Bekendtgørelse om elektronisk kontaktpunkt

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1900 af 29. december 2015

Etablering af kvikskranken
§ 1

Erhvervsstyrelsen fører i samarbejde med kompetente myndigheder et elektronisk kontaktpunkt (herefter kvikskranken).

Adgang til kvikskranken
§ 2

Tjenesteydere fra EU/EØS-lande kan via kvikskranken elektronisk indsende ansøgninger og de dokumenter, der er nødvendige, for at kompetente myndigheder kan behandle en ansøgning om tilladelse til at optage og udøve tjenesteydelsesvirksomhed som omfattet af lov om tjenesteydelser i det indre marked, eller anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer som omfattet af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.

§ 3

Erhvervsstyrelsen sikrer, at kompetente myndigheder med tilladelses- eller anerkendelsesordninger på kvikskranken via kvikskranken har adgang til de indsendte ansøgninger og dokumenter inden for deres område.

Stk. 2 Kompetente myndigheder med tilladelses- eller anerkendelsesordninger på kvikskranken meddeler Erhvervsstyrelsen:

  • 1) En eller flere e-mailadresser, hvortil meddelelse om ansøgninger til kvikskranken kan sendes, og

  • 2) en eller flere kontaktpersoner, der skal have adgang til indsendte ansøgninger inden for deres område.

Levering og vedligeholdelse af oplysninger til kvikskranken
§ 4

Kompetente myndigheder med tilladelses- eller anerkendelsesordninger på kvikskranken skal sikre, hvor relevant, at følgende oplysninger om deres ordninger fremstår opdateret på kvikskranken:

  • 1) Ansøgningsblanketter.

  • 2) Vejledninger.

  • 3) Alle krav, der stilles til tjenesteydere.

  • 4) Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser og hjemmeside på kompetente myndigheder.

  • 5) Hvordan og på hvilke vilkår man får adgang til offentlige registre og databaser over tjenesteydere og tjenesteydelser, samt lovregulerede erhverv.

  • 6) Klagemuligheder, der er alment tilgængelige i tilfælde af tvister mellem de kompetente myndigheder og tjenesteyderen.

  • 7) Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og hjemmeside på relevante sammenslutninger og organisationer ud over de kompetente myndigheder, hvor tjenesteydere og tjenestemodtagere kan få praktisk bistand.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte oplysninger skal være tilgængelige på engelsk.

Stk. 3 De i stk. 1 nævnte oplysninger skal opdateres efter gældende retningslinjer fastsat af Erhvervsstyrelsen.

Kompetente myndigheders behandling af ansøgninger indsendt via kvikskranken
§ 5

Henvisningen til lov om tjenesteydelser i det indre marked §6 ser ud til at skulle være til §7, så vi har peget vores krydshenvisning derhen. Ansøgninger og dokumenter kan indsendes via kvikskranken som skannede ansøgninger og dokumenter med skannede underskrifter eller elektroniske underskrifter, medmindre de kompetente myndigheder i overensstemmelse med lovens § 6 stiller krav om originale dokumenter eller bekræftede kopier.

Stk. 2 Henvisningen til §6, stk. 4 er forkert da den bestemmelse ikke findes. Det ser ud til at henvisningen skulle være til §7, stk. 4, så vi har peget vores krydshenvisning derhen. Der kan ikke stilles krav om, at ansøgninger eller dokumenter udstedt i et andet EU/EØS-land er oversat ved autoriseret oversætter, medmindre det følger af andre EU-retsakter, tvingende almene hensyn eller dokumenter omfattet af lovens § 6, stk. 4.

§ 6

Den af den kompetente myndighed fastsatte tidsfrist for behandling af en ansøgning om at optage og udøve tjenesteydelsesvirksomhed her i landet, eller ansøgning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, regnes fra det tidspunkt, hvor en komplet ansøgning indeholdende al relevant dokumentation er modtaget i kvikskranken.

§ 7

Ansøgninger om optagelse og udøvelse af tjenesteydelsesvirksomhed eller anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der er indgivet elektronisk via kvikskranken, besvares elektronisk af den kompetente myndighed, såfremt ansøger har anført en e-mailadresse, hvortil svaret kan sendes.

Ikrafttræden
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1362 af 15. december 2009 om elektronisk kontaktpunkt ophæves.