Bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 346 af 15. marts 2019

I medfør af § 7 i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, og efter forhandling med berørte myndigheder, herunder de kommunale parter, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Europæisk standard for udformning af elektronisk faktura
 • Bilag 2 Den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur
Definitioner
§ 1

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Offentlige myndigheder: Ved offentlige myndigheder forstås de myndigheder, institutioner, ordregivende enheder, indkøbscentraler mv., der er defineret af lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud, eller omfattet af lov om offentlige betalinger § 7.

 • 2) Ordregiver: Statslige, regionale og kommunale myndigheder, offentligretlige organer, som defineret i udbudslovens § 24, nr. 14, 27 og 28, og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer.

 • 3) Elektronisk faktura: En faktura, der er udstedt, sendt og modtaget i et struktureret elektronisk format, der gør det muligt at behandle den automatisk og elektronisk. Elektronisk faktura dækker over dokumenttyperne faktura og kreditnota.

 • 4) Den europæiske standard (EN): Den europæiske standard er publiceret af Europa-Kommissionen ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1870 af 16. oktober 2017. Denne henviser til den europæiske standard for elektronisk fakturering og listen over syntakser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/55/EU i EU-Tidende 2017, L 266, side 19.

 • 5) Fælleseuropæisk serviceorienteret infrastruktur: Ved den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur forstås infrastrukturen, som beskrives nærmere i bekendtgørelsens bilag 2.

Anvendelse af den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur
§ 2

Offentlige myndigheder skal tilslutte sig og benytte den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur.

§ 3

Offentlige myndigheder er forpligtet til at anvende en certificeret serviceleverandør i forbindelse med tilslutningen til den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur.

Stk. 2 På Erhvervsstyrelsens hjemmeside angives, hvordan en leverandør skal anvende eller begrænses fra at anvende den europæiske standards obligatoriske og frivillige felter i en elektronisk faktura til offentlige myndigheder i Danmark.

Modtagelse og afsendelse af elektroniske fakturaer
§ 4

Offentlige myndigheder skal kunne modtage elektroniske fakturaer, der opfylder kravene i den europæiske standard, som er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 1.

Stk. 2 Offentlige myndigheder skal være registrerede som modtagere i det fællesoffentlige NemHandelsRegister med profilerne fastlagt i bilag 1 og offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, når den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur tages i brug for myndighedens vedkommende, jf. § 5, stk. 2, i lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.

§ 5

Reglerne for udformningen af en elektronisk faktura udarbejdet med den europæiske standard fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

§ 6

Regler for transport af elektroniske fakturaer i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur fremgår af bekendtgørelsens bilag 2.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. april 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for statslige ordregivere og indkøbscentraler fra den 18. april 2019. For andre ikke-statslige ordregivere og ordregivende enheder har bekendtgørelsen virkning fra den 18. april 2020.