Bekendtgørelse om en kompensationsordning i december 2020 for sæsonafhængige selvstændige i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 49 af 14. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2719 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 620 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1350 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1642 af 21. december 2022

§ 4

Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede omsætningstab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2 Den selvstændige, og evt. medarbejdende ægtefælle skal være registreret i det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 3 Den selvstændige må maksimalt have 25 fuldtidsansatte. Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte, jf. § 2, nr. 6. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med.

Stk. 4 Den selvstændiges omsætning skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019. Selvstændige, der grundet særlige omstændigheder som fx alvorlig sygdom eller barsel ikke har registreret omsætning i hele kalenderåret 2019, kan vælge et andet kalenderår i overensstemmelse med referenceperioden.

Stk. 5 Den selvstændige skal være sæsonafhængig, jf. § 2, nr. 11.

Stk. 6 Der kan ansøges om kompensation for perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020.

Stk. 7 Drives en virksomhed i et selskab, er det selskabet, der kan opnå kompensation efter stk. 1.