Bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 346 af 15. marts 2019

Definitioner
§ 1

I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Offentlige myndigheder: Ved offentlige myndigheder forstås de myndigheder, institutioner, ordregivende enheder, indkøbscentraler mv., der er defineret af lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud, eller omfattet af lov om offentlige betalinger § 7.

  • 2) Ordregiver: Statslige, regionale og kommunale myndigheder, offentligretlige organer, som defineret i udbudslovens § 24, nr. 14, 27 og 28, og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer.

  • 3) Elektronisk faktura: En faktura, der er udstedt, sendt og modtaget i et struktureret elektronisk format, der gør det muligt at behandle den automatisk og elektronisk. Elektronisk faktura dækker over dokumenttyperne faktura og kreditnota.

  • 4) Den europæiske standard (EN): Den europæiske standard er publiceret af Europa-Kommissionen ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1870 af 16. oktober 2017. Denne henviser til den europæiske standard for elektronisk fakturering og listen over syntakser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/55/EU i EU-Tidende 2017, L 266, side 19.

  • 5) Fælleseuropæisk serviceorienteret infrastruktur: Ved den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur forstås infrastrukturen, som beskrives nærmere i bekendtgørelsens bilag 2.