Bekendtgørelse om en kompensationsordning i december 2020 for sæsonafhængige freelancere mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 48 af 14. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2718 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 618 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1318 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1646 af 21. december 2022

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Freelancer mv.: Fysisk person med cpr-nr. og fast arbejdssted i Danmark, der enten:

  • a) har haft indtægter som både A- og B-indkomst frem til den 1. januar 2019, jf. nr. 2-4, og hvor freelancerens beskæftigelsesgrad knyttet til A-indkomsten højst udgør 55 pct. i gennemsnit pr. måned, eller

  • b) har haft indtægter som B-indkomst frem til den 1. januar 2019, jf. nr. 3.

 • 2) A-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde i et ansættelsesforhold, og hvori der er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 3) B-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for et ansættelsesforhold, og hvori der ikke er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 4) Anden indkomst: Indtægter, som ikke omfattes af nr. 2 og 3, for arbejde, når indtægterne har form af vederlag i form af biblioteksafgift, legater fra Statens Kunstfond, bortseelsesberettigede pensionsindbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 19, godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, indkomst, der beskattes efter kildeskattelovens §§ 48 E og F, og indkomst fra beskæftigelse om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Sidstnævnte indkomst opgøres efter § 10 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen.

 • 5) Samlet indkomst:

 • 6) Indkomsttab: Forskellen mellem den samlede indkomst i referenceperioden og kompensationsperioden, jf. nr. 8-9.

 • 7) Overskud fra selvstændig virksomhed: Overskud fra egen selvstændig virksomhed, registreret i Det Centrale Virksomhedsregister senest den 1. januar 2020.

 • 8) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, freelanceren mv.’s nedgang i samlet indkomst opgøres forholdsmæssigt i forhold til. Referenceperioden er perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 31. december 2019. Freelancere mv. der grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom eller barsel, ikke har erhvervet samlet indkomst i perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 31. december 2019, kan vælge samme periode i et andet kalenderår.

 • 9) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for freelanceren mv.’s indkomsttab. Kompensationsperioden er fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020.

 • 10) Sæsonafhængig freelancer mv.: En freelancer mv. med en gennemsnitlige samlet indkomst i referenceperioden som er minimum 50 pct. højere end den gennemsnitlige månedlige samlede indkomst for dét kalenderår, hvori referenceperioden ligger, jf. nr. 8.