Bekendtgørelse om en kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 702 af 29. maj 2020

I medfør af akt nr. 172 af 14. maj 2020 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Slots- og Kulturstyrelsen yder efter ansøgning kompensation for mediers tabte annonceindtægter i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020 som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19.

§ 2

Følgende medier er omfattet af ordningen:

 • 1) Kommercielle radio- og tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1-2 og 5, i radio- og fjernsynsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019.

 • 2) Kommercielle radio- og tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til registrering i medfør af § 47, stk. 1-2, i radio- og fjernsynsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019.

 • 3) Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der modtager redaktionel produktionsstøtte i tilskudsåret 2020 i henhold til lov om mediestøtte.

 • 4) Podcasts, samt trykte og digitale dagblade, fritstående skrevne digitale nyhedsmedier, ugeaviser, magasiner og fagblade mv., der ikke er omfattet af nr. 3, men er omfattet af Pressenævnets kompetence og på ansøgningstidspunktet er anmeldt hos Pressenævnet.

Kapitel 2 Definitioner
§ 3

I bekendtgørelsen forstås ved:

 • 1) Medier: Et medie på titelniveau, stationsnavn mv. inklusiv alle de tilknyttede platforme og versioner.

 • 2) Annonceindtægter: Salg af annonceplads, sponsoreret indhold, sponsoreret redaktionelt indhold eller lignende i kompensationsberettigede medier, herunder også indstik i selve mediet, og andre former for eksponering. Formater, der ikke er produceret af den kompensationsberettigede medievirksomhed, som i distributionen ledsager, men ikke indgår i det kompensationsberettigede medie, er ikke omfattet.

 • 3) Kompensationsperiode: Perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, for hvilken der ydes kompensation for tabte annonceindtægter.

 • 4) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode, som mediets nedgang i annonceindtægter opgøres i forhold til.

 • 5) Medievirksomhed: Den privatretlige juridiske person eller personligt ejede virksomhed, der senest den 9. marts 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner, som udgiver trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, magasiner, fagblade eller udøver kommerciel radio- eller tv-virksomhed.

 • 6) Blog og debatforum: Opinions-, holdnings- og livsstilsformat mv., hvor der ikke sker en forhåndsredigering, redaktionel udvælgelse eller lignende fra andre end skribenten eller skribenterne selv, og hvis indhold ikke kan karakteriseres som redaktionelt.

 • 7) On demand audiovisuel medietjeneste: En audiovisuel medietjeneste, der udbydes af en medietjenesteudbyder med henblik på, at programmer kan modtages på et brugervalgt tidspunkt og på den enkelte brugers anmodning på grundlag af et programkatalog udvalgt af medietjenesteudbyderen, jf. § 2, stk. 3, i radio- og fjernsynsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019.

 • 8) Podcast: Et program i lydformat, som kan downloades eller streames.

§ 4

Der ydes ikke kompensation, jf. § 1, til:

 • 1) Medier ejet af medievirksomheder, som helt eller delvis er statsejede eller hvor driften i langt overvejende grad er direkte finansieret af offentlige midler.

 • 2) Udgivelser, hvis hovedformål er kommerciel reklame.

 • 3) Blogs eller debatfora, jf. § 3, nr. 6, der ikke er tilknyttet et medie, jf. § 2, som er omfattet af Pressenævnets kompetence.

 • 4) On demand audiovisuelle medietjenester, jf. § 3, nr. 7, som ikke er tilknyttet et medie, jf. § 2.

 • 5) Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Redaktionel produktionsstøtte betragtes ikke som tilskud til institutionens eller medievirksomhedens drift.

Stk. 2 Sydslesvigske, grønlandske og færøske medier, som modtager eller kan modtage redaktionel produktionsstøtte i henhold til lov om mediestøtte, er ikke omfattet af stk. 1, nr. 1 og 5.

Kapitel 3 Betingelser for at modtage kompensation
§ 5

Ret til udbetaling af kompensation efter denne bekendtgørelse forudsætter:

 • 1) at medievirksomheden kan redegøre for, at tabet i annonceindtægter er en direkte følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19,

 • 2) at mediet har haft en nedgang i annonceindtægter på minimum 30 pct. i forhold til referenceperioden, jf. § 3, nr. 4,

 • 3) at mediet er omfattet af Pressenævnets kompetence og på ansøgningstidspunktet er anmeldt hos Pressenævnet, og

 • 4) at medievirksomheden og mediet opfylder de i bekendtgørelsen stillede krav.

Stk. 2 Sydslesvigske, grønlandske og færøske medier, som modtager eller kan modtage redaktionel produktionsstøtte i henhold til lov om mediestøtte, er ikke omfattet af nr. 3.

Kapitel 4 Kompensationens størrelse
§ 6

Tabte annonceindtægter kompenseres med følgende procentsatser:

 • 1) 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på minimum 30 pct. og op til 50 pct.

 • 2) 80 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på over 50 pct. og op til 100 pct.

§ 7

Annonceindtægter skal opgøres på følgende måde:

 • 1) Opgøres for alle det kompensationsberettigede medies platforme og versioner, herunder trykte udgaver hjemmesider, apps mv.

 • 2) Opgøres ud fra årsregnskabslovens definition af nettoomsætning. Medievirksomheden skal følge den anvendte regnskabspraksis som ved virksomhedens seneste godkendte regnskab. Hvis medievirksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal medievirksomheden opgøre annonceindtægterne i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Stk. 2 Annonceindtægterne skal i videst muligt omfang indregnes på det tidspunkt, annoncen eksponeres eller indrykkes i mediet. Medievirksomheden må ikke ændre i periodiseringen for annonceindtægterne eller den planlagte indrykning for at påvirke kompensationens størrelse.

§ 8

Kompensationen beregnes ved at sammenholde mediets annonceindtægter i kompensationsperioden med mediets gennemsnitlige annonceindtægter i referenceperioden. Annonceindtægterne i referenceperioden beregnes som 4/12 af annonceindtægterne i hele 2019.

Stk. 2 Hvis referenceperioden ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for mediets annonceindtægter for kompensationsperioden, kan medievirksomheden anvende en af følgende alternative referenceperioder:

 • 1) Perioden fra og med 1. november 2019 til og med 29. februar 2020 for medier, der er idriftsat efter den 1. januar 2019, og dermed ikke har haft annonceindtægter i hele 2019, såfremt det kan godtgøres, at denne periode udgør et retvisende grundlag.

 • 2) En anden referenceperiode, som ikke er omtalt i stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, nr. 1, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, såfremt det kan godtgøres, at denne periode udgør et retvisende grundlag. Denne periode skal som være på mindst 4 sammenhængende måneder fra 1. januar 2019 frem til 29. februar 2020.

Stk. 3 Ved særlige omstændigheder forstås bl.a. fravær af annonceindtægter for hele 2019, jf. stk. 1, eller fravær af annonceindtægter for referenceperioden, jf. stk. 2, nr. 1, væsentlige brud i mediets drift, herunder væsentligt ændret udgivelsesfrekvens, platformsskifte, betydningen af medievirksomhedens opkøb, frasalg eller sammenlægninger mv., men ikke fx omstændigheder, der følger af medievirksomhedens naturlige udvikling samt den generelle markeds- og samfundsudvikling, herunder større begivenheder og sæsonudsving.

Stk. 4 Referenceperioden, jf. stk. 2, nr. 2, kan henhøre under andre virksomheder, hvis særlige omstændigheder, jf. stk. 3, gør sig gældende.

§ 9

Der ydes ikke kompensation for tab grundet COVID-19, som godtgøres medievirksomheden på anden vis, herunder ved forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud mv., som kan henføres til mediet. Der ydes ikke kompensation for eventuelle omkostningsbesparelser, som er realiseret som følge af COVID-19 eller for tab i annonceindtægter, som med rimelighed kunne være afværget.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen fraregner ved beregning af kompensation i henhold til § 8 eventuel anden kompensation, der ydes til medievirksomheden som følge af anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af COVID-19, jf. dog stk. 3, nr. 4.

Stk. 3 For nedenstående ordninger foretages fraregning på følgende måde:

 • 1) Kompensationsordning for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19: Hele tilsagnsbeløbet, som medievirksomheden har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, fraregnes ved beregningen af medievirksomhedens kompensation.

 • 2) Kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19: Hele tilsagnsbeløbet, som medievirksomheden har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, fraregnes ved beregningen af medievirksomhedens kompensation.

 • 3) Kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger: Hele tilsagnsbeløbet, som medievirksomheden har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, fraregnes ved beregningen af medievirksomhedens kompensation.

 • 4) Lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19: Tilsagnsbeløbet, som medievirksomheden har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, fraregnes med afsæt i den andel af lønkompensationen, der kan henføres til mediet ved beregningen af medievirksomhedens kompensation.

Stk. 4 Kompensationen, som beregnes i henhold til § 8, kan ikke overstige den nominelle nedgang i mediets omsætning i kompensationsperioden sammenlignet med omsætningen i referenceperioden.

§ 10

Såfremt Slots- og Kulturstyrelsen finder, at tabet i annonceindtægter er mindre end det, som fremgår af de indsendte opgørelser, kan styrelsen give tilsagn om et mindre beløb.

Kapitel 5 Ansøgningsrunder, ansøgning og dokumentation
§ 11

Ansøgning om kompensation for tabte annonceindtægter sker ved indsendelse af ansøgning via et elektronisk ansøgningsskema, som Slots- og Kulturstyrelsen stiller til rådighed på styrelsens hjemmeside.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan fastsætte en frist for indgivelse af ansøgning. Ansøgninger, som modtages efter den fastsatte frist, tages ikke i betragtning.

Stk. 3 Indenfor den fastsatte frist, jf. stk. 2, kan der indsendes én ansøgning for kompensation for tab i annonceindtægter i kompensationsperioden, jf. § 3, nr. 3, per medie.

§ 12

Slots- og Kulturstyrelsen afholder følgende to ansøgningsrunder:

 • 1) En ansøgningsrunde, som alene kan søges af medier, der ikke modtager redaktionel produktionsstøtte for tilskudsåret 2020 i henhold lov om mediestøtte.

 • 2) En ansøgningsrunde, som alene kan søges af medier, der modtager redaktionel produktionsstøtte for tilskudsåret 2020 i henhold til lov om mediestøtte.

§ 13

Ved ansøgning, jf. § 12, nr. 1 og 2, skal ansøger oplyse:

 • 1) Medievirksomhedens navn, CVR- og p-nummer, adresse og dato for mediets idriftsættelse.

 • 2) Mediets navn i form af titel, station mv.

 • 3) Kontaktperson samt dennes kontaktoplysninger.

 • 4) Om mediet er anmeldt til Pressenævnet.

 • 5) Om mediet modtager redaktionel produktionsstøtte for tilskudsåret 2020 i henhold til lov om mediestøtte.

 • 6) Om medievirksomheden helt eller delvist er statsejet eller er omfattet af § 4, nr. 5.

 • 7) Om medievirksomheden og mediet finansieres af offentlige midler og i givet fald med hvilken andel.

 • 8) Om medievirksomheden på ansøgningstidspunktet har ansøgt om eller modtager kompensation for tabte annonceindtægter på anden vis, jf. § 9, stk. 1.

 • 9) Såfremt medievirksomheden har ansøgt om eller modtager kompensation fra andre statslige kompensationsordninger i forbindelse med COVID-19, skal der indsendes dokumentation for de nærmere forhold vedrørende kompensationen, herunder fordeling efter § 9, stk. 3, nr. 4, kompensationens størrelse mv.

 • 10) Såfremt medievirksomheden godtgøres for tab på anden vis som følge af COVID-19, herunder ved forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud mv., som kan henføres til mediet, skal der oplyses herom.

 • 11) Ansøger skal redegøre for eventuelle omkostningsbesparelser, som er realiseret som følge af COVID-19.

 • 12) Ansøger skal i sin ansøgning anføre en opgørelse over mediets omsætning i referenceperioden og mediets omsætning i kompensationsperioden.

Stk. 2 Ansøger skal i sin ansøgning indsende en redegørelse for, hvorfor den forventede eller realiserede nedgang i annonceindtægten er en direkte følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19.

§ 14

Ansøgere til ansøgningsrunden, jf. § 12, nr. 1, skal ud over de i § 13 anførte oplysninger indsende:

 • 1) En opgørelse over annonceindtægter i referenceperioden, jf. § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 2, nr. 1, med en erklæring afgivet af uafhængig godkendt revisor herpå.

 • 2) En opgørelse over forventede annonceindtægter i kompensationsperioden, jf. § 3, nr. 3.

 • 3) Hvis der er tale om et trykt skrevet medie, indsendes et eksemplar af den seneste udgave af mediet fra før den 9. marts 2020. Såfremt der ikke er tale om et trykt skrevet medie, indsendes en URL til mediet.

Stk. 2 Hvis referenceperioden, jf. § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 2, nr. 1, grundet særlige omstændigheder, jf. § 8, stk. 3, ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for mediets forventede annonceindtægter for kompensationsperioden, skal medievirksomheden indsende en opgørelse over de faktiske annonceindtægter for en alternativ referenceperiode, jf. § 8, stk. 2, nr. 2. Det skal fremgå af opgørelsen, hvilken periode den vedrører. Opgørelsen over annonceindtægter skal ledsages af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 3 Ansøgere, der indsender en opgørelse, jf. stk. 2, skal også indsende en opgørelse, jf. stk. 1, nr. 1, såfremt det er muligt.

§ 15

Ansøgere til ansøgningsrunden, jf. § 12, nr. 2, skal ud over de i § 13 anførte oplysninger indsende følgende:

 • 1) En opgørelse over annonceindtægter i referenceperioden, jf. § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 2, nr. 1, med en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor herpå.

 • 2) En opgørelse over faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden, jf. § 3, nr. 3. Opgørelsen skal være ledsaget af en erklæring på tro- og love om opgørelsens rigtighed.

Stk. 2 Opgørelsen, jf. stk. 1, nr. 2, skal for medievirksomheder, der forventer at modtage 100.000 kr. eller derover i kompensation i ansøgningsrunden, jf. § 12, nr. 2, være ledsaget af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor herpå.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve, at opgørelsen, jf. stk. 1, nr. 2, for medievirksomheder, der forventer at modtage kompensation på under 100.000 kr., skal ledsages af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor herpå, herunder i tilfælde hvor den faktiske kompensation udgør 100.000 kr. eller derover.

Stk. 4 Hvis referenceperioden, jf. § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 2, nr. 1, grundet særlige omstændigheder, jf. § 8, stk. 3, ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for mediets annonceindtægter for kompensationsperioden, skal medievirksomheden indsende en opgørelse over de faktiske annonceindtægter for en alternativ referenceperiode, jf. § 8, stk. 2, nr. 2. Det skal fremgå af opgørelsen, hvilken periode, den vedrører. Opgørelsen over annonceindtægter skal ledsages af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 5 Ansøgere, der indsender en opgørelse, jf. stk. 4, skal også indsende en opgørelse, jf. stk. 1, nr. 1, såfremt det er muligt.

§ 16

Slots- og Kulturstyrelsen kan over for ansøgeren stille krav om, at ansøger oplyser og dokumenterer en anden referenceperiode end den i ansøgningen anførte med bistand fra en uafhængig godkendt revisor, såfremt der er grundlag for at antage, at referenceperioden for den i ansøgningen anførte opgørelse over annonceindtægter, jf. §§ 14 og 15, ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag.

§ 17

Medievirksomheder, som har mere end ét medie under det samme CVR-nummer, kan indsende én samlet revisorerklæring for disse. Erklæringen skal være dækkende og gennemsigtig, således at der på alle niveauer klart kan skelnes mellem annonceindtægterne for de respektive medier, ansøgningen vedrører.

§ 18

Såfremt der ydes kompensation i medfør af denne bekendtgørelse, kan der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til de erklæringer, som en uafhængig godkendt revisor skal udarbejde, i forbindelse med ansøgning om kompensation, jf. § 14, stk. 1, nr. 1, § 14, stk. 2, 3. pkt., § 15, stk. 1, nr. 1, § 15, stk. 2, 3. pkt., §§ 17 og 23.

Stk. 2 Godtgørelsen, jf. stk. 1, kan maksimalt udgøre 16.000 kr. per ansøgning og maksimalt 50.000 kr. per medievirksomhed.

§ 19

Alle revisorerklæringer, der skal indsendes i forbindelse med ansøgning om kompensation, skal være med en høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, herunder eventuelle undtagelser til stk. 1.

§ 20

I forbindelse med indsendelsen af ansøgningen skal ansøger under strafansvar på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte.

§ 21

Slots- og Kulturstyrelsen kan af ansøger kræve de oplysninger, styrelsen finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan til brug for behandlingen af en ansøgning, jf. § 11, stk. 1, indhente oplysninger hos Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder vedrørende medievirksomhedens ansøgninger, tilsagn mv. i forbindelse med andre kompensationsordninger, som har været nødvendige foranstaltninger for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19. Indhentning af oplysninger hos andre myndigheder kan ske som led i stikprøvekontrol.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger.

Stk. 4 Såfremt Slots- og Kulturstyrelsen ikke modtager tilstrækkelige oplysninger fra ansøger, kan der gives afslag på ansøgningen.

Kapitel 6 Udbetaling, kontrol og tilbagebetaling
§ 22

Kompensationen udbetales direkte til medievirksomhedens NemKonto.

Stk. 2 Kompensationen kan udbetales forskudsvis som et aconto beløb.

Stk. 3 Kompensationen, jf. § 12, nr. 1, vil efter den 8. juli 2020 blive efterreguleret i henhold til det faktiske tab i annonceindtægter.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde tilbageholde en udbetaling eller udbetale kompensationen ratevis.

§ 23

Medievirksomheder, der har modtaget 100.000 kr. eller derover i kompensation i ansøgningsrunden, jf. § 12, nr. 1, skal efter den 8. juli 2020 indsende en opgørelse over de faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden med henblik på at beregne medievirksomhedens faktiske tab i annonceindtægter. Opgørelsen skal være ledsaget af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 2 Medievirksomheder, der har modtaget under 100.000 kr. i kompensation i ansøgningsrunden, jf. § 12, nr. 1, skal efter den 8. juli 2020 indsende en opgørelse over de faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden med henblik på at beregne medievirksomhedens faktiske tab i annonceindtægter. Opgørelsen skal være ledsaget af en erklæring på tro- og love om opgørelsens rigtighed.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan som led i en stikprøvekontrol kræve, at modtagere af kompensation på under 100.000 kr., jf. stk. 2, skal udarbejde en opgørelse over de faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden med henblik på at beregne medievirksomhedens faktiske tab i annonceindtægter, og at en uafhængig godkendt revisor skal erklære sig herom.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan fastsætte en frist for indsendelsen af opgørelser og erklæringer, jf. stk. 1-3.

§ 24

Slots- og Kulturstyrelsen kan foretage efterbetaling af kompensation, hvis det på baggrund af den indsendte dokumentation, jf. § 23, viser sig, at en medievirksomhed har fået mindre kompensation, end medievirksomheden er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Efterbetaling, jf. stk. 1, kan ikke begrundes i forhold, der skyldes en nedjustering af medievirksomhedens kompensation, refusion, tilskud mv., jf. § 9.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan foretage en nedjustering af kompensationen i forbindelse med modtagelse af oplysninger, jf. § 23, om det faktiske tab i annonceindtægter og kræve allerede udbetalt kompensation helt eller delvist tilbagebetalt.

§ 25

Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 2 Medievirksomheden skal på forlangende udlevere oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol pålægge medievirksomheden at anvende en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter de nærmere frister for indsendelse af oplysninger, jf. stk. 1-3.

§ 26

Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente oplysninger hos Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder samt videregive oplysninger til andre myndigheder, når det er nødvendigt for Slots- og Kulturstyrelsens eller andre myndigheders administration og kontrol af kompensationsordninger, som har været nødvendige foranstaltninger for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

§ 27

Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalt kompensation i forbindelse med en efterfølgende kontrol i følgende tilfælde:

 • 1) Hvis den pågældende medievirksomhed har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

 • 2) Hvis mediet eller medievirksomheden ikke opfylder de i bekendtgørelsen fastsatte krav, herunder hvis det pågældende medie ved en efterfølgende klagesag hos Pressenævnet vurderes ikke at være omfattet af Pressenævnets kompetence i kompensationsperioden, jf. § 3, nr. 3.

 • 3) Hvis de i bekendtgørelsen påkrævede oplysninger og påkrævet dokumentation ikke indsendes indenfor den af Slots- og Kulturstyrelsen angivne frist.

 • 4) Hvis forudsætningerne for udbetalingen i øvrigt har ændret sig væsentligt.

Kapitel 7 Klage og ikrafttræden
Klageadgang
§ 28

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttræden
§ 29

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.