Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 23a

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1483 af 02. december 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1657 af 18. december 2018

§ 23a

Hvis et instituts bidragspligt ophører, før instituttet har afgivet indeståelse, og der inden bidragspligtens ophør er indtruffet en konkurs eller rekonstruktionsbehandling i et institut omfattet af afdelingen, kan Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen opkræve et kontant bidrag hos instituttet til dækning af instituttets andel af Garantiformuens bidragsfinansierede udgifter i forbindelse med konkursen eller rekonstruktionsbehandlingen, jf. § 19 a, stk. 1. Instituttet er forpligtet til at meddele Finansiel Stabilitet de fornødne oplysninger om instituttets aktiviteter til brug for Finansiel Stabilitets beregning af bidrag. Størrelsen af bidraget fastsættes af Finansiel Stabilitet med udgangspunkt i fordelingen af indeståelser, jf. § 19.

Stk. 2 Et institut, der ophører med at drive virksomhed på et tidspunkt, hvor Garantiformuen har et krav til gode over for instituttet som følge af, at Garantiformuen har deltaget i afviklingen af et institut, kan alene få frigivet den del af instituttets indeståelse, der ikke skal anvendes til at dække Garantiformuens tab i forbindelse med afviklingen.