14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. januar 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Klage over en eksamination, herunder en eksamensbedømmelse, kan af eksaminanden indgives til FSR - danske revisorer. Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være modtaget senest to uger efter, at resultatet af en eksamination er meddelt eksaminanden.

•••

Stk. 2 Der kan bl.a. klages over:

  • 1) retlige spørgsmål,

  • 2) eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende),

  • 3) prøveforløbet og

  • 4) bedømmelsen.

•••

Stk. 3 Vedrører klagen bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, forelægger FSR - danske revisorer straks klagen for eksaminator og censor, der har en frist på to uger til at afgive en udtalelse om bedømmelsen m.v., herunder en indstilling til klagen. Klageren skal have lejlighed til at kommentere bedømmernes udtalelse inden for en frist af mindst en uge.

•••

Stk. 4 Eksamensudvalget træffer på grundlag af bedømmernes udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen afgørelse efter stk. 2.

•••

Stk. 5 Behandlingen af klagen skal så vidt muligt være afsluttet og resultatet meddelt klageren senest seks uger efter, at FSR - danske revisorer har modtaget klagen.

•••
profile photo
Profilside