Bekendtgørelse om en kompensationsordning i december 2020 for sæsonafhængige selvstændige i økonomisk krise som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 49 af 14. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2719 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 620 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1350 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1642 af 21. december 2022

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og i medfør af akt nr. 138 af den 12. januar 2021, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af et forventet omsætningstab på minimum 50 pct. i kompensationsperioden hos danske sæsonafhængige selvstændige, jf. § 2, nr. 2 og 11, som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Stk. 3 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 1. december 2020 til og med 31. december 2020.

Stk. 4 Retten til kompensation tilkommer virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og som udfører sæsonafhængigt arbejde, jf. § 2, nr. 2 og 11.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Omsætningstab: Forskellen mellem omsætningen i referenceperioden og kompensationsperioden, jf. nr. 8-9.

 • 2) Selvstændig: En virksomhedsejer, uanset virksomhedsform, hvis virksomhed er registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR) senest den 1. januar 2019. Virksomhedsejeren, jf. nr. 3, skal besidde mindst 25 pct. ejerskab og være beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad.

 • 3) Virksomhedsejer: En fysisk person der er:

  • a) registret som fuldt ansvarlig deltager (FAD) i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), eller

  • b) registreret som reel ejer i en virksomhed registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

 • 4) Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark.

 • 5) Personlig indkomst: Alle indtægter, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4.

 • 6) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden i kompensationsperioden og med fast arbejdssted i Danmark. Den ansatte anses som fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er fuldtidsbeskæftiget.

 • 7) Medarbejdende ægtefælle: En fysisk person, der ifølge sin årsopgørelse for 2019 har erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3. Såfremt den medarbejdende ægtefælle er indtrådt i virksomheden i perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 1. december 2020, skal denne ifølge sin årsopgørelse for 2020 have erhvervet indkomst som medarbejdende ægtefælle i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 3.

 • 8) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, den selvstændiges nedgang i omsætning opgøres forholdsmæssigt i forhold til. Referenceperioden er perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 31. december 2019. Selvstændige, der grundet særlige omstændigheder som fx alvorlig sygdom eller barsel ikke har registreret omsætning i perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 31. december 2019, kan vælge samme periode i et andet kalenderår.

 • 9) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for den selvstændiges omsætningstab. Kompensationsperioden er perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020.

 • 10) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 11) Sæsonafhængig selvstændig: En selvstændig med en gennemsnitlig omsætning i referenceperioden som er minimum 50 pct. højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning for dét kalenderår, hvori referenceperioden ligger, jf. nr. 8.

§ 3

Erhvervsstyrelsen vil med udgangspunkt i denne bekendtgørelse udarbejde en vejledning vedrørende behandlingen af ansøgninger, den efterfølgende kontrol mv.

Kapitel 3 Kompensationsberettiget tab og krav
§ 4

Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede omsætningstab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2 Den selvstændige, og evt. medarbejdende ægtefælle skal være registreret i det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 3 Den selvstændige må maksimalt have 25 fuldtidsansatte. Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte, jf. § 2, nr. 6. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med.

Stk. 4 Den selvstændiges omsætning skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019. Selvstændige, der grundet særlige omstændigheder som fx alvorlig sygdom eller barsel ikke har registreret omsætning i hele kalenderåret 2019, kan vælge et andet kalenderår i overensstemmelse med referenceperioden.

Stk. 5 Den selvstændige skal være sæsonafhængig, jf. § 2, nr. 11.

Stk. 6 Der kan ansøges om kompensation for perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020.

Stk. 7 Drives en virksomhed i et selskab, er det selskabet, der kan opnå kompensation efter stk. 1.

Kompensationens størrelse
§ 5

Der ydes kompensation for 90 pct. af det forventede omsætningstab for den selvstændiges virksomhed, jf. § 2, nr. 1.

Stk. 2 Der kan opnås kompensation på op til 37.000 kr. pr. selvstændig, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Såfremt en selvstændig har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til i alt 74.000 kr. for den pågældende selvstændige, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Det er en forudsætning for modtagelse af kompensation efter stk. 3, at den medarbejdende ægtefælle har deltaget væsentligt i driften af virksomheden.

Stk. 5 Kompensation efter denne bekendtgørelse er omfattet af reglerne i Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimisstøtte.

§ 6

Kompensation efter § 5, stk. 2 og 5, er betinget af, at den selvstændiges indkomst for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

Stk. 2 Til indkomsten efter stk. 1 og 4 medregnes summen af den selvstændiges:

 • 1) personlige indkomst,

 • 2) aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og

 • 3) skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Stk. 3 For selskaber med flere virksomhedsejere, der er selvstændige efter § 2, nr. 2, gælder betingelsen i stk. 1, jf. stk. 2, for den del af kompensationen, der forholdsmæssigt kan opnås for den pågældende virksomhedsejer.

Stk. 4 Kompensationen efter § 5, stk. 3, er betinget af, at den medarbejdende ægtefælles indkomst, jf. stk. 2, for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr. Der kan dog fortsat opnås kompensation efter § 5, stk. 2, såfremt kravene hertil er opfyldt.

§ 7

Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at den selvstændige for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at den selvstændiges virksomhed ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med den selvstændiges virksomhed, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori virksomheden indgår.

Stk. 2 Såfremt den selvstændiges virksomhed indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem den selvstændiges virksomhed og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 1, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 8

Der ydes ikke kompensation for tab, som godtgøres den selvstændige på anden vis, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordning i anledning af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation for omsætningstab, som med rimelighed kunne være afværget.

Stk. 3 Selvstændige som har opnået kompensation i medfør af bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner i økonomisk krise som følge af COVID-19 kan søge kompensation efter denne ordning. Allerede udbetalt kompensation efter bekendtgørelsen i 1. pkt. for en periode, der overlapper kompensationsperioden efter denne bekendtgørelse, jf. § 4, stk. 6, vil blive modregnet kompensationen efter denne ordning. Ansøgninger om kompensation, der endnu ikke er udbetalt, kan skriftligt fortrydes af ansøger.

Stk. 4 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i omsætning må anses at være forårsaget af, at den selvstændige uretmæssigt har undladt at henføre omsætning til kompensationsperioden eller uretmæssigt har henført for stor indkomst til referenceperioden.

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
Ansøgning og dokumentation
§ 9

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”Midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige i december 2020” senest den 15. april 2021.

Stk. 2 Opgørelsen af det kompensationsberettigede tab skal indsendes via den digitale indberetningsløsning. I indberetningsløsningen anfører ansøger i øvrigt de oplysninger, som fremgår af § 10.

Stk. 3 Den selvstændige skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at omsætningstabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

§ 10

Selvstændige skal overholde kravene i stk. 2-12 i forbindelse med ansøgning om kompensation efter § 9.

Stk. 2 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato.

Stk. 3 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden.

Stk. 4 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om navn og ejerandel på virksomhedsejere.

Stk. 5 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation.

Stk. 6 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle.

Stk. 7 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedens realiserede omsætning i perioden beskrevet i § 4, stk. 4.

Stk. 8 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden.

Stk. 9 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om virksomhedens forventede omsætning for kompensationsperioden, jf. § 2, nr. 9.

Stk. 10 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde kontaktoplysninger med navn, telefonnummer og e-mail.

Stk. 11 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om, hvorvidt de pågældende selvstændige, og evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

Stk. 12 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 21, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 2-11 er korrekte, og at ansøger ikke selv er skyld i tabet. Erklæringen tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

Stk. 13 Ansøger skal i ansøgningen under strafansvar, jf. § 21, på tro og love erklære, at ansøger for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som ansøger er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 7, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 7, stk. 1, jf. § 7, stk. 2, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 11

Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 7 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til den ansøgers størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 4 og 5 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 7 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 6.

Udbetaling af kompensation
§ 12

Udbetaling af kompensation vil ske til virksomhedens NemKonto, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis virksomheden ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 8, stk. 2.

§ 13

Kompensationen kan udbetales forud for det faktisk lidte tab.

§ 14

Kompensationen er skattepligtig.

Kapitel 5 Kontrol og efterregulering af kompensation
§ 15

Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningens, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en uafhængig, godkendt revisor. Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden, dog maksimalt 8.000 kr., hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode, kontrollen efter stk. 1 omfatter.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor. Ved pålæg af revisorbistand skal den indsendte dokumentation, attesteres af en uafhængig, godkendt revisor. Attestationen skal foretages senest 5 uger efter revisoren har fået adgang til dokumentationen. Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden, dog maksimalt 8.000 kr., hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation, for den periode kontrollen efter stk. 1 omfatter.

§ 16

Den selvstændige skal senest den 28. februar 2023, jf. dog stk. 2, indsende en opgørelse over det faktiske omsætningstab fra referenceperioden til kompensationsperiodens afslutning.

Stk. 2 Selvstændige, som ikke har haft adgang til at indsende opgørelsen efter stk. 1 som følge af Erhvervsstyrelsens forhold, modtager en invitation hertil med en frist på 60 dage.

Stk. 3 Hvis den selvstændiges faktiske omsætning i hele den periode, der er modtaget kompensation for, afviger fra det i ansøgningen anførte om forventet omsætningstab, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation på grundlag af den indsendte dokumentation efter stk. 1 eller 2. Efterregulering sker i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om den selvstændiges oplysninger resulterer i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj kompensation.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den i stk. 1 eller 2 foreskrevne frist eller anden frist fastsat af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 3, samt hvis dokumentationen i øvrigt må anses for utilstrækkelig.

Stk. 5 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

Stk. 6 Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og den selvstændige er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 15, stk. 3, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav.

Stk. 7 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at den selvstændige skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

§ 17

Retten til kompensation bortfalder, og allerede udbetalt kompensation skal fuldt ud tilbagebetales, hvis:

 • 1) den selvstændiges og en eventuel medarbejdende ægtefælles indkomst i indkomståret 2020 overstiger beløbsgrænsen i § 6,

 • 2) tildeling af tilskuddet er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013, jf. § 5, stk. 3, eller

 • 3) den selvstændige har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

§ 18

Den selvstændige, dennes ledelse og eventuelle revisor skal på forlangende udlevere de oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som er nødvendige for styrelsens udøvelse af kontrol efter dette kapitel.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 7 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

§ 18a

Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, eksklusiv eventuel rykkerperiode, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ansøger har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse ansøger om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

Kapitel 6 Klage, straf og ikrafttræden
Klageadgang
§ 19

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf
§ 20

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse
§ 21

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. januar 2021.