Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1167 af 14. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1419 af 26. september 2020, bekendtgørelse nr. 1990 af 28. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 2723 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 613 af 12. maj 2022 og bekendtgørelse nr. 1346 af 22. september 2022

§ 18

Retten til kompensation bortfalder, og allerede udbetalt kompensation skal fuldt ud tilbagebetales, hvis:

  • 1) freelancerens mv. samlede skattepligtige indkomst i indkomståret 2020 overstiger beløbsgrænsen i § 6,

  • 2) tildeling af tilskuddet er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen), eller

  • 3) freelanceren mv. har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.