Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 556 af 30. april 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 559 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 919 af 06. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1388 af 17. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1871 af 24. september 2021, bekendtgørelse nr. 2215 af 26. november 2021 og bekendtgørelse nr. 1349 af 22. september 2022

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og i medfør af akt nr. 150 af 24. april 2020 og akt nr. 233 af 12. maj 2021, fastsættes:

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af forventet samlet indkomsttab, jf. § 3, nr. 1, på minimum 30 pct. i gennemsnit pr. måned hos freelancere mv., jf. § 3, nr. 2, som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020, svarende til 4 måneder.

Stk. 3 Retten til kompensation tilkommer freelancere mv., som har faste arbejdssteder i Danmark, jf. § 3, nr. 2.

§ 2

Ordningen skal administreres i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

Kapitel 2 Definitioner
§ 3

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Indkomsttab: Forskellen mellem den samlede indkomst, jf. nr. 6, i kompensationsperiode og referenceperioden, jf. nr. 8 og 9.

 • 2) Freelancer mv.: Fysisk person med cpr-nr., der har haft indtægter som både A- og B-indkomst frem til den 9. marts 2020, jf. nr. 3 - 5, som har faste arbejdssteder i Danmark, og hvor freelancerens beskæftigelsesgrad knyttet til A-indkomsten højst udgør 55 pct. i gennemsnit pr. måned.

 • 3) A-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde i et ansættelsesforhold, og hvori der er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 4) B-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for et ansættelsesforhold, og hvori der ikke er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 5) Anden indkomst: Indtægter, som ikke omfattes af nr. 3 og 4, for arbejde, når indtægterne har form af vederlag i form af biblioteksafgift, legater fra Statens Kunstfond, bortseelsesberettigede pensionsindbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 19, godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, indkomst, der beskattes efter kildeskattelovens §§ 48 E og F, og indkomst fra beskæftigelse om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Sidstnævnte indkomst opgøres efter § 10 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen.

 • 6) Samlet indkomst: Summen af indtægterne i nr. 3, 4 og 5.

 • 7) Overskud fra selvstændig virksomhed: Overskud fra egen selvstændig virksomhed, registreret i Det Centrale Virksomhedsregister senest den 9. marts 2020.

 • 8) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode freelancerens mv. indkomsttab opgøres i forhold til. Referenceperioden er:

  • a) Perioden fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019, jf. dog litra b.

  • b) For freelancere mv., der ikke har haft indkomst som freelancer mv. i perioden omtalt i litra a, danner perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra c.

  • c) For freelancere mv., der ikke har haft samlet indkomst som freelancer mv. i hele perioden omtalt i litra a eller i hele perioden omtalt i litra b, danner perioden for første registrerede samlede indkomst frem til den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

 • 9) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for freelancerens mv. indkomsttab, jf. § 4, stk. 6.

Kapitel 3 Kompensationsberettiget tab og krav
§ 4

Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede indkomsttab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2 Freelanceren mv. skal være registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 3 Freelancerens mv. samlede indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019, jf. dog stk. 4. Freelanceren mv. kan i de 10.000 kr. medregne skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed, jf. § 3, nr. 7.

Stk. 4 For freelancere mv. der ikke har haft aktivitet i hele kalenderåret 2019 gælder følgende:

 • 1) For freelancere mv., der har haft indkomst som freelancer mv. forud for den 10. marts 2019, danner perioden fra og med den 10. marts 2019 til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 3.

 • 2) For freelancere mv., der har haft den først erhvervede samlede indkomst som freelancer mv. efter den 9. marts 2019, danner perioden fra den først registrerede indkomst som freelancer mv. og frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 3. Gennemsnitsberegningen skal dog minimum dække en hel måned.

 • 3) For freelancere mv., der grundet særlige omstændigheder som fx alvorlig sygdom eller barsel, ikke har erhvervet samlet indkomst som freelancer mv. i perioderne omtalt i nr. 1 og 2, kan angives anden periode på minimum en hel måned samt begrundelse herfor.

Stk. 5 Af den gennemsnitlige månedlige indkomst skal B-indkomst minimum udgøre 5.000 kr. pr. måned. A-indkomst må maksimalt udgøre 20.000 kr. pr. måned.

Stk. 6 Der skal ansøges om kompensation for enten en tre- eller firemåneders periode startende den 9. marts 2020.

Stk. 7 Freelanceren mv. er ikke berettiget til dagpenge eller supplerende dagpenge og må ikke modtage offentlige ydelser, herunder kontanthjælp.

Kompensationens størrelse
§ 5

Der ydes kompensation for 90 pct. af det forventede indkomsttab, jf. § 3, nr. 1.

Stk. 2 Der kan opnås kompensation på op til 20.000 kr. pr. måned.

§ 6

Kompensation efter denne bekendtgørelse er betinget af, at freelancerens mv. samlede indkomst for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

§ 7

Der ydes ikke kompensation for tab, som godtgøres freelanceren mv. på anden vis, herunder ved forsikring eller anden statslig kompensationsordning i anledning af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Freelancere mv., som har fået udbetalt kompensation i medfør af bekendtgørelse nr. 332 af 1. april 2020 om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19, kan søge kompensation efter denne ordning. Kompensation, der allerede er udbetalt efter bekendtgørelsen i 1. pkt., vil blive modregnet kompensationen efter denne ordning. Ansøgning om kompensation, der endnu ikke er udbetalt, kan skriftligt fortrydes af ansøger.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation for indkomsttab, som med rimelighed kunne være afværget.

Stk. 4 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i indkomst må anses at være forårsaget af, at freelanceren mv. uretmæssigt har undladt at henføre samlet indkomst til kompensationsperioden eller uretmæssigt har henført for stor samlet indkomst til referenceperioden.

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
Ansøgning og dokumentation
§ 8

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning »kompensation til freelancere mv.« senest den 31. august 2020.

Stk. 2 Opgørelsen af det kompensationsberettigede tab skal indsendes via den digitale indberetningsløsning i stk. 1. I indberetningsløsningen anfører ansøger i øvrigt de oplysninger, som fremgår af § 9.

Stk. 3 Freelanceren mv. skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at indkomsttabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

§ 9

Freelancere mv. skal overholde kravene i stk. 2-8 i forbindelse med ansøgning om kompensation efter § 8.

Stk. 2 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om navn og CPR-nr.

Stk. 3 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om freelancerens mv. realiserede samlede indkomst, jf. § 4, stk. 3, i perioden beskrevet i § 4, stk. 4.

Stk. 4 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om freelancerens mv. forventede samlede indkomst i kompensationsperioden.

Stk. 5 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om freelancerens mv. realiserede samlede indkomst for referenceperioden, jf. dog nr. 1 og 2:

 • 1) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for freelancerens mv. forventede samlede indkomst som freelancer mv. for kompensationsperioden, skal freelanceren mv. begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor disse nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Freelanceren mv. skal samtidig oplyse den realiserede samlede indkomst som freelancer mv. for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder.

 • 2) Hvis freelanceren mv. ikke har haft indkomst som freelancer mv. forud for den 1. december 2019, danner perioden for første erhvervede samlet indkomst som freelancer mv. frem til 9. marts 2020 fortsat grundlag for opgørelsen, jf. § 3, nr. 8, litra c. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

Stk. 6 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde kontaktoplysninger med navn, telefonnummer og e-mail på freelanceren mv.

Stk. 7 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om, hvorvidt freelanceren mv. modtager offentlige ydelser.

Stk. 8 Ansøger skal under strafansvar, jf. § 21, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 2-7 er korrekte, og at freelanceren mv. ikke selv er skyld i tabet. Erklæringen tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

Stk. 9 Ansøger skal underskrive tro- og loveerklæring om overholdelse af Europa-kommissionens regler for de minimis-støtte i overensstemmelse med de minimis-forordningen. Støttemodtager skal herunder oplyse om det samlede de minimis-støttebeløb, som støttemodtager har modtaget fra offentlige myndigheder i de seneste 3 år og om eventuelle krav om tilbagebetaling af tilskud, som Europa-Kommissionen tidligere har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne.

§ 10

Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til freelancerens mv. samlede indkomst, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 2, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 2, udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 3 og 4 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 6 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 5.

§ 11

Tilsagn om kompensation bortfalder, hvis tildeling af tilskuddet er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen).

Udbetaling af kompensation
§ 12

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til freelancerens mv. NemKonto, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen, jf. § 10, stk. 6, og § 11.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis freelanceren mv. ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 7, stk. 2.

§ 13

Kompensationen kan udbetales forud for det faktisk lidte tab.

§ 14

Kompensationen er skattepligtig.

Kapitel 5 Kontrol og efterregulering af kompensation
§ 15

Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation, jf. § 10, § 11 og §§ 15-19.

§ 16

Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningens, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 3 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 2, dog maksimalt 8.000 kr., hvis freelanceren mv. ikke har modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode, kontrollen efter stk. 1, og § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1170 af 14. juli 2020 om en ny midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19 omfatter.

Stk. 4 Retten til godtgørelse efter stk. 3 bortfalder og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis freelanceren mv. endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen.

§ 17

Freelanceren mv. skal senest den 30. september 2021 indsende en opgørelse over det faktisk samlede indkomsttab fra referenceperiodens til kompensationsperiodens afslutning.

Stk. 2 Har freelanceren mv. ikke indsendt opgørelsen efter stk. 1 inden for fristen, modtager freelanceren mv. en rykker med en frist på 30 dage, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Uanset stk. 2, vil freelanceren mv., som ikke har haft adgang til at indsende opgørelsen efter stk. 1 som følge af Erhvervsstyrelsens forhold modtage en rykker med en frist på 60 dage.

Stk. 4 Uanset stk. 2 og 3, kan freelanceren mv. indsende opgørelsen efter stk. 1 senest 30 dage efter fristen i styrelsens rykkerskrivelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt, og det må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for freelanceren mv. at overholde den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist som følge heraf:

 • 1) freelanceren mv. har væsentlige aktiviteter i udlandet, eller

 • 2) freelanceren mv. er blevet ramt af udefrakommende forhold, der ikke kan tilskrives denne.

Stk. 5 En freelancer mv., der ønsker at benytte fristen i stk. 4, skal ansøge Erhvervsstyrelsen herom på en af Erhvervsstyrelsen dertil indrettet løsning.

Stk. 6 Har Erhvervsstyrelsen ikke truffet anden afgørelse senest to arbejdsdage efter ansøgning om fristforlængelse efter stk. 5, skal ansøgningen anses for godkendt.

Stk. 7 Hvis freelancerens mv. faktisk samlede indkomst i hele den periode, der er modtaget kompensation for, afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation på grundlag af den indsendte dokumentation efter stk. 1. Efterregulering sker i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om den selvstændiges oplysninger resulterer i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj kompensation.

Stk. 8 Freelancere mv., som har modtaget kompensation for en firemåneders periode, kan i forbindelse med indsendelse af opgørelsen efter stk. 1 ændre kompensationsperiode til tre måneder.

Stk. 9 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den i stk. 1-6 foreskrevne frist eller anden frist fastsat af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 7, samt hvis dokumentationen i øvrigt må anses for utilstrækkelig.

Stk. 10 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som et samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

Stk. 11 Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og freelanceren mv. er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 16, stk. 3, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. stk. 10.

Stk. 12 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at freelanceren mv. skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

§ 18

Retten til kompensation bortfalder, og allerede udbetalt kompensation skal fuldt ud tilbagebetales, hvis:

 • 1) freelancerens mv. samlede skattepligtige indkomst i indkomståret 2020 overstiger beløbsgrænsen i § 6,

 • 2) tildeling af tilskuddet er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen), eller

 • 3) freelanceren mv. har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

§ 19

Freelanceren mv. og dennes eventuelle revisor skal på forlangende udlevere de oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som er nødvendige for styrelsens udøvelse af kontrol efter dette kapitel.

§ 19a

Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, eksklusiv eventuel rykkerperiode, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Freelanceren mv. har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse freelanceren mv. om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

Kapitel 6 Klage, straf og ikrafttræden
Klageadgang
§ 20

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf
§ 21

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
§ 22

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.