14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 472 af 25. May 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ved gennemførelse af arbejdspladsvurderingen skal arbejdsgiveren være særlig opmærksom på følgende:

 • 1) Emissionsniveauer og andre relevante sundheds- og sikkerhedsrelaterede date, som fabrikanten eller distributøren har oplyst for udstyret.

 • 2) Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger, eksponeringsgrænseværdier for sensoriske virkninger og aktionsniveauer, jf. kapitel 3 og bilag 2 og 3.

 • 3) Eksponeringens frekvens, niveau, varighed og type, herunder fordelingen over den ansattes krop og på arbejdspladsen.

 • 4) Enhver direkte biofysisk virkning.

 • 5) Enhver virkning på særligt udsatte ansattes sundhed og sikkerhed, navnlig ansatte med aktivt eller passivt, implanteret medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere, ansatte med kropsbåret medicinsk udstyr, som f.eks. insulinpumper, og gravide ansatte.

 • 6) Enhver indirekte virkning.

 • 7) Muligheden for i stedet at anvende erstatningsudstyr, som er udformet med henblik på at begrænse eksponering for elektromagnetiske felter.

 • 8) Relevante oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med helbredsundersøgelser, jf. kapitel 5.

 • 9) Flere eksponeringskilder.

 • 10) Samtidig eksponering for felter med flere frekvenser.

•••

Stk. 2 På arbejdspladser, hvor der er offentlig adgang, er der ikke krav om, at arbejdsgiveren skal gennemføre vurdering af eksponeringen i forhold til den ansatte, hvis

 • 1) der allerede er gennemført en vurdering i overensstemmelse med Rådets henstilling (1999/519/EF) om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz - 300 GHz),

 • 2) restriktionerne fastsat i disse bestemmelser er overholdt for den ansatte, og

 • 3) sundheds- og sikkerhedsrisici er udelukkede.

•••
profile photo
Profilside