14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer

I medfør af § 3 a, stk. 2, og § 33, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved lov nr. 617 af 12. juni 2013 og lov nr. 631 af 8. juni 2016, og § 4, stk. 6, i lov nr. 617 af 12. juni 2013 om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Eksamener og prøver for revisorer

§1 Eksamen for statsautoriserede revisorer (revisoreksamen) består af en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve omfatter tre separate eksaminationer benævnt modul A, B og C.

Stk. 2 Særlig prøve for personer, som har været uden godkendelse som revisor i en årrække, består af en mundtlig prøve.

Stk. 3 Egnethedsprøve for personer, som i udlandet er godkendt til at udføre lovpligtig revision, består af en mundtlig prøve.

§2 Eksamensudvalget nedsat af Revisorrådet, jf. bekendtgørelse om Revisorrådet, bistår Erhvervsstyrelsen ved administrationen af de i § 1 nævnte eksamener og prøver samt kvalifikationseksamen, jf. §§ 21 - 30.

Stk. 2 De i § 1 nævnte eksamener og prøver samt kvalifikationseksamen afholdes af FSR - danske revisorer.

Stk. 3 Mundtlige eksamener og prøver er offentlige. Erhvervsstyrelsen har tillige adgang til at overvære voteringen ved mundtlige eksamener og prøver som led i styrelsens tilsynsvirksomhed, jf. revisorlovens § 32.

Stk. 4 Betaling for deltagelse i de i § 1 nævnte eksamener og prøver samt kvalifikationseksamen opkræves af FSR - danske revisorer. Betalingen dækker udgifter, der er nødvendige for afholdelsen af eksamen, herunder udgifter til honorarer og administration. Betalingen er ens for alle deltagere ved en eksamen. Betalingen fastsættes således, at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med afholdelse af de i § 1 nævnte eksamener og prøver, således at der tilstræbes balance over en løbende 4-årig periode. Eventuelle realiserede over- eller underskud oppebæres, henholdsvis afholdes af FSR – danske revisorer.

Kapitel 2

Betingelser for indstilling til eksamener og prøver

§3 Revisoreksamen
For at kunne indstille sig til den skriftlige prøve til revisoreksamen kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding:

 • 1) en af følgende:

  • a) at revisorkandidateksamen (cand.merc.aud.) er bestået, eller

  • b) at en anden kandidateksamen er bestået, og kravene i § 4, stk. 1 og 2, er opfyldt, og

 • 2) deltagelse i mindst tre år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer under tilsyn af en godkendt revisor, og således at mindst et år er foregået efter, at kandidatuddannelsen, jf. nr. 1, er bestået, og mindst to år har ligget inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen.

Stk. 2 Betingelsen i stk. 1, nr. 2, hvorefter mindst et års deltagelse i udførelse af opgaver skal være foregået efter bestået kandidatuddannelse, og mindst to års deltagelse skal ligge inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding, anses tillige for opfyldt, hvor den tilmeldte senest ved afholdelsen af den skriftlige eksamination dokumenterer, at deltagelsen er opnået inden afholdelse af den skriftlige eksamination (modul) efter § 11, stk. 2, 3 eller 4, hvortil den tilmeldte indstiller sig.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan undtage fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, herunder med hensyn til erfaringer opnået i et andet land end Danmark. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 1. maj det pågældende år.

§4 En kandidateksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, litra b, skal sammen med supplerende beståede danske eller udenlandske uddannelseselementer som minimum:

 • 1) opfylde adgangskravene til revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.), og

 • 2) indeholde fag i revision, regnskab, skat og erhvervsret, der ækvivalerer fagene på revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.), og har et omfang på mindst 60 ECTS-point.

Stk. 2 En kandidat, der indstiller sig på baggrund af § 3, stk. 1, nr. 1, litra b, skal sammen med indstillingen til den skriftlige prøve vedlægge en udtalelse fra en uddannelsesinstitution, der udbyder revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.), hvoraf det fremgår, at

 • 1) kandidaten opfylder adgangskravene til revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.), og

 • 2) kandidatens fag i revision, regnskab, skat og erhvervsret ækvivalerer de konstituerende fag på revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud.).

§5 De tre eksaminationer, der indgår i den skriftlige prøve, afholdes hver mindst én gang om året med mindst 10 dages mellemrum. Mundtlig eksamen afholdes to gange om året, én gang i første halvår og én gang i andet halvår.

Stk. 2 Ansøgning om at indstille sig til eksamen indgives til FSR - danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR - danske revisorer. Ansøgning om at indstille sig til en eller flere af de skriftlige eksaminationer, der indgår i den skriftlige prøve, skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. juni det pågældende år. Ansøgningen skal indeholde oplysning om, hvilke eksaminationer kandidaten tilmelder sig, samt om kandidaten ønsker at tilmelde sig den mundtlige prøve i andet halvår, forudsat at alle de skriftlige moduler er bestået. Ansøgning om alene at indstille sig til den mundtlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. april for prøven i første halvår og senest den 1. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år.

Stk. 3 Framelding fra en skriftlig eksamination skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest syv kalenderdage før eksaminationens afholdelse, jf. stk. 4. Senere framelding, der ikke skyldes dokumenterede særlige forhold, vil blive regnet som et forsøg ved den pågældende eksamination.

Stk. 4 Datoerne for afholdelse af de tre eksaminationer, der indgår i den skriftlige prøve, offentliggøres årligt senest den 31. marts på FSR - danske revisorers hjemmeside.

Stk. 5 Framelding fra den mundtlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 15. april for prøven i første halvår og senest den 15. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år. Senere framelding, der ikke skyldes dokumenterede særlige forhold, vil blive regnet som et forsøg ved den mundtlige prøve.

§6 En person, der tre gange har påbegyndt et modul omfattet af den skriftlige prøve, kan ikke indstille sig til det pågældende modul igen, jf. dog stk. 2, 3. pkt. Påbegyndelse af et modul i henhold til den i § 20 nævnte eksamen medregnes ved anvendelsen af 1. pkt.

Stk. 2 For at bestå den skriftlige prøve skal alle tre skriftlige moduler være bestået senest i det fjerde kalenderår efter det år, hvor det første modul er bestået. Opfylder et bestået modul ikke kravet i 1. pkt. på tidspunktet for beståelsen af det tredje modul, skal det først beståede modul bestås på ny. En kandidat, der skal bestå et modul på ny, får tre nye forsøg til at bestå det pågældende modul.

Stk. 3 Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen i stk. 1. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. maj det pågældende år.

Stk. 4 Eksamensudvalget kan desuden undtage fra bestemmelsen i stk. 2, 1. pkt. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. maj i det år, hvor personen indstiller sig til det sidste skriftlige modul. Meddeler Eksamensudvalget dispensation, betinges denne af, at pågældende består sidste skriftlige modul.

§7 For at kunne deltage i den mundtlige prøve ved revisoreksamen kræves, at den skriftlige prøve er bestået. Indstilling til den mundtlige prøve skal ske senest i det tredje kalenderår efter, at den skriftlige prøve er bestået.

Stk. 2 En person, der tre gange har påbegyndt den mundtlige prøve, kan ikke indstille sig til prøven igen. Den mundtlige prøve skal være bestået senest i det fjerde kalenderår efter det år, hvor kandidaten første gang indstillede sig til prøven. Påbegyndelse af den mundtlige prøve i henhold til den i § 20 nævnte eksamen medregnes ved anvendelsen af 1. pkt.

Stk. 3 Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelserne i stk. 1, 2. pkt., og stk. 2. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår det pågældende år.

§8 Særlig prøve for personer, hvis godkendelse i mere end tre år har været deponeret i Erhvervsstyrelsen, eller hvis godkendelse har været bortfaldet, frataget eller frakendt i mere end tre år
For at kunne indstille sig til den i § 1, stk. 2, nævnte særlige prøve kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding dokumentation for, at deponering, bortfald, fratagelse eller frakendelse af godkendelsen for den pågældende har haft en varighed på mere end tre år. Har godkendelsen været frakendt, kræves dokumentation for, at frakendelsestiden er udløbet på prøvetidspunktet.

Stk. 2 Den særlige prøve er mundtlig og afholdes efter behov.

Stk. 3 Ansøgning om at indstille sig til prøven indgives til FSR - danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR - danske revisorer. Indstilling til den særlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. i måneden forud for det tidspunkt, den særlige prøve ønskes afholdt af kandidaten.

§9 Egnethedsprøve for personer med udenlandsk godkendelse til udførelse af lovpligtig revision
For at kunne indstille sig til den i § 1, stk. 3, nævnte egnethedsprøve kræves på tidspunktet for tilmelding dokumentation for, at Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens § 10, stk. 2, har godkendt den pågældende til aflæggelse af egnethedsprøven.

Stk. 2 Egnethedsprøven er mundtlig og afholdes to gange om året, én gang i første halvår og én gang i andet halvår.

Stk. 3 Ansøgning om at indstille sig til eksamen indgives til FSR - danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR - danske revisorer. Indstilling til egnethedsprøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. april for prøven i første halvår og senest den 1. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år.

Kapitel 3

Indhold og bedømmelse af eksamener og prøver

§10 Eksaminatorer og censorer
Skriftlige eksamener bedømmes af en eksaminator samt en censor. Eksaminator og censor ved skriftlige eksamener skal være statsautoriseret revisor.

Stk. 2 Mundtlige eksamener og prøver bedømmes af en eksaminator samt to censorer. Eksaminator skal være statsautoriseret revisor. Den ene censor skal være statsautoriseret revisor, og den anden censor skal være en person, der ikke er revisor. Sidstnævnte censor må ikke være godkendt revisor eller have været ansat hos eller drive virksomhed sammen med godkendte revisorer inden for de seneste tre år.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan undtage fra kravene i stk. 1, 1. pkt., ved den skriftlige eksamination i modul A, hvis denne eksamination afholdes som en multiple choice opgave. Udnyttes muligheden efter 1. pkt., bedømmes eksaminationen alene af en eksaminator.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan i det i stk. 3, 2. pkt., nævnte tilfælde efter anmodning fra Eksamensudvalget fravige bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt.

Stk. 5 Eksaminatorers og censorers virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

§11 Revisoreksamen
Den skriftlige og mundtlige prøve ved revisoreksamen skal godtgøre kandidatens praktiske duelighed inden for de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt, jf. revisorlovens § 1, stk. 2 og 3.

Stk. 2 Den skriftlige eksamination i modul A, der har en varighed af to timer, skal dække områderne etik og uafhængighed og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Revisors tiltræden og fratræden, opgaveaccept, rapportering om økonomiske forbrydelser, etik, tavshedspligt, uafhængighed samt kvalitetsstyring.

Stk. 3 Den skriftlige eksamination i modul B, der har en varighed af seks timer, skal dække områderne revisionspåtegninger og andre erklæringer på regnskaber og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Opgavens planlægning og udførelse, afgivelse af erklæringer og beretninger, vurdering af regnskabssystemer og interne kontroller, risikostyring, regnskabsanalyse, rentabilitetsanalyser samt spørgsmål i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter og koncernregnskaber.

Stk. 4 Den skriftlige eksamination i modul C, der har en varighed af fire timer, skal dække områderne andre erklæringer, skatteret, selskabsret og erhvervsret og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Kriseramte virksomheder, generationsskifte, spørgsmål inden for skat, finansieringsforhold, værdiansættelser, køb og salg af virksomheder samt undersøgelser i forbindelse med rationalisering og administrativ organisation.

§12 Der gives særskilt bedømmelse af hver af de tre eksaminationer, der indgår i den skriftlige prøve, og af den mundtlige prøve. Ved bedømmelsen anvendes karaktererne "bestået" og "ikke bestået".

Stk. 2 For at bestå eksamen kræves, at der er opnået karakteren "bestået" ved alle tre eksaminationer, der indgår i den skriftlige prøve, og ved den mundtlige prøve.

§13 For bestået eksamen udfærdiger FSR - danske revisorer et eksamensbevis.

§14 Særlig prøve for personer, hvis godkendelse i mere end tre år har været deponeret i Erhvervsstyrelsen, eller hvis godkendelse har været bortfaldet, frataget eller frakendt i mere end tre år
Den særlige prøve som nævnt i § 1, stk. 2, skal godtgøre, at kandidaten har et passende fagligt niveau (masterniveau) inden for følgende fagområder:

 • 1) revisions- og erklæringsområdet, eksempelvis retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer, internationale og nationale revisionsstandarder, risikostyring og intern kontrol, faglig etik, uafhængighed samt god offentlig revisionsskik og forvaltningsrevision m.v.,

 • 2) retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab samt selskabsret, og

 • 3) direkte og indirekte skatter.

Stk. 2 Ved bedømmelsen anvendes karaktererne "bestået" og "ikke bestået". For at bestå eksamen kræves, at der er opnået karakteren "bestået".

Stk. 3 For bestået eksamen udfærdiger FSR - danske revisorer et eksamensbevis.

§15 Egnethedsprøve for personer med udenlandsk godkendelse til udførelse af lovpligtig revision
Egnethedsprøven som nævnt i § 1, stk. 3, skal godtgøre kandidatens praktiske duelighed inden for de områder, hvor kendskab til dansk lovgivning og praksis samt de for statsautoriserede revisorer gældende etiske regler er nødvendig for udøvelse af lovpligtig revision i Danmark. Egnethedsprøven omfatter bl.a. følgende fagområder:

 • 1) Materielle erhvervsretlige regler. Selskabsret, finansieringsret og insolvensret. Herunder hører regler og fremgangsmåder ved erhvervsdrivendes bogføring, regnskabsopgørelser i forbindelse med skifte, konkurs, rekonstruktion, køb og salg af virksomheder, likvidation samt fusioner og spaltninger.

 • 2) Skatte- og skatteforvaltningsret. Love, bekendtgørelser, cirkulærer og praksis om indkomstbeskatning, beskatning af formueafkast, gave- og boafgift og omsætnings- og forbrugsafgifter, samt spørgsmål om skat i øvrigt.

 • 3) Regler for regnskabsaflæggelse, bekendtgørelser og cirkulærer, der vedrører regnskabsaflæggelse.

 • 4) Regler for udøvelse af revisionsvirksomhed i Danmark. Afgivelse af erklæringer og udarbejdelse af rapporter i henhold til erklæringsbekendtgørelsen og andre danske love og bekendtgørelser samt danske lovkrav og dansk praksis om god revisorskik, uafhængighed og revisoretik.

Stk. 2 For personer, der har opnået godkendelse til at udføre lovpligtig revision i et land, der ikke har gennemført Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, og som EU ikke har indgået aftale med, kan egnethedsprøven udvides til at omfatte yderligere fagområder.

Stk. 3 Ved bedømmelsen anvendes karaktererne "bestået" og "ikke bestået". For at bestå eksamen kræves, at der er opnået karakteren "bestået".

Stk. 4 For bestået eksamen udfærdiger FSR - danske revisorer et eksamensbevis.

Kapitel 4

Eksamensudvalgets opgaver

§16 Eksamensudvalget, jf. bekendtgørelse om Revisorrådet, fastsætter nærmere retningslinjer for fremgangsmåden ved de i § 1 nævnte prøver og eksamener. Eksamensudvalget kan ikke indføre adgangsregulering.

Stk. 2 Eksaminatorer og censorer til de skriftlige og mundtlige prøver, jf. §§ 10 og 26, indstilles af FSR - danske revisorer og udnævnes og afskediges af Eksamensudvalget. Eksamensudvalget fastsætter endvidere retningslinjer for fastsættelse af betaling for deltagelse i de i § 1 nævnte prøver og eksamener.

Stk. 3 Eksamensudvalget meddeler dispensationer i medfør af § 6, stk. 3 og 4, § 7, stk. 3, § 22, stk. 1 og 2, § 25, stk. 1, samt § 26, stk. 1 og 3, og behandler klager over afviklingen og bedømmelsen af en eksamen, jf. § 18. Eksamensudvalget kan bemyndige udvalgets sekretariat til at træffe afgørelse om dispensation i medfør af § 6, stk. 3, i tilfælde, hvor en kandidat har bestået et af de tre skriftlige moduler.

Stk. 4 Eksamensudvalgets retningslinjer for fremgangsmåden ved de i § 1 nævnte prøver og eksamener og for fastsættelse af betaling for deltagelse i de i § 1 nævnte prøver og eksamener skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 5 Eksamensudvalgets virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Kapitel 5

FSR - danske revisorers opgaver

§17 FSR - danske revisorer afholder de i §§ 1 og 21 nævnte prøver og eksamener på grundlag af de retningslinjer, der er fastsat af Eksamensudvalget, jf. § 16, stk. 1, og påser, at tilmeldte kandidater opfylder betingelserne for indstilling til prøver og eksamener. Af bilag 1 fremgår de opgaver, som FSR - danske revisorer forventes at varetage i denne forbindelse.

Stk. 2 FSR - danske revisorer fastsætter de nærmere krav til tilmelding og framelding til de i § 1 nævnte eksamener, herunder frist vedrørende betaling for deltagelse i eksamener og prøver.

Stk. 3 FSR - danske revisorer samarbejder og udveksler oplysninger om afholdelse af de i § 1 nævnte eksamener med Erhvervsstyrelsen. Forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt finder anvendelse ved FSR - danske revisorers afholdelse af prøver og eksamener, ligesom FSR- danske revisorer har tavshedspligt vedrørende de fra Erhvervsstyrelsen modtagne oplysninger.

Stk. 4 FSR - danske revisorer må ikke benytte oplysninger modtaget i forbindelse med tilmelding til prøver eller eksamen i markedsføringsmæssig eller anden kommerciel sammenhæng.

Stk. 5 FSR - danske revisorer offentliggør efterfølgende skriftligt stillede eksamensopgaver med tilhørende rettevejledninger og kan ikke kræve betaling for offentlighedens adgang hertil.

Stk. 6 FSR - danske revisorer indsender årligt og senest den 1. marts til Eksamensudvalget regnskab for det foregående år for afholdelse af eksamener fordelt på de forskellige eksamenstyper. Inden samme frist indsender FSR - danske revisorer til Eksamensudvalget budget for det indeværende år for afholdelse af eksamener fordelt på de forskellige eksamenstyper.

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen fører som ansvarlig myndighed efter revisorlovens § 32, stk. 2 og 4, tilsyn med FSR - danske revisorers afholdelse af de i § 1 nævnte eksamener og prøver samt kvalifikationseksamen, jf. §§ 20-32. Styrelsen kan i den forbindelse give påbud vedrørende de nævnte forhold.

Kapitel 6

Klageadgang

§18 Klage over en eksamination, herunder en eksamensbedømmelse, kan af eksaminanden indgives til FSR - danske revisorer. Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være modtaget senest to uger efter, at resultatet af en eksamination er blevet meddelt eksaminanden.

Stk. 2 FSR - danske revisorer forelægger klagen for eksaminator og censorer (bedømmelsesudvalget). Bedømmelsesudvalget kan efter en fornyet gennemgang fastholde eller ændre bedømmelsen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Er der ved en fornyet gennemgang af bedømmelsen af en skriftlig opgave uenighed mellem eksaminator og censor, bedømmes opgaven af et nyt bedømmelsesudvalg, som foretager den endelige bedømmelse. Det nye bedømmelsesudvalg skal bestå af en eksaminator og en censor, som ikke må have været medlemmer af det oprindelige bedømmelsesudvalg.

Stk. 4 Er der ved en fornyet gennemgang af bedømmelsen af en mundtlig prøve dissens blandt eksaminator og censorer, kan enhver af dem kræve, at kandidaten skal have mulighed for at tage prøven igen, uden at dette skal tælle som et ekstra forsøg.

Stk. 5 En kandidat har ikke krav på oplysning om, hvorvidt der har været dissens ved den oprindelige bedømmelse.

Stk. 6 Bedømmelsesudvalgets indstilling til klagen forelægges eksamensudvalget til godkendelse.

Stk. 7 Behandlingen af klagen skal så vidt muligt være afsluttet og resultatet meddelt klageren gennem Eksamensudvalgets formand senest seks uger efter, at FSR - danske revisorer har modtaget klagen.

Kapitel 6 a

Øvrige bestemmelser

§18a Erhvervsstyrelsen kan fastsætte retningslinjer for opbevaringen af oplysninger, som styrelsen modtager i forbindelse med behandling og afgørelse af sager omfattet af denne bekendtgørelse, herunder om længden af det tidsrum, hvori oplysningerne opbevares.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§19 Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2016. Bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. ophæves.

Stk. 2 Revisorkommissionen nedsat i medfør af § 33, som affattet ved lov nr. 468 af 17. juni 2008, bistår uanset ikrafttræden af denne bekendtgørelse Erhvervsstyrelsen ved afholdelsen og bedømmelsen af:

 • 1) Den skriftlige eksamen til statsautoriseret revisor i 2016,

 • 2) den skriftlige eksamen til registreret revisor i 2016,

 • 3) den særlige prøve for personer, der har været uden godkendelse som revisor i en årrække, indtil 1. oktober 2016, og

 • 4) egnethedsprøve for personer, som i udlandet er godkendt til at udføre lovpligtig revision, indtil 1. oktober 2016.

Stk. 3 Denne bekendtgørelse finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på Revisorkommissionens afholdelse og bedømmelse af eksamener og prøver omfattet af stk. 2.

Stk. 4 Hver tidligere indstilling til den skriftlige prøve for statsautoriserede revisorer tæller som et forsøg ved hvert af de tre moduler, der indgår i den skriftlige prøve ved revisoreksamen, jf. § 6, stk. 1. Hver tidligere indstilling til den mundtlige prøve for statsautoriserede revisorer tæller som et forsøg ved den mundtlige prøve ved revisoreksamen, jf. § 7, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 5 En kandidat, der har bestået cand.merc.aud. eksamen efter den 31. december 2005 men tidligere end den 1. januar 2012, kan uanset bestemmelsen i § 3, stk. 1, nr. 2, indstille sig til den skriftlige prøve til revisoreksamen, såfremt pågældende på tidspunktet for fristen for tilmelding til prøven opfylder betingelserne i § 2, nr. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 1029 af 22. oktober 2008 om revisoreksamen og kvalifikationseksamen for henholdsvis statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer.

Stk. 6 Bestemmelsen i § 7, stk. 2, 2. pkt., har ikke virkning for en kandidat, der har været indstillet til den mundtlige prøve før den 1. januar 2014.

Stk. 7 Den mundtlige prøve til revisoreksamen og kvalifikationseksamen afholdes af FSR - danske revisorer første gang i november 2016. FSR - danske revisorer afholder den skriftlige prøve til revisoreksamen første gang i 2. halvår 2017. Den særlige prøve efter § 1, stk. 2, afholdes af FSR - danske revisorer første gang efter den 1. oktober 2016. Egnethedsprøven efter § 1, stk. 3, afholdes af FSR - danske revisorer første gang i november 2016.

Stk. 8 Det i § 17, stk. 6, nævnte budget indsendes første gang senest den 1. oktober 2016 for 2016. Regnskab indsendes første gang for kalenderåret 2016.

§20 Registrerede revisorers adgang til revisoreksamen
En registreret revisor, der er optaget i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 2, kan blive godkendt som statsautoriseret revisor, hvis pågældende består en eksamen bestående af eksaminationerne i modul B og C, jf. § 11, stk. 3 og 4, og den mundtlige prøve, jf. § 7.

Stk. 2 § 1 og §§ 5, 7, 10-13 og 18 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på den i stk. 1 omtalte eksamen.

§21 Betingelser for indstilling til kvalifikationseksamen
Kvalifikationseksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve. Kvalifikationseksamen afholdes af FSR - danske revisorer. Kvalifikationseksamen afholdes i en begrænset periode, jf. § 22, stk. 3 og 4.

Stk. 2 Eksamensudvalget fastsætter nærmere retningslinjer for fremgangsmåden ved den skriftlige og den mundtlige prøve.

Stk. 3 Betaling for deltagelse i kvalifikationseksamen opkræves af FSR - danske revisorer. Betalingen omfatter udgifter, der er nødvendige for afholdelsen af eksamen, herunder udgifter til honorarer og administration. Betaling for deltagelse i den skriftlige kvalifikationseksamen kan uanset § 2, stk. 4, ikke overstige den samlede betaling for deltagelse i modul A, B og C ved den skriftlige revisoreksamen, jf. § 2, stk. 3. Betalingen er ens for alle deltagere i en eksamen.

§22 En person, der havde indstillet sig til men ikke bestået den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen senest i 2014, og som har resterende forsøg tilbage, jf. § 26, stk. 2, mister sin ret til at anvende et resterende forsøg ved den skriftlige prøve i 2017, hvis vedkommende ikke har indstillet sig til den skriftlige prøve hvert år efter 2014. Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen i 1. pkt., jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Eksamensudvalget kan under særlige omstændigheder tillade, at en person indstiller sig til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen for første gang i 2017. En person, der var indstillet til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen for første gang i 2015, men som ikke bestod prøven dette år, kan ikke indstille sig til prøven igen i 2017, medmindre personen havde indstillet sig til prøven i 2016. Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen i 2. pkt.

Stk. 3 Den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen afholdes ikke efter 2017.

Stk. 4 Bestås den skriftlige prøve ved kvalifikationseksamen, har kandidaten ret til at indstille sig tre gange til den mundtlige prøve ved kvalifikationseksamen. Den mundtlige prøve skal dog være bestået senest i 2019. Den mundtlige prøve afholdes ikke efter 2019.

§23 For at kunne indstille sig til den skriftlige prøve ved kvalifikationseksamen kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding:

 • 1) en af følgende:

  • a) at uddannelsen til registreret revisor fra handelshøjskole/universitet er bestået, eller

  • b) at revisorkandidateksamen (cand. merc. aud.) er bestået,

 • 2) at der højst er forløbet otte år efter udløbet af det kalenderår, hvori en af de i nr. 1 nævnte uddannelser er bestået, og

 • 3) deltagelse i mindst tre år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer, under tilsyn af en godkendt revisor, og således at mindst et år er foregået efter, at uddannelsen, jf. nr. 1, er bestået.

§24 Kvalifikationseksamen afholdes én gang årligt i andet halvår.

Stk. 2 Ansøgning om at indstille sig til kvalifikationseksamen indgives til FSR - danske revisorer i en form, der er fastsat af FSR - danske revisorer. Ansøgning om at indstille sig til den skriftlige og mundtlige prøve i 2017 skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. marts 2017. Ansøgning om alene at indstille sig til den mundtlige prøve skal være modtaget senest den 1. oktober det pågældende år.

Stk. 3 Framelding fra den skriftlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 1. august det pågældende år. Senere framelding, der ikke skyldes dokumenterede særlige forhold, vil blive regnet som et forsøg ved den skriftlige prøve.

Stk. 4 Framelding fra den mundtlige prøve skal være modtaget i FSR - danske revisorer senest den 15. oktober i det pågældende år. Senere framelding, der ikke skyldes dokumenterede særlige forhold, vil blive regnet som et forsøg ved den mundtlige prøve.

§25 Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen i § 23, nr. 2. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. februar 2017.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan undtage fra bestemmelsen i § 23, nr. 3. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 1. februar 2017.

§26 For at kunne deltage i den mundtlige prøve ved kvalifikationseksamen kræves, at enten den skriftlige prøve ved kvalifikationseksamen eller revisoreksamen er bestået. Indstilling til den mundtlige prøve skal ske senest tre år efter, at den skriftlige prøve er bestået. Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen i 2. pkt.

Stk. 2 En person, der tre gange har påbegyndt den skriftlige eller den mundtlige prøve til kvalifikationseksamen, kan ikke indstille sig til denne prøve igen.

Stk. 3 Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen i stk. 2. Anmodning om dispensation vedrørende den skriftlige prøve skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. februar 2017. Anmodning om dispensation vedrørende den mundtlige prøve skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. september i årene 2016-2019.

§27 Indhold og bedømmelse af kvalifikationseksamen
Den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen bedømmes af en eksaminator samt en censor, der begge skal være registreret revisor.

Stk. 2 Mundtlige prøver bedømmes af en eksaminator samt to censorer. Eksaminator og den ene censor skal være registreret revisor, og den anden censor skal være en person, der ikke er revisor. Sidstnævnte censor må ikke være godkendt revisor eller have været ansat hos eller drive virksomhed sammen med godkendte revisorer inden for de seneste tre år.

Stk. 3 Eksamensudvalget kan efter anmodning fra FSR - danske revisorer under særlige omstændigheder udpege statsautoriserede revisorer som eksaminatorer eller censorer.

§28 Den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen består af en sammenhængende opgave eller flere delopgaver efter FSR - danske revisorers bestemmelse.

Stk. 2 Den skriftlige og mundtlige prøve skal godtgøre kandidatens praktiske duelighed inden for de områder, som henhører under registrerede revisorers virkefelt, herunder opgaveaccept, opgavens planlægning og udførelse, erklæringer og beretninger, vurdering af regnskabssystemer og risikostyring, koncernregnskaber, regnskabsanalyse, kriseramte virksomheder, generationsskifte, spørgsmål inden for regnskab og skat, finansieringsforhold, værdiansættelser, køb og salg af virksomheder, rentabilitetsanalyser samt undersøgelser i forbindelse med rationalisering og administrativ organisation.

§29 Der gives særskilt bedømmelse af den skriftlige og af den mundtlige prøve ved kvalifikationseksamen. Ved bedømmelsen anvendes karaktererne "bestået" og "ikke bestået".

Stk. 2 For at bestå eksamen kræves, at eksaminanden ved både den skriftlige og den mundtlige prøve opnår karakteren "bestået".

§30 For bestået kvalifikationseksamen udfærdiger FSR - danske revisorer et eksamensbevis.

§31 Klageadgang
Ved klager over en eksamination til kvalifikationseksamen finder § 18 tilsvarende anvendelse.

§32 Overførsel af forsøg fra kvalifikationseksamen til revisoreksamen
En person, der opfylder følgende betingelser, kan indstille sig til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer, jf. § 5, stk. 2, uden at betingelserne i §§ 3 og 4 er opfyldt:

 • 1) personen har været indstillet til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen i et eller flere år uden at bestå,

 • 2) personen har været indstillet til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen hvert år, siden personen indstillede sig til prøven første gang,

 • 3) personen har ikke indstillet sig tre gange til den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen, og

 • 4) den skriftlige prøve til kvalifikationseksamen er ophørt med at blive afholdt, jf. § 22, stk. 3.

Stk. 2 For personer, der i medfør af stk. 1 indstiller sig til revisoreksamen, gælder, at hver tidligere indstilling til den skriftlige del af kvalifikationseksamen tæller som et forsøg ved hvert af de tre moduler, der indgår i den skriftlige prøve ved revisoreksamen, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 påvirker ikke en persons mulighed for senere at indstille sig til revisoreksamen ved opfyldelse af betingelserne i §§ 3, 4 og 6. Ved indstilling til revisoreksamen efter § 3 medregnes skriftlige moduler, der er bestået efter stk. 1, ikke ved bedømmelsen af, om den skriftlige prøve er bestået, jf. § 7, stk. 1, 1. pkt. Forsøg ved et skriftligt modul eller den mundtlige prøve ved revisoreksamen, som er foretaget efter stk. 1, medregnes ligeledes ikke som forsøg i henhold til § 6, stk. 1, og § 7, stk. 2, 1. pkt.

profile photo
Profilside