Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 67 af 19. januar 2021

§ 17

Eksamensudvalget fastsætter nærmere retningslinjer for:

  • 1) Indholdet af og fremgangsmåden ved de i § 1 nævnte prøver og eksamener.

  • 2) Eksaminatorers og censorers medvirken ved de i § 1 nævnte prøver og eksamener.

  • 3) Fastsættelse af betaling for deltagelse i de i § 1 nævnte prøver og eksamener.

Stk. 2 Eksamensudvalget kan i retningslinjerne, jf. stk. 1, fastsætte regler om anvendelse af computere ved prøverne.

Stk. 3 Eksamensudvalgets retningslinjer skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4 Eksaminatorer og censorer til de skriftlige og mundtlige prøver indstilles af FSR - danske revisorer, og udnævnes og afskediges af Eksamensudvalget. Udnævnelse sker for to år. Genudnævnelse kan ske.

Stk. 5 Eksamensudvalget træffer afgørelser vedrørende § 8, stk. 3, og § 12, stk. 5, og behandler klager over afviklingen og bedømmelsen af en eksamen, jf. §§ 19 og 20.

Stk. 6 Eksamensudvalgets træffer afgørelse i sager om brud på eksamensregler, herunder eksamenssnyd, jf. § 21.