14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Finder bedømmerne ved en eksamination, at der er begrundet mistanke om en kandidats brud på eksamensregler, herunder eksamenssnyd, eller forsøg herpå, afgiver bedømmerne snarest muligt en redegørelse herom til Eksamensudvalget. Det samme gælder, hvis FSR – danske revisorer i forbindelse med afholdelse en af de i § 1 nævnte eksamener og prøver finder, at der er begrundet mistanke om en kandidats brud på eksamensregler, herunder eksamenssnyd, eller forsøg herpå. Udvalget giver kandidaten lejlighed til at kommentere redegørelsen inden for en frist af mindst en uge.

•••

Stk. 2 Eksamensudvalget træffer afgørelse på grundlag af redegørelsen fra FSR – danske revisorer og kandidatens eventuelle kommentarer. Ved afgørelsen kan udvalget:

  • 1) Tildele kandidaten en advarsel.

  • 2) Annullere den pågældende prøve.

  • 3) Bortvise kandidaten fra i en begrænset periode at deltage de i § 1 nævnte eksamener og prøver.

  • 4) Bortvise kandidaten permanent fra at deltage i de i § 1 nævnte eksamener og prøver.

•••

Stk. 3 Kandidatens karakter tilbageholdes, indtil Eksamensudvalget har truffet afgørelse efter stk. 2. Kandidaten kan ikke forud for udvalgets afgørelse aflægge en af de i § 1 nævnte eksamener og prøver.

•••

Stk. 4 Træffer Eksamensudvalget afgørelse efter stk. 2, nr.1-4, har kandidaten ikke krav på refusion af betaling for deltagelse i den pågældende prøve eller eksamen.

•••

Stk. 5 Eksamensudvalgets afgørelse efter stk. 2, nr. 1-4, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside