14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

Bekendtgørelse nr. 346 af 15. marts 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

I medfør af § 7 i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, og efter forhandling med berørte myndigheder, herunder de kommunale parter, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Europæisk standard for udformning af elektronisk faktura
 • Bilag 2Den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

§1 Definitioner
I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Offentlige myndigheder: Ved offentlige myndigheder forstås de myndigheder, institutioner, ordregivende enheder, indkøbscentraler mv., der er defineret af lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud, eller omfattet af lov om offentlige betalinger § 7.

 • 2) Ordregiver: Statslige, regionale og kommunale myndigheder, offentligretlige organer, som defineret i udbudslovens § 24, nr. 14, 27 og 28, og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer.

 • 3) Elektronisk faktura: En faktura, der er udstedt, sendt og modtaget i et struktureret elektronisk format, der gør det muligt at behandle den automatisk og elektronisk. Elektronisk faktura dækker over dokumenttyperne faktura og kreditnota.

 • 4) Den europæiske standard (EN): Den europæiske standard er publiceret af Europa-Kommissionen ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1870 af 16. oktober 2017. Denne henviser til den europæiske standard for elektronisk fakturering og listen over syntakser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/55/EU i EU-Tidende 2017, L 266, side 19.

 • 5) Fælleseuropæisk serviceorienteret infrastruktur: Ved den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur forstås infrastrukturen, som beskrives nærmere i bekendtgørelsens bilag 2.

§2 Anvendelse af den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur
Offentlige myndigheder skal tilslutte sig og benytte den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur.

§3 Offentlige myndigheder er forpligtet til at anvende en certificeret serviceleverandør i forbindelse med tilslutningen til den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur.

Stk. 2 På Erhvervsstyrelsens hjemmeside angives, hvordan en leverandør skal anvende eller begrænses fra at anvende den europæiske standards obligatoriske og frivillige felter i en elektronisk faktura til offentlige myndigheder i Danmark.

§4 Modtagelse og afsendelse af elektroniske fakturaer
Offentlige myndigheder skal kunne modtage elektroniske fakturaer, der opfylder kravene i den europæiske standard, som er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 1.

Stk. 2 Offentlige myndigheder skal være registrerede som modtagere i det fællesoffentlige NemHandelsRegister med profilerne fastlagt i bilag 1 og offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, når den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur tages i brug for myndighedens vedkommende, jf. § 5, stk. 2, i lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.

§5 Reglerne for udformningen af en elektronisk faktura udarbejdet med den europæiske standard fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

§6 Regler for transport af elektroniske fakturaer i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur fremgår af bekendtgørelsens bilag 2.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. april 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for statslige ordregivere og indkøbscentraler fra den 18. april 2019. For andre ikke-statslige ordregivere og ordregivende enheder har bekendtgørelsen virkning fra den 18. april 2020.

profile photo
Profilside