14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 FSR - danske revisorer afholder de i § 1 nævnte prøver og eksamener på grundlag af de retningslinjer, der er fastsat af Eksamensudvalget, jf. § 17, stk. 1 og 2, og påser, at tilmeldte kandidater opfylder betingelserne for indstilling til prøver og eksamener. Af bilag 1 fremgår de opgaver, som FSR - danske revisorer varetager i denne forbindelse.

•••

Stk. 2 FSR - danske revisorer fastsætter de nærmere krav til tilmelding og framelding til de i § 1 nævnte eksamener, herunder frist vedrørende betaling for deltagelse i eksamener og prøver.

•••

Stk. 3 FSR - danske revisorer samarbejder og udveksler oplysninger om afholdelse af de i § 1 nævnte eksamener med Erhvervsstyrelsen. Forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt finder anvendelse ved FSR - danske revisorers afholdelse af prøver og eksamener, ligesom FSR - danske revisorer har tavshedspligt vedrørende de fra Erhvervsstyrelsen modtagne oplysninger.

•••

Stk. 4 For personer, der af FSR - danske revisorer er udpeget til at udarbejde eksamensopgaver til brug for prøver og eksamener, eller som deltager i arbejdet hermed, finder forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt anvendelse.

•••

Stk. 5 FSR - danske revisorer må ikke i markedsføringsmæssig eller anden kommerciel sammenhæng benytte oplysninger modtaget i forbindelse med tilmelding til prøver eller eksamen.

•••

Stk. 6 FSR - danske revisorer offentliggør efterfølgende skriftligt stillede eksamensopgaver med tilhørende rettevejledninger og kan ikke kræve betaling for offentlighedens adgang hertil.

•••

Stk. 7 FSR - danske revisorer indsender årligt og senest den 1. marts til Eksamensudvalget regnskab for det foregående år for afholdelse af eksamener fordelt på de forskellige eksamenstyper. Inden samme frist indsender FSR - danske revisorer til udvalget budget for det indeværende år for afholdelse af eksamener fordelt på de forskellige eksamenstyper.

•••

Stk. 8 Erhvervsstyrelsen fører som ansvarlig myndighed efter revisorlovens § 32, stk. 3, tilsyn med FSR - danske revisorers afholdelse af de i § 1 nævnte eksamener og prøver. Styrelsen kan i den forbindelse give påbud vedrørende de nævnte forhold.

•••
profile photo
Profilside