Bekendtgørelse om en kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 702 af 29. maj 2020

§ 25

Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 2 Medievirksomheden skal på forlangende udlevere oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol pålægge medievirksomheden at anvende en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter de nærmere frister for indsendelse af oplysninger, jf. stk. 1-3.