14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 472 af 25. May 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

  • 1) overtræder §§ 4-8 og §§ 10-24,

  • 2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller

  • 3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

•••

Stk. 2 For overtrædelse af §§ 4-22 og § 24 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside