Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 67 af 19. januar 2021

I medfør af § 3 a, stk. 2, og § 33, stk. 1 og 2, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 25 af 8. januar 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Opgaver som FSR – danske revisorer forventes at varetage i forbindelse med afholdelse af de i § 1 og § 25 nævnte prøver og eksamener:
Kapitel 1 Eksamener og prøver for revisorer
§ 1

Eksamen for statsautoriserede revisorer (revisoreksamen) består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Stk. 2 Særlig prøve, jf. revisorlovens § 9, stk. 3.

Stk. 3 Egnethedsprøve for personer, som i udlandet er godkendt til at udføre lovpligtig revision, består af en mundtlig prøve.

§ 2

Eksamensudvalget nedsat af Revisorrådet, jf. bekendtgørelse om Revisorrådet, bistår Erhvervsstyrelsen ved administrationen af de i § 1 nævnte eksamener og prøver.

Stk. 2 De i § 1 nævnte eksamener og prøver afholdes af FSR - danske revisorer.

Stk. 3 Mundtlige eksamener og prøver er offentlige. Erhvervsstyrelsen har tillige adgang til at overvære voteringen ved mundtlige eksamener og prøver som led i styrelsens tilsynsvirksomhed, jf. revisorlovens § 32.

Stk. 4 Betaling for deltagelse i de i § 1 nævnte eksamener og prøver opkræves af FSR - danske revisorer. Betalingen dækker udgifter, der er nødvendige for afholdelsen af eksamen, herunder udgifter til honorarer og administration. Betalingen er ens for alle deltagere ved en eksamen. Betalingen fastsættes således, at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med afholdelse af de i § 1 nævnte eksamener og prøver, og således at der tilstræbes balance over en løbende 4-årig periode. Eventuelle realiserede over- eller underskud oppebæres, henholdsvis afholdes af FSR – danske revisorer.

Kapitel 2 Betingelser for indstilling til eksamener og prøver
Revisoreksamen
§ 3

For at kunne indstille sig til den skriftlige prøve til revisoreksamen kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding:

 • 1) En af følgende:

  • a) at revisorkandidateksamen (cand.merc.aud.) er bestået, eller

  • b) at en anden kandidateksamen er bestået, og kravene i § 5, stk. 1 og 2, er opfyldt.

 • 2) Deltagelse i mindst tre år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt, jf. revisorlovens § 1, stk. 2 og 3, under tilsyn af en godkendt revisor i en godkendt revisionsvirksomhed, og således at mindst et år er foregået efter, at kandidatuddannelsen, jf. nr. 1, er bestået, og mindst to år har ligget inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen.

Stk. 2 Betingelsen i stk. 1, nr. 2, hvorefter mindst et års deltagelse i udførelse af opgaver skal være foregået efter bestået kandidatuddannelse, og mindst to års deltagelse skal ligge inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding, anses tillige for opfyldt, hvor den tilmeldte senest ved afholdelsen af den skriftlige prøve dokumenterer, at deltagelsen er opnået inden prøvens afholdelse.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, herunder med hensyn til erfaring opnået i et andet land end Danmark. Styrelsen kan alene dispensere for op til et år vedrørende erfaring opnået hos en virksomhed, der ikke er en godkendt revisionsvirksomhed. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 1. maj det pågældende år.

§ 4

En registreret revisor, der er optaget i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 2, kan indstille sig til revisoreksamen.

§ 5

En kandidateksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, litra b, skal sammen med supplerende beståede danske eller udenlandske uddannelseselementer som minimum:

 • 1) opfylde adgangskravene til revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.), og

 • 2) indeholde fag i revision, regnskab, skat og erhvervsret, der ækvivalerer de obligatoriske fag på revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.), og har et omfang på mindst 60 ECTS-point.

Stk. 2 En kandidat, der indstiller sig på baggrund af § 3, stk. 1, nr. 1, litra b, skal sammen med indstillingen til den skriftlige prøve vedlægge en udtalelse fra en uddannelsesinstitution, der udbyder revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.), hvoraf det fremgår, at

 • 1) kandidaten opfylder adgangskravene til revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.), og

 • 2) kandidatens fag i revision, regnskab, skat og erhvervsret ækvivalerer de obligatoriske fag på revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.).

§ 6

Den skriftlige prøve til revisoreksamen afholdes en gang årligt i andet halvår. Den mundtlige prøve afholdes to gange om året, én gang i første halvår og én gang i andet halvår.

Stk. 2 Ansøgning om at indstille sig til eksamen indgives til FSR - danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR - danske revisorer.

Stk. 3 Ansøgning om at indstille sig til den skriftlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. juni i det pågældende år. Ansøgningen skal indeholde oplysning, om kandidaten ønsker at tilmelde sig den næstkommende mundtlige prøve, forudsat at den skriftlige prøve er bestået.

Stk. 4 Ansøgning om alene at indstille sig til den mundtlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. april for prøven i første halvår og senest den 1. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år.

Stk. 5 Framelding fra den skriftlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest syv kalenderdage før prøvens afholdelse, jf. stk. 6. Framelding fra den mundtlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 15. april for prøven i første halvår og senest den 15. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år.

Stk. 6 Datoer for afholdelse af den skriftlige prøve og den mundtlige prøve offentliggøres årligt og senest den 31. marts på FSR - danske revisorers hjemmeside.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen kan under særlige omstændigheder dispensere fra fristerne i stk. 3-5.

§ 7

Eksamensudvalget kan beslutte, at den skriftlige prøve til revisoreksamen afholdes mere end en gang årligt. Udvalget fastsætter tilmeldingsfristen for tilmelding til prøven og seneste dato for offentliggørelse af datoen for prøvens afholdelse. § 6, stk. 2 og 5, 1. pkt., og stk. 7, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Udvalgets beslutning efter stk. 1 skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

§ 8

For at kunne deltage i den mundtlige prøve til revisoreksamen kræves, at den skriftlige prøve er bestået.

Stk. 2 Den mundtlige prøve skal være bestået senest i det syvende kalenderår efter det år, hvor kandidaten har bestået den skriftlige prøve.

Stk. 3 Eksamensudvalget kan dispensere fra stk. 2, hvor særlige omstændigheder foreligger. Anmodning om dispensation skal være modtaget i udvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår det pågældende år.

Særlig prøve, jf. revisorlovens § 9, stk. 3
§ 9

For at kunne indstille sig til den i § 1, stk. 2, nævnte særlige prøve kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding dokumentation for, at deponering, bortfald, fratagelse eller frakendelse af godkendelsen for den pågældende har haft en varighed på mere end tre år. Har godkendelsen været frakendt, kræves dokumentation for, at frakendelsestiden er udløbet på prøvetidspunktet.

Stk. 2 Den særlige prøve er mundtlig og afholdes efter behov.

Stk. 3 Ansøgning om at indstille sig til prøven indgives til FSR - danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR - danske revisorer. Indstilling til den særlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. i måneden forud for det tidspunkt, den særlige prøve ønskes afholdt af kandidaten.

Egnethedsprøve for personer med udenlandsk godkendelse til udførelse af lovpligtig revision
§ 10

For at kunne indstille sig til den i § 1, stk. 3, nævnte egnethedsprøve kræves på tidspunktet for tilmelding dokumentation for, at Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens § 10, stk. 2, har godkendt den pågældende til aflæggelse af prøven.

Stk. 2 Egnethedsprøven er mundtlig og afholdes to gange om året samtidig med afholdelse af den mundtlige prøve til revisoreksamen.

Stk. 3 Ansøgning om at indstille sig til egnethedsprøven indgives til FSR - danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR - danske revisorer. Indstilling skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. april for prøven i første halvår og senest den 1. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år. Erhvervsstyrelsen kan under særlige omstændigheder dispensere fra fristerne i 2. pkt.

Kapitel 3 Indhold og bedømmelse af eksamener og prøver
Eksaminatorer og censorer
§ 11

Skriftlige eksamener bedømmes af en eksaminator samt en censor. Eksaminator og censor skal være statsautoriserede revisorer.

Stk. 2 Mundtlige eksamener og prøver bedømmes af en eksaminator samt to censorer. Eksaminator skal være statsautoriseret revisor. Den ene censor skal være statsautoriseret revisor, og den anden censor skal være en person, der ikke er godkendt revisor. Sidstnævnte censor må ikke have været ansat hos eller drive virksomhed sammen med godkendte revisorer inden for de seneste tre år forud for udnævnelsen til censor, jf. § 17, stk. 4.

Stk. 3 Censor og eksaminator skal under voteringen tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Stk. 4 Eksaminatorers og censorers virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Revisoreksamen
§ 12

Den skriftlige og mundtlige prøve til revisoreksamen skal godtgøre kandidatens praktiske duelighed inden for de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt, jf. revisorlovens § 1, stk. 2 og 3.

Stk. 2 Den skriftlige prøve afholdes over to dage med hver en varighed af seks timer. Prøven kan indeholde en kombination af spørgsmål med lange svar, spørgsmål med korte svar, multiple choice samt beregninger og skal stilles inden for følgende områder:

 • 1) Faglig etik og uafhængighed, herunder revisors tiltræden og fratræden, opgaveaccept, rapportering om økonomiske forbrydelser tavshedspligt, og kvalitetsstyring.

 • 2) Revision og faglige kvalifikationer.

 • 3) Retlige krav og faglige standarder for revision og anden erklæringsafgivelse.

 • 4) Internationale revisionsstandarder.

 • 5) Generel regnskabsteori og -principper.

 • 6) Retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

 • 7) Internationale regnskabsstandarder.

 • 8) Regnskabsanalyse.

 • 9) Driftsbogholderi og internt regnskab.

 • 10) Risikostyring og intern kontrol.

Stk. 3 Et eller flere af følgende fagområder skal indgå i den skriftlige eksamen i det omfang, det har betydning for revision eller anden erklæringsafgivelse:

 • 1) Selskabsret og virksomhedsledelse.

 • 2) Konkursret og regler om tilsvarende bobehandlinger.

 • 3) Skatteret.

 • 4) Civilret og erhvervsret.

 • 5) Arbejdsret og lovgivning om social sikring.

 • 6) Informationsteknologi og computersystemer.

 • 7) Driftsøkonomi, nationaløkonomi og finansiering.

 • 8) Matematik og statistik.

 • 9) Grundlæggende principper for virksomheders økonomiske styring.

Stk. 4 Den mundtlige prøve skal godtgøre kandidatens praktiske duelighed og dække de fagområder, der er nævnt i stk. 2. Endvidere kan de i stk. 3 nævnte fagområder indgå i prøven i det omfang, det har betydning for revision eller anden erklæringsafgivelse.

Stk. 5 Tilsiger helbredsmæssige forhold eller andre særlige omstændigheder det, kan Eksamensudvalget efter begrundet ansøgning meddele en kandidat ekstra tid til den skriftlige prøve. Ansøgning skal så vidt muligt indgives til Eksamensudvalget inden tilmeldingsfristens udløb, jf. § 6, stk. 3, 1. pkt. Udvalget kan bemyndige formanden til i nærmere bestemt omfang at træffe afgørelser i sager omfattet af 1. pkt.

§ 13

Der gives en særskilt bedømmelse af den skriftlige prøve og en særskilt bedømmelse af den mundtlige prøve. Ved bedømmelsen anvendes karaktererne »bestået« og »ikke bestået«.

Stk. 2 For at bestå revisoreksamen kræves, at kandidaten opnår karakteren »bestået« ved den skriftlige prøve og ved den mundtlige prøve.

§ 14

For bestået revisoreksamen udfærdiger FSR - danske revisorer et eksamensbevis.

Særlig prøve, jf. revisorlovens § 9, stk. 3
§ 15

Den særlige prøve som nævnt i § 1, stk. 2, skal godtgøre, at kandidaten har et passende fagligt niveau (masterniveau) inden for de fagområder, der indgår i den mundtlige prøve ved revisoreksamen, jf. § 12, stk. 4.

Stk. 2 Ved bedømmelsen anvendes karaktererne »bestået« og »ikke bestået«. For at bestå prøven kræves, at kandidaten opnår karakteren »bestået«.

Stk. 3 For beståelsen af den særlige prøve udfærdiger FSR - danske revisorer et eksamensbevis.

Egnethedsprøve for personer med udenlandsk godkendelse til udførelse af lovpligtig revision
§ 16

Egnethedsprøven som nævnt i § 1, stk. 3, skal godtgøre kandidatens praktiske duelighed inden for de i § 12, stk. 2 og 3, nævnte områder, hvor kendskab til dansk lovgivning og praksis er nødvendigt for udøvelse af lovpligtig revision i Danmark.

Stk. 2 For personer, der har opnået godkendelse til at udføre lovpligtig revision i et land, der ikke har gennemført Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, og som EU ikke har indgået aftale med, kan egnethedsprøven udvides til at omfatte yderligere fagområder.

Stk. 3 Ved bedømmelsen anvendes karaktererne »bestået« og »ikke bestået«. For at bestå egnethedsprøven kræves, at kandidaten opnår karakteren »bestået«.

Stk. 4 For bestået egnethedsprøve udfærdiger FSR - danske revisorer et eksamensbevis.

Kapitel 4 Eksamensudvalgets opgaver
§ 17

Eksamensudvalget fastsætter nærmere retningslinjer for:

 • 1) Indholdet af og fremgangsmåden ved de i § 1 nævnte prøver og eksamener.

 • 2) Eksaminatorers og censorers medvirken ved de i § 1 nævnte prøver og eksamener.

 • 3) Fastsættelse af betaling for deltagelse i de i § 1 nævnte prøver og eksamener.

Stk. 2 Eksamensudvalget kan i retningslinjerne, jf. stk. 1, fastsætte regler om anvendelse af computere ved prøverne.

Stk. 3 Eksamensudvalgets retningslinjer skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4 Eksaminatorer og censorer til de skriftlige og mundtlige prøver indstilles af FSR - danske revisorer, og udnævnes og afskediges af Eksamensudvalget. Udnævnelse sker for to år. Genudnævnelse kan ske.

Stk. 5 Eksamensudvalget træffer afgørelser vedrørende § 8, stk. 3, og § 12, stk. 5, og behandler klager over afviklingen og bedømmelsen af en eksamen, jf. §§ 19 og 20.

Stk. 6 Eksamensudvalgets træffer afgørelse i sager om brud på eksamensregler, herunder eksamenssnyd, jf. § 21.

Kapitel 5 FSR - danske revisorers opgaver
§ 18

FSR - danske revisorer afholder de i § 1 nævnte prøver og eksamener på grundlag af de retningslinjer, der er fastsat af Eksamensudvalget, jf. § 17, stk. 1 og 2, og påser, at tilmeldte kandidater opfylder betingelserne for indstilling til prøver og eksamener. Af bilag 1 fremgår de opgaver, som FSR - danske revisorer varetager i denne forbindelse.

Stk. 2 FSR - danske revisorer fastsætter de nærmere krav til tilmelding og framelding til de i § 1 nævnte eksamener, herunder frist vedrørende betaling for deltagelse i eksamener og prøver.

Stk. 3 FSR - danske revisorer samarbejder og udveksler oplysninger om afholdelse af de i § 1 nævnte eksamener med Erhvervsstyrelsen. Forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt finder anvendelse ved FSR - danske revisorers afholdelse af prøver og eksamener, ligesom FSR - danske revisorer har tavshedspligt vedrørende de fra Erhvervsstyrelsen modtagne oplysninger.

Stk. 4 For personer, der af FSR - danske revisorer er udpeget til at udarbejde eksamensopgaver til brug for prøver og eksamener, eller som deltager i arbejdet hermed, finder forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt anvendelse.

Stk. 5 FSR - danske revisorer må ikke i markedsføringsmæssig eller anden kommerciel sammenhæng benytte oplysninger modtaget i forbindelse med tilmelding til prøver eller eksamen.

Stk. 6 FSR - danske revisorer offentliggør efterfølgende skriftligt stillede eksamensopgaver med tilhørende rettevejledninger og kan ikke kræve betaling for offentlighedens adgang hertil.

Stk. 7 FSR - danske revisorer indsender årligt og senest den 1. marts til Eksamensudvalget regnskab for det foregående år for afholdelse af eksamener fordelt på de forskellige eksamenstyper. Inden samme frist indsender FSR - danske revisorer til udvalget budget for det indeværende år for afholdelse af eksamener fordelt på de forskellige eksamenstyper.

Stk. 8 Erhvervsstyrelsen fører som ansvarlig myndighed efter revisorlovens § 32, stk. 3, tilsyn med FSR - danske revisorers afholdelse af de i § 1 nævnte eksamener og prøver. Styrelsen kan i den forbindelse give påbud vedrørende de nævnte forhold.

Kapitel 6 Klageadgang
§ 19

Klage over en eksamination, herunder en eksamensbedømmelse, kan af eksaminanden indgives til FSR - danske revisorer. Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være modtaget senest to uger efter, at resultatet af en eksamination er meddelt eksaminanden.

Stk. 2 Der kan bl.a. klages over:

 • 1) retlige spørgsmål,

 • 2) eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende),

 • 3) prøveforløbet og

 • 4) bedømmelsen.

Stk. 3 Vedrører klagen bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, forelægger FSR - danske revisorer straks klagen for eksaminator og censor, der har en frist på to uger til at afgive en udtalelse om bedømmelsen m.v., herunder en indstilling til klagen. Klageren skal have lejlighed til at kommentere bedømmernes udtalelse inden for en frist af mindst en uge.

Stk. 4 Eksamensudvalget træffer på grundlag af bedømmernes udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen afgørelse efter stk. 2.

Stk. 5 Behandlingen af klagen skal så vidt muligt være afsluttet og resultatet meddelt klageren senest seks uger efter, at FSR - danske revisorer har modtaget klagen.

§ 20

Eksamensudvalgets afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

 • 1) ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved den mundtlige prøve,

 • 2) ny prøve (omprøve), eller

 • 3) at klageren ikke får medhold i klagen.

Stk. 2 Ved en ombedømmelse udpeger FSR – danske revisorer snarest muligt en ny eksaminator og censor. Bedømmerne skal have forelagt sagens akter, herunder opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelse og klagerens kommentarer.

Stk. 3 Bedømmelsen ved ombedømmelsen meddeles Eksamensudvalget i form af en skriftlig begrundelse for bedømmelsen. Udvalget giver klageren meddelelse om bedømmelsen og begrundelsen for bedømmelsen.

Stk. 4 Bedømmelsen efter ombedømmelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 7 Brud på eksamensregler, herunder eksamenssnyd
§ 21

Finder bedømmerne ved en eksamination, at der er begrundet mistanke om en kandidats brud på eksamensregler, herunder eksamenssnyd, eller forsøg herpå, afgiver bedømmerne snarest muligt en redegørelse herom til Eksamensudvalget. Det samme gælder, hvis FSR – danske revisorer i forbindelse med afholdelse en af de i § 1 nævnte eksamener og prøver finder, at der er begrundet mistanke om en kandidats brud på eksamensregler, herunder eksamenssnyd, eller forsøg herpå. Udvalget giver kandidaten lejlighed til at kommentere redegørelsen inden for en frist af mindst en uge.

Stk. 2 Eksamensudvalget træffer afgørelse på grundlag af redegørelsen fra FSR – danske revisorer og kandidatens eventuelle kommentarer. Ved afgørelsen kan udvalget:

 • 1) Tildele kandidaten en advarsel.

 • 2) Annullere den pågældende prøve.

 • 3) Bortvise kandidaten fra i en begrænset periode at deltage de i § 1 nævnte eksamener og prøver.

 • 4) Bortvise kandidaten permanent fra at deltage i de i § 1 nævnte eksamener og prøver.

Stk. 3 Kandidatens karakter tilbageholdes, indtil Eksamensudvalget har truffet afgørelse efter stk. 2. Kandidaten kan ikke forud for udvalgets afgørelse aflægge en af de i § 1 nævnte eksamener og prøver.

Stk. 4 Træffer Eksamensudvalget afgørelse efter stk. 2, nr.1-4, har kandidaten ikke krav på refusion af betaling for deltagelse i den pågældende prøve eller eksamen.

Stk. 5 Eksamensudvalgets afgørelse efter stk. 2, nr. 1-4, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8 Øvrige bestemmelser
§ 22

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte retningslinjer for opbevaringen af oplysninger, som styrelsen modtager i forbindelse med behandling og afgørelse af sager omfattet af denne bekendtgørelse, herunder om længden af det tidsrum, hvori oplysningerne opbevares.

Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016 om eksamener m.v. for godkendte revisorer ophæves.

§ 24

Den skriftlige prøve til revisoreksamen kan indtil udgangen af 2023 aflægges efter reglerne i §§ 25-27.

§ 25

En person kan indstille sig til modul A, B eller C ved den skriftlige revisoreksamen efter § 11, stk. 2-4, i bekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016 om eksamener m.v. for godkendte revisorer, så længe modulerne afholdes, jf. stk. 2, hvis den pågældende inden ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse har bestået et eller flere af modulerne A, B og C.

Stk. 2 Modulerne A, B og C afholdes indtil udgangen af 2023 en gang årligt af FSR – danske revisorer. Modulerne afholdes ikke efter 2023.

Stk. 3 Tilsiger antallet af tilmeldte til et af modulerne A, B og C det, kan Eksamensudvalget beslutte, at eksamen vedrørende et modul kan aflægges enten som en mundtlig prøve vedrørende det pågældende modul eller ved aflevering af en afløsningsopgave med efterfølgende mundtligt forsvar. Udvalget fastsætter de nærmere regler herfor. Erhvervsstyrelsen skal godkende udvalgets beslutning.

Stk. 4 Tilmelding til et eller flere af modulerne A, B eller C indgives til FSR - danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR - danske revisorer. Tilmelding skal i 2021 være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. juni. Tilmelding skal i 2022 og 2023 være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. marts i det pågældende år.

Stk. 5 FSR - danske revisorer offentliggør senest den 31. marts 2021 på sin hjemmeside datoerne for afholdelse af modulerne A, B og C ved den skriftlige prøve til revisoreksamen i 2021, og senest den 15. januar 2022 og 2023 datoerne for afholdelse af modulerne A, B og C i de pågældende år.

§ 26

For eksaminationen i modulerne A og B ved den skriftlige prøve til revisoreksamen gælder § 11, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016 om eksamener m.v. for godkendte revisorer.

Stk. 2 Den skriftlige eksamination i modul C, der har en varighed af fire timer, skal dække områderne andre erklæringer med sikkerhed, jf. revisorlovens § 1, stk. 2, og andre erklæringer, jf. revisorlovens § 1, stk. 3, samt områderne nævnt i denne bekendtgørelses § 12, stk. 3, i det omfang, det har betydning for disse erklæringer.

Stk. 3 For afholdelsen og bedømmelsen af modulerne A, B og C finder § 2, stk. 1, § 6, stk. 7, § 11, stk. 1, 3 og 4, § 13, stk. 1, 2. pkt., og §§ 17-22 med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Betaling for deltagelse i modulerne A, B og C opkræves af FSR - danske revisorer. Betalingen kan ikke overstige det beløb, der i 2020 er opkrævet for deltagelse i hvert modul reguleret den 1. januar i årene 2021-23 efter det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion. Betalingen omfatter udgifter, der er nødvendige for afholdelsen af eksamen, herunder udgifter til honorarer og administration. Et over- eller underskud ved afholdelsen af modulerne A, B og C indregnes i de samlede indtægter/udgifter vedrørende afholdelsen af de i § 1 nævnte skriftlige prøver og eksamener.

§ 27

Indstiller en person, der er omfattet af § 25, stk. 1, sig til den skriftlige prøve, jf. § 6, stk. 3, kan den pågældende ikke i 2021, 2022 eller 2023 indstille sig til modul A, B eller C ved den skriftlige prøve til revisoreksamen.

Stk. 2 Eksamensudvalget kan, når ganske særlige omstændigheder foreligger, dispensere fra stk. 1. Anmodning herom skal indgives til udvalget senest den 1. marts det pågældende år.

§ 28

Den, der har bestået den skriftlige prøve til revisoreksamen efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016 om eksamener m.v. for godkendte revisorer, anses for at opfylde kravet i § 8, stk. 1. Det samme gælder for den, der har bestået modulerne A, B og C efter §§ 25-26, herunder hvis et eller to moduler er bestået forud for den 1. januar 2021 efter bekendtgørelsen anført i 1. pkt.