned for dét kalenderår, hvori referenceperioden ligger, jf. § 4, stk. 3 og 4.