14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. januar 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Revisoreksamen
For at kunne indstille sig til den skriftlige prøve til revisoreksamen kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding:

  • 1) En af følgende:

    • a) at revisorkandidateksamen (cand.merc.aud.) er bestået, eller

    • b) at en anden kandidateksamen er bestået, og kravene i § 5, stk. 1 og 2, er opfyldt.

  • 2) Deltagelse i mindst tre år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt, jf. revisorlovens § 1, stk. 2 og 3, under tilsyn af en godkendt revisor i en godkendt revisionsvirksomhed, og således at mindst et år er foregået efter, at kandidatuddannelsen, jf. nr. 1, er bestået, og mindst to år har ligget inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen.

•••

Stk. 2 Betingelsen i stk. 1, nr. 2, hvorefter mindst et års deltagelse i udførelse af opgaver skal være foregået efter bestået kandidatuddannelse, og mindst to års deltagelse skal ligge inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding, anses tillige for opfyldt, hvor den tilmeldte senest ved afholdelsen af den skriftlige prøve dokumenterer, at deltagelsen er opnået inden prøvens afholdelse.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, herunder med hensyn til erfaring opnået i et andet land end Danmark. Styrelsen kan alene dispensere for op til et år vedrørende erfaring opnået hos en virksomhed, der ikke er en godkendt revisionsvirksomhed. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 1. maj det pågældende år.

•••
profile photo
Profilside