Bekendtgørelse om en kompensationsordning i december 2020 for sæsonafhængige freelancere mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 48 af 14. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2718 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 618 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1318 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1646 af 21. december 2022

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og i medfør af akt nr. 138 af den 12. januar 2021, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af forventet samlet indkomsttab på minimum 50 pct. i kompensationsperioden hos freelancere mv., jf. § 2, nr. 1, som følge af udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 1. december 2020 til og med 31. december 2020.

Stk. 3 Henvisningerne til § 3, nr. 1 og 10 er forkerte, idet § 3 ingen numre har. Det ser ud til, at den korrekte henvisning skulle være til § 2, nr. 1 og 10, så vi har ladet vores krydshenvisning pege derpå. Retten til kompensation tilkommer freelancere mv., som har faste arbejdssteder i Danmark, og som udfører sæsonafhængigt arbejde, jf. § 3, nr. 1 og 10.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Freelancer mv.: Fysisk person med cpr-nr. og fast arbejdssted i Danmark, der enten:

  • a) har haft indtægter som både A- og B-indkomst frem til den 1. januar 2019, jf. nr. 2-4, og hvor freelancerens beskæftigelsesgrad knyttet til A-indkomsten højst udgør 55 pct. i gennemsnit pr. måned, eller

  • b) har haft indtægter som B-indkomst frem til den 1. januar 2019, jf. nr. 3.

 • 2) A-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde i et ansættelsesforhold, og hvori der er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 3) B-indkomst: Indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for et ansættelsesforhold, og hvori der ikke er indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag, før udbetaling af beløbet.

 • 4) Anden indkomst: Indtægter, som ikke omfattes af nr. 2 og 3, for arbejde, når indtægterne har form af vederlag i form af biblioteksafgift, legater fra Statens Kunstfond, bortseelsesberettigede pensionsindbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 19, godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, indkomst, der beskattes efter kildeskattelovens §§ 48 E og F, og indkomst fra beskæftigelse om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Sidstnævnte indkomst opgøres efter § 10 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen.

 • 5) Samlet indkomst:

 • 6) Indkomsttab: Forskellen mellem den samlede indkomst i referenceperioden og kompensationsperioden, jf. nr. 8-9.

 • 7) Overskud fra selvstændig virksomhed: Overskud fra egen selvstændig virksomhed, registreret i Det Centrale Virksomhedsregister senest den 1. januar 2020.

 • 8) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, freelanceren mv.’s nedgang i samlet indkomst opgøres forholdsmæssigt i forhold til. Referenceperioden er perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 31. december 2019. Freelancere mv. der grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom eller barsel, ikke har erhvervet samlet indkomst i perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 31. december 2019, kan vælge samme periode i et andet kalenderår.

 • 9) Kompensationsperioden: Perioden, for hvilken der ydes kompensation for freelanceren mv.’s indkomsttab. Kompensationsperioden er fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020.

 • 10) Sæsonafhængig freelancer mv.: En freelancer mv. med en gennemsnitlige samlet indkomst i referenceperioden som er minimum 50 pct. højere end den gennemsnitlige månedlige samlede indkomst for dét kalenderår, hvori referenceperioden ligger, jf. nr. 8.

§ 3

Erhvervsstyrelsen vil med udgangspunkt i denne bekendtgørelse udarbejde en vejledning vedrørende behandlingen af ansøgninger, den efterfølgende kontrol mv.

Kapitel 3 Kompensationsberettiget tab og krav
§ 4

Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede indkomsttab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2 Freelanceren mv. skal være registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 3 Freelancerens mv. samlede indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019. Freelancere mv. der grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom eller barsel, ikke har erhvervet samlet indkomst i hele kalenderåret 2019, kan vælge et andet kalenderår i overensstemmelse med referenceperioden. Freelancere med både A- og B-indkomst, jf. § 2, nr. 1, litra a, kan i de 10.000 kr. medregne skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed, jf. § 2, nr. 7.

Stk. 4 Freelanceren mv. skal være sæsonafhængig, jf. § 2, nr. 10.

Stk. 5 For freelancere mv. med både A- og B-indkomst, jf. § 2, nr. 1, litra a, skal B-indkomst i den gennemsnitlige månedlige indkomst minimum udgøre 2.500 kr. pr. måned, og A-indkomst må maksimalt udgøre 25.000 kr. pr. måned.

Stk. 6 Der kan ansøges om kompensation for perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020.

Stk. 7 Freelanceren med både A- og B-indkomst, jf. § 2, nr. 1, litra a, er ikke berettiget til dagpenge eller supplerende dagpenge og må ikke modtage offentlige ydelser, herunder kontanthjælp.

Kompensationens størrelse
§ 5

Der ydes kompensation for 90 pct. af det forventede indkomsttab, jf. § 2, nr. 6.

Stk. 2 Der kan opnås kompensation på op til 37.000 kr.

Stk. 3 Kompensation efter denne bekendtgørelse er omfattet af reglerne i Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimisstøtte.

§ 6

Kompensation efter denne bekendtgørelse er betinget af, at freelancerens mv.’s samlede indkomst for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

§ 7

Der ydes ikke kompensation for tab, som godtgøres freelanceren mv. på anden vis, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordning i anledning af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation for indkomsttab, som med rimelighed kunne være afværget.

Stk. 3 Freelancere mv. som har opnået kompensation i medfør af bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for freelancer mv. ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner i økonomisk krise som følge af COVID-19 kan søge kompensation efter denne ordning. Allerede udbetalt kompensation efter bekendtgørelsen i 1. pkt. for en periode, der overlapper kompensationsperioden efter denne bekendtgørelse, jf. § 4, stk. 6, vil blive modregnet kompensationen efter denne ordning. Ansøgninger om kompensation, der endnu ikke er udbetalt, kan skriftligt fortrydes af ansøger.

Stk. 4 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i indkomst må anses at være forårsaget af, at freelanceren mv. uretmæssigt har undladt at henføre samlet indkomst til kompensationsperioden eller uretmæssigt har henført for stor samlet indkomst til referenceperioden.

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
Ansøgning og dokumentation
§ 8

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”Midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige freelancere med B-indkomst i december 2020” eller ”Midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige freelancere mv. med både A- og B-indkomst i december 2020” senest den 15. april 2021.

Stk. 2 Opgørelsen af det kompensationsberettigede tab skal indsendes via den digitale indberetningsløsning i stk. 1. I indberetningsløsningen anfører ansøger i øvrigt de oplysninger, som fremgår af § 9.

Stk. 3 Freelanceren mv. skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at indkomsttabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

§ 9

Freelancere mv. skal overholde kravene i stk. 2-8 i forbindelse med ansøgning om kompensation efter § 8.

Stk. 2 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om navn og CPR-nr.

Stk. 3 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om freelancerens mv. realiserede samlede indkomst i perioden beskrevet i § 4, stk. 3.

Stk. 4 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om freelancerens mv. realiserede samlede indkomst for referenceperioden., jf. § 2, nr. 8.

Stk. 5 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om freelancerens mv. forventede samlede indkomst for kompensationsperioden jf. § 2, nr. 9.

Stk. 6 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde kontaktoplysninger med navn, telefonnummer og e-mail på freelanceren mv.

Stk. 7 Den digitale indberetningsløsning skal indeholde oplysninger om, hvorvidt freelanceren mv. modtager offentlige ydelser.

Stk. 8 Ansøger skal under strafansvar, jf. § 20, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 2-7 er korrekte, og at freelanceren mv. ikke selv er skyld i tabet. Erklæringen tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

§ 10

Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til freelancerens mv. samlede indkomst, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 2 udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager, eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 2, udtages til udvidet sagsbehandling at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 3 og 4 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 6 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 5.

Udbetaling af kompensation
§ 11

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til freelancerens mv. NemKonto, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis freelanceren mv. ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 7, stk. 2.

§ 12

Kompensationen kan udbetales forud for det faktisk lidte tab.

§ 13

Kompensationen er skattepligtig.

Kapitel 5 Kontrol og efterregulering af kompensation
§ 14

Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation, jf. §§ 15-18.

§ 15

Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningens, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor. Ved pålæg af revisorbistand skal den indsendte dokumentation, attesteres af en uafhængig, godkendt revisor. Attestationen skal foretages senest 5 uger efter revisoren har fået adgang til dokumentationen. Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden, dog maksimalt 8.000 kr., hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation, for den periode kontrollen efter stk. 1 omfatter.

Stk. 3 Retten til godtgørelse efter stk. 2 bortfalder og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis freelancerens mv. endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen.

§ 16

Freelanceren mv. skal senest den 28. februar 2023, jf. dog stk. 2, indsende en opgørelse over det faktiske omsætningstab fra referenceperioden til kompensationsperiodens afslutning.

Stk. 2 Freelancere mv., som ikke har haft adgang til at indsende opgørelsen efter stk. 1 som følge af Erhvervsstyrelsens forhold, modtager en invitation hertil med en frist på 60 dage.

Stk. 3 Hvis freelancerens mv. faktiske samlede indkomst i hele den periode, der er modtaget kompensation for, afviger fra det i ansøgningen anførte om forventet samlet indkomsttab, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation på grundlag af den indsendte dokumentation efter stk. 1 eller 2. Efterregulering sker i opadgående eller nedadgående retning, afhængig af om freelancerens mv. oplysninger resulterer i, at Erhvervsstyrelsen har udbetalt for lav eller for høj kompensation.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis den foreskrevne dokumentation ikke indsendes inden for den i stk. 1 eller 2 foreskrevne frist eller anden frist fastsat af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, samt hvis dokumentationen i øvrigt må anses for utilstrækkelig.

Stk. 5 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation til samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelsestidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Erhvervsstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, tilbagebetalingskravet dækker over. Forældelsestidspunktet beregnes på baggrund af forældelseslovens almindelige regler.

Stk. 6 Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og freelanceren mv. er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 15, stk. 2, foretager Erhvervsstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav.

Stk. 7 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at freelanceren mv. skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Erhvervsstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

§ 17

Retten til kompensation bortfalder, og allerede udbetalt kompensation skal fuldt ud tilbagebetales, hvis:

 • 1) freelancerens mv. samlede skattepligtige indkomst i indkomståret 2020 overstiger beløbsgrænsen i § 6,

 • 2) tildeling af tilskuddet er i strid med Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-forordningen), jf. § 5, stk. 3, eller

 • 3) freelanceren mv. har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

§ 18

Freelanceren mv. og dennes eventuelle revisor skal på forlangende udlevere de oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som er nødvendige for styrelsens udøvelse af kontrol efter dette kapitel.

§ 18a

Afgørelse om tilbagebetaling efter dette kapitel på mere end 10.000 kr. ledsages af et tilbud om en afdragsordning.

Stk. 2 Afdragsordningen løber i op til et år, eksklusiv eventuel rykkerperiode, og afdrag betales i fire lige store rater, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ansøger har til enhver tid ret til helt at indfri sine forpligtelser til tilbagebetaling.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen skal forud for indgåelse af en aftale om afdragsordning efter stk. 1, oplyse ansøger om vilkår for aftalen, herunder det samlede beløb der skal betales, konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

Kapitel 6 Klage, straf og ikrafttræden
Klageadgang
§ 19

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf
§ 20

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse
§ 21

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. januar 2021.