Bekendtgørelse om en kompensationsordning i december 2020 for sæsonafhængige freelancere mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 48 af 14. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2718 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 618 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1318 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1646 af 21. december 2022

Kompensationens størrelse
§ 5

Der ydes kompensation for 90 pct. af det forventede indkomsttab, jf. § 2, nr. 6.

Stk. 2 Der kan opnås kompensation på op til 37.000 kr.

Stk. 3 Kompensation efter denne bekendtgørelse er omfattet af reglerne i Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimisstøtte.